• Imprimeix

CREDV

El CREDV és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l'ONCE dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d'oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, i zona educativa.

L'àmbit d'intervenció del CREDV és tot Catalunya, la seu central és a Barcelona i disposa de 3 subseus a Girona, Lleida i Tarragona.

 • Infants de 0 a 3 anys amb dèficit visual, i llurs famílies
 • Alumnat amb dèficit visual, llurs famílies i centres educatius al llarg de l'escolaritat obligatòria.
 • Centres (ordinaris i d'educació especial), i professorat de l'alumnat amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge, en col·laboració amb l'EAP.
 • Realitzar la valoració i seguiment psicopedagògic de l'alumnat amb necessitats educatives derivades de dèficit visual.
 • Realitzar la valoració sistemàtica del procés evolutiu de l'alumnat amb dèficit visual durant la seva escolaritat, com a mínim a P-5, a 2n de primària, a 6è de primària i a 2n d'ESO (PIA).
 • Proporcionar assessorament, material, estratègies i modelatge al professorat de l'alumnat amb deficiència visual.
 • Col·laboració amb els centres i el servei educatiu de zona, en l'orientació de l'adequació curricular per a alumnes amb discapacitat visual.
 • Valoració, prescripció i seguiment tecnològic i d'adequació de materials educatius per a l'alumnat amb trastorns de la visió.
 • Orientació a les famílies, informació i assessorament per a la presa de decisions relacionades amb els seus fills o filles.

Funcions

Es tracta d'equips multiprofessionals organitzats en tres unitats amb les següents funcions

 

Unitat de valoració i orientació

 • Valoració, orientació i seguiment de les competències i necessitats especials de l'alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Orientació a l'equip de mestres itinerants per a l'atenció a l'alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Orientació i assessorament a les famílies per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d'aquest alumnat.
 • Treball de col·laboració amb els professionals implicats en el procés educatiu de l'alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Pautes d’observació a l’alumnat amb discapacitat visual severa de l’Equip Psicopedagògic del CREDV (entrar-hi com a visitant)

 

Unitat de seguiment escolar

 • Atenció especialitzada a l'alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Valoració i seguiment del desenvolupament educatiu, comunicatiu i social d'aquest alumnat.
 • Treball específic d'orientació i assessorament a les famílies d'aquest alumnat.
 • Informació, orientació i assessorament al professorat per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d'aquest alumnat.

 

Unitat de materials i tecnologia (tiflotècnia)

 • Actualitza i facilitar tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) aplicades a l'atenció a l'alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Actualitzar i mantenir el fons de documentació i materials per a l'atenció amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Coordinar la formació continuada interna i l'assessorament a centres i professorat.
 • Derivats per l'EAP de la zona a través d'un full protocol·litzat de demanda.
 • El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de ceguesa o trastorns greus de la visió, la família, el CDIAP o l'EAP poden accedir directament al CREDV-ONCE.
 • Mestres especialitzats
 • Psicopedagogs/gues
 • Treballadors/es socials
 • Tècnics/ques en tiflotecnologia