• Imprimeix

Serveis educatius específics

Els serveis educatius específics són òrgans de suport a l’activitat pedagògica dels centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa als alumnes amb necessitats més específiques. Aquests serveis són:

- el CREDA, per als alumnes amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge;

- el CREDV, en col·laboració amb l’ONCE, per als alumnes amb greus discapacitats visuals;

- el CRETDIC, que proporciona suport psicopedagògic als equips d’assessorament psicopedagògic i als docents dels centres per col·laborar a oferir la resposta educativa més adequada per als alumnes amb trastorns del desenvolupament i trastorns de conducta.

Aquests serveis (CREDA, CREDV i CRETDIC) dirigeixen l’activitat a un conjunt ampli de la població escolaritzada, que no coincideix necessàriament amb una única zona, amb la finalitat de donar suport i orientació específica a la tasca docent per atendre les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes. A més, també donen atenció directa i orientació a aquests alumnes i a les seves famílies.

Per sol·licitar la intervenció d’aquests serveis, l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) fa arribar la demanda d’intervenció als serveis educatius específics mitjançant un full de demanda protocol·litzat, que recull totes les dades pertinents per valorar la idoneïtat i les característiques de la intervenció que se sol·licita.

Els serveis educatius específics, un cop recollides i analitzades les demandes d’intervenció, han de retornar a l’EAP que ha fet la sol·licitud la possibilitat i les característiques de la resposta d’atenció, i acordar una primera entrevista entre els professionals implicats per concretar el tipus d’atenció i la proposta de calendari de seguiment.