• Imprimeix

CRETDIC

El CRETDIC és un servei d’assessorament i de suport tècnic a la tasca docent i a la tasca dels serveis educatius amb la finalitat d’afavorir la inclusió, la participació i l’aprenentatge dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, apoderant els docents i els centres perquè puguin donar resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes. 

El seu àmbit d’actuació és tot Catalunya i s’organitza en equips a cadascun dels serveis territorials.

El CRETDIC té assignades les funcions següents:

- Col·laboració amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògics en la identificació i l'avaluació de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, i en l'orientació a les famílies.

- Assessorament i formació als centres, als equips docents i als serveis educatius sobre criteris organitzatius i metodològics que facilitin l'atenció de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

- Aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Ensenyament.

- Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

 

Les funcions del CRETDIC es concreten en els àmbits següents:

 

Centres i professors, conjuntament amb l’EAP

 

- Analitzar la situació escolar d’alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta que presenten dificultats greus de regulació del comportament i d’adaptació al context escolar, considerant els factors contextuals i personals en cadascun dels casos.

- Assessorar els docents dels processos d’intervenció educativa que millorin l’adaptació de l’alumne i les possibilitats d’aprenentatge.

- Informar dels factors de vulnerabilitat i de risc que acompanyin la situació escolar de l’alumne.

- Proposar estratègies organitzatives i metodològiques que millorin l’atenció als alumnes.

- Cooperar en l’atenció i l’assessorament a les famílies.

 

Serveis educatius i zona

 

- Col·laborar amb els EAP per fomentar condicions bàsiques en els centres i a les aules per promoure la inclusió dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

- Cooperar amb els EAP, centres i docents en l’atenció i l’assessorament a les famílies.

- Col·laborar amb l’EAP i la resta de serveis educatius en la formació de docents per promoure la inclusió dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

- Col·laborar amb l’EAP i els serveis del Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per implementar accions conjuntes i integrades en el marc del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos

Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC)

(DOGC núm. 7249 de 17/11/2016); correcció d'errades al DOGC núm. 7276, de

19.12.2016).