• Imprimeix

Descripció i funcions

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

  • Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que intervenen en els centres d'una zona educativa específica. Formen el servei educatiu de zona.

 

  • Els centres de recursos educatius per a discapacitats auditius i alumnes amb trastorns greus del llenguatge (CREDA), el centre de recursos educatius per a alumnes amb discapacitat visual (CREDV) i el centre de recursos per a l’atenció educativa als alumnes amb trastorns greus del desenvolupament i de la conducta (CRETDIC) són serveis educatius específics que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa als alumnes amb necessitats més específiques.

 

  • Els camps d’aprenentatge (CdA) i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE) són serveis educatius de suport curricular que s’encarreguen de donar suport didàctic curricular, eines i recursos als mestres i professors per a la millora metodològica.

 

Els serveis educatius organitzen els seus plans d'actuació en el marc de les seves funcions i del seu àmbit d'intervenció, d'acord amb les prioritats fixades pel Departament d'Ensenyament en la resolució relativa a l'organització i el funcionament dels serveis educatius, per al curs escolar.

Són funcions dels serveis educatius:

 

a) Donar suport a l’activitat educativa, per mitjà de l’assessorament psicopedagògic als centres, al professorat, als alumnes i a les famílies.

b) Orientar sobre el procés d’escolarització les famílies dels alumnes amb necessitats educatives específiques, dels alumnes amb trastorns d’aprenentatge o comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i dels alumnes amb altes capacitats.

c) Atendre especialment les situacions en què l’escolarització dels alumnes nouvinguts o amb risc d’exclusió social té implicacions en l’àmbit de la integració lingüística.

d) Facilitar l’accés dels centres i del professorat als recursos educatius, i facilitar-los serveis didàctics de suport a la docència.

e) Vehicular i facilitar la formació permanent del professorat i dels professionals d’atenció educativa.

f) Col·laborar amb els centres en la innovació educativa.

g) Col·laborar amb els centres en activitats orientades al coneixement del patrimoni natural, del patrimoni social i dels espais singulars de Catalunya.

h) Donar suport als centres en la dinamització de llurs projectes d’innovació educativa, en l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques educatives i, molt especialment, en la formulació del projecte educatiu.

i) Complir les altres funcions de caràcter especialitzat que s’estableixin per reglament.

 

Servei d'Orientació i Serveis Educatius

sose.ensenyament@gencat.cat

 

935.516.900

extensió 3855

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

Títol VI. Dels centres educatius
Capítol III. Serveis educatius i serveis de suport als centres

Article 86. Serveis educatius

 

Decrets de regulació (i posterior modificació) dels serveis educatius:

Decret 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius (DOGC núm. 4460, de 1.9.2005)

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994) 

 

Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius