• Imprimeix

CREDA

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

 • Infants i joves amb sordesa (0-18a), i llurs famílies.
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-12a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge. 
 • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
 • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
 • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Derivats per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda amb les dades pertinents per valorar la idoneïtat i característiques de l’alumnat pel que es sol·licita atenció logopèdica.
 • El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de sordesa (ORL) la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDA. 
 • Logopedes
 • Psicopedagogs/es especialitzats en audició, llenguatge i comunicació
 • Audioprotetistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil

Síntesi

L'actuació dels CREDA està ordenada pel document Marc d'actuació dels CREDA: Criteris i objectius d'intervenció (1999), Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d'afavorir l'èxit escolar i l'equitat en alumnes amb dificultats d'audició i/o llenguatge que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. Consisteix en:

 • Orientació de la intervenció a partir de les necessitats educatives que les dificultats auditives, lingüístiques i/o comunicatives generen en els alumnes.
 • Orientació de l'atenció en el marc de l'escola inclusiva i a partir de l'ús de recursos propis del centre i el suport al professorat.
 • Organització de la resposta educativa i l'atenció del CREDA a alumnes amb dificultats auditives i/o lingüístiques a partir de les seves competències i necessitats lingüístiques i educatives específiques que cal compensar.
 • Reserva de l'atenció a càrrec d'especialistes dels CREDA quan les dificultats auditives, lingüístiques i/o comunicatives dels alumnes els dificulten l'accés al currículum.

 

Donada la composició multiprofessional dels serveis educatius específics CREDA, cal concretar el seu ventall d'intervenció en tres grans àmbits:

 • alumnat i famílies
 • centres i professorat
 • entorn educatiu

 

En cada un dels àmbits, el CREDA té assignades funcions comunes a tots els professionals del servei, funcions específiques relacionades amb un determinat perfil professional, funcions relacionades amb els serveis educatius de zona, i funcions relacionades amb professionals d'altres serveis educatius específics, que es concreten en:

 

Alumnat i famílies

 • Valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l'alumnat amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge, en col·laboració amb el/la psicopedagog/a referent del servei educatiu de zona.
 • Atenció a l'alumnat amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge que requereixin atenció logopèdica específica complementària a les mesures que es proporcionin a partir dels propis recursos dels centres.
 • Orientació i assessorament a les famílies de l'alumnat amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge.

 

Centres i professorat

 • Suport a la tasca docent del professorat dels alumnes amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge que reben atenció logopèdica, per a l'adequació de la seva activitat, en col·laboració amb el/la psicopedagog/a referent del servei educatiu de zona.
 • Orientació al professorat dels centres d'agrupament per facilitar l'adequació a les necessitats educatives específiques de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Assessorament al professorat especialitzat (mestres d'audició i llenguatge o MALL) dels centres d'agrupament per facilitar el desenvolupament de programes d'adequació a les necessitats educatives específiques de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Orientació al professorat especialitzat (MALL i mestres d'educació especial o MEE) els centres educatius per facilitar el desenvolupament de programes d'adequació a les necessitats educatives específiques de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.

 

Entorn educatiu

 • Col·laboració amb el servei educatiu de zona en les funcions comunes de formació permanent del professorat sobre processos d'ensenyament i aprenentatge i estratègies que facilitin l'adequació a les necessitats educatives específiques per a l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Col·laboració amb el servei educatiu de zona en les funcions comunes d'assessorament, informació i préstec de materials didàctics i altres recursos educatius que facilitin l'adequació a les necessitats educatives específiques per a l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.