Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA /EdA) ofereixen activitats didàctiques innovadores que poden ser de més d’un dia o d’un dia. Les activitats de més d’un dia promouen la consolidació dels aprenentatges dels alumnes. Per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge es recomana aquesta tipologia d’estada.

Les activitats d’un dia s’adrecen principalment als centres educatius propers als CdA/EdA.

Les estades i les sortides d’un dia es preparen com a activitats (seqüències didàctiques) del propi centre educatiu que es volen treballar al CdA/EdA. Aquestes activitats han d’estar vinculades al projecte educatiu de cada centre (PEC).

Els CdA/EdA s'adrecen principalment a alumnes d'educació primària, de secundària, dels cicles formatius, del batxillerat i primers cursos universitaris dels centres educatius de Catalunya. En cas excepcional, condicionat per les activitats col·laboratives concretes i a la disponibilitat del CdA/ l’EdA, es podran atendre centres educatius públics de fora de Catalunya.

Per ampliar informació es pot contactar directament amb cada un dels CdA/EdA, personalment o a través del seu web.

 

Requisits de participació dels centres educatius

La participació dels centres educatius a aquestes activitats requereix de tres moments: 

  • Moment 1: Comunicació amb els centres
  • Moment 2: Implementació de l’estada al camp i a l’entorn d’aprenentatge 
  • Moment 3: Avaluació de l’impacte i propostes de millora

 

Vinculació dels tres moments

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de vinculació dels tres moments

 

Cadascun dels tres moments inclou un plantejament específic:Save

Com podem aprofundir en l’aprenentatge competencial del vostre alumnat?

S’estableix a partir de la comunicació entre el centre educatiu i el CdA/EdA. El propòsit és transformar les propostes del CdA/EdA en una activitat  col·laborativa entre aquest i el centre educatiu.

El centre educatiu sol·licita una activitat (seqüència didàctica) que s’està portant a terme en el centre educatiu i que es vol treballar a l’estada o sortida al CdA/EdA, vinculada al projecte educatiu de centre (PEC) demanant assolir uns objectius d’aprenentatge concrets que més endavant avaluarà en el centre (documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques).

El CdA/EdA fa un plantejament de l’estada en funció de la demanda del centre i de la relació de continguts que ofereix, per tal que es produeixi l’encaix i la integració amb les activitats realitzades al centre.

El disseny de l’estada ha de respondre als objectius d’aprenentatge competencials demanats pel centre i compartits pel CdA/EdA. Convé seleccionar i concretar de manera clara aquests objectius d’aprenentatge compartits.

Com adeqüem l’estada al grau de motivació i a les capacitats dels alumnes?

El disseny de l’estada al camp d’aprenentatge inclou per part dels CdA/EdA una adequació dels materials, els ritmes i les metodologies en funció de les singularitats dels alumnes, el nivell educatiu i les necessitats educatives. 

Al final de l’activitat col•laborativa es fa necessari fer l’avaluació d’aquesta adequació de materials i de la satisfacció de l’estada per part dels alumnes i dels professors. 

S’han acomplert els objectius d’aprenentatge inicials?

Es podrà conèixer la contribució de l’estada a la millora de resultats de l’alumne en el moment que es realitzi l’avaluació de l’assoliment dels objectius d’aprenentatge competencials en el centre. Aquesta avaluació posterior al temps de l’estada requereix una nova coordinació amb el centre per contrastar els resultats de l’alumne i evidenciar el valor afegit de l’activitat col·laborativa amb el CdA/EdA.

 

Esquema de vinculació dels plantejaments interrelacionats en cada moment