• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Seguint la normativa espanyola de Protecció de Dades, les xarxes socials no admeten altes d'usuaris menors de 14 anys.

Per donar-se d'alta en una xarxa social, l'usuari ha de facilitar a l'administrador un seguit de dades personals i acceptar les condicions del contracte de privacitat que aquestes empreses estableixen per usar aquestes dades.

El REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, regula a l'article 13.1 el procediment per al tractament de dades de menors d’edat:

Es pot procedir al tractament de les dades dels més grans de catorze anys amb el seu consentiment. En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula 
Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

Per tal que els alumnes menors de 14 anys es donin d'alta per a l'ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d'aquests serveis, es necessita una autorització dels pares o tutors especificant quins serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat.

Amb majors de 14 anys es recomana informar els pares o tutors de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l'usuari.

Amb caràcter general, els menors de 14 anys requereixen una autorització expressa dels pares o tutors per aportar dades de caràcter personal en qualsevol pàgina web.

El REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, regula a l'article 13.1 el procediment per al tractament de dades de menors d’edat:

Es pot procedir al tractament de les dades dels més grans de catorze anys amb el seu consentiment. En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula 
Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables persones ha de comptar amb el consentiment de la persona afectada, llevat que tingui cobertura en el que estableix la Llei orgànica 1/1982, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o una altra norma amb rang de llei. No s'impedeix la informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

La direcció del centre és responsable únicament d'allò que es capti dins el recinte del centre. No és responsable de les captacions d'imatges obtingudes en espais públics externs al centre.

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

En el cas de menors d'edat, cal el consentiment dels pares o dels tutors legals.

Cal tenir present que l'autorització ha de contenir informació concreta i concisa al respecte de la legítima finalitat de la difusió, els entorns de difusió, la temporalitat d'aquesta difusió, els mecanismes de revocació, etc...

Depenent de l'entorn de difusió i del control efectiu que es tingui sobre aquest entorn, caldrà avaluar l'afectació dels drets i interessos de les persones afectades. Entre d'altres caldrà considerar si les dades a difondre tenen la consideració d'especialment protegides, si es refereixen a menors o a persones que requereixen una especial protecció, per raons de seguretat o per altres causes, si faciliten l'obtenció de perfils de personalitat o conducta, etc...

La publicació de dades identificatives i/o de contacte, entre d'altres, constitueix una forma de tractament de dades de caràcter personal.

La difusió de dades de caràcter personal a través d'Internet, intranet o extranet, adreçada a una pluralitat indeterminada de destinataris que pugui ser accedida sense necessitat d'una identificació prèvia, només és pertinent quan es realitza en el marc de les funcions que cada ens té atribuïdes i es compta amb el consentiment dels afectats, o bé ho autoritza una norma amb rang de llei.

Per tant, només es poden difondre si s'ha obtingut el consentiment dels afectats o bé hi ha una llei que hi habilita.

La difusió de les llistes de preinscripció és un cas particular de difusió de dades de caràcter personal.

Per tant, no es poden publicar les llistes de les diferents fases del procés en ubicacions (físiques o electròniques) que permetin l'accés d'una pluralitat indeterminada de destinataris. No es poden disposar directament a la pàgina web del centre sense mesures d'identificació prèvia que permetin acreditar la legitimitat necessària.

Sí, les intranets presenten la mateixa necessitat quant a consentiment de l'interessat i en tot cas han d'emprar sistemes d'identificació que permetin verificar la legitimació de la persona que pretengui accedir a les dades d'acord amb el seu interès legítim.

Per tant, per al tractament de les dades dels menors de 14 anys cal el consentiment previ i exprés dels pares o tutors. Es pot esmentar de forma específica en l'autorització que es faci signar a començament de curs.

Amb caràcter general, les notes de cada assignatura tenen com a únic destinatari l'alumne. La difusió de les qualificacions a través de taulers d'anuncis o a través d'Internet, constitueix una cessió de dades de caràcter personal de l'alumne. Per tant, per tal que es pugui realitzar cal el consentiment de l'afectat o bé que una norma amb rang de llei ho habiliti.

No s'ha de confondre la publicació de qualificacions amb la possibilitat de publicar llistes d'aspirants amb els resultats d'un procés selectiu com és el cas de les proves d'accés a la Universitat, els premis extraordinaris, contractació de personal, etc... En aquests casos serà possible la publicació sempre i quan la convocatòria determini expressament el lloc de publicació (taulers d'anuncis, pàgina web, etc...) d'acord amb el principi de publicitat previst a l'article 59.5 de Llei 30/1992.

En l'àmbit universitari, la disposició addicional 21 de la Llei Orgànica 4/2007, estableix que “No serà precís el consentiment dels estudiants per a la publicació dels resultats de les proves relacionades amb l'avaluació dels seus coneixements i competències ni dels actes que siguin necessaris per a l'adequada realització i seguiment d'aquesta avaluació”.

En allò referent a la publicació de qualificacions en la resta d'àmbits educatius, la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, no conté referències especifiques que habilitin la publicació de qualificacions.

Per tant, es recomana que no es publiquin aquestes dades a Internet, a través de pàgines web, canals electrònics o telemàtics, ni taulers d'anuncis (tradicionals o electrònics) que permetin un accés no identificat, llevat que s'obtingui els consentiment previ i exprés dels afectats. En el cas d'accés restringit i autenticat mitjançant usuari i contrasenya segura o mitjà equivalent, aquest només ha de permetre l'accés a les dades relatives a l'alumne concret.

En cas que es difonguin aquestes dades, ja sigui perquè es fa a través d'un mitjà amb accés restringit o perquè s'ha obtingut consentiment previ, i d'acord amb el principi de finalitat, un cop transcorregut el termini per a presentar reclamacions i/o al·legacions en relació a a publicació, les dades de caràcter personal difoses han de ser cancel·lades o eliminades del lloc web, del canal o tauler d'anuncis corresponent.

En qualsevol cas, cal recordar que el principi de qualitat (article 4 de la LOPD) estableix que les dades de caràcter personal només poden ser tractades quan aquestes siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats determinades, explícites i legitimes per a les quals s'han obtingut.

La publicació de dades com el nom del professor i l'horari d'atenció constitueix una cessió de dades. L'article 3.i) defineix la cessió com tota revelació de dades a un tercer diferent al propi interessat. En la mesura que les pàgines web del centre poden ser consultades per una pluralitat indeterminada d'usuaris, aquesta cessió esdevé indiscriminada, tothom que accedeix té accés a un conjunt d'informació sense necessitat que existeixi un interès legítim.

Per tant, es recomana no publicar aquesta informació llevat que s'obtingui el consentiment previ i exprés dels afectats.

Els treballs d'instal·lació d'aparells de videovigilància els han de dur a terme empreses autoritzades de seguretat.

Normalment aquestes empreses s'encarreguen de tota la tramitació legal però és convenient estar-ne al màxim d'informats abans d'iniciar el procés ja que afecta el tractament de dades personals.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ApdCat) va publicar la Instrucció 1/2009 sobre tractament de dades personals mitjançant sistemes de videovigilància.

El tractament de la imatge, i especialment de la veu, de les persones físiques amb finalitats de vigilància només es pot produir quan sigui adequat per contribuir de forma clara a la millora del servei o activitat, i la finalitat no es pugui obtenir per altres mitjans que resultin menys intrusius per als drets de les persones.

Per poder iniciar la captació d'imatges amb emmagatzematge cal haver creat, amb caràcter previ, el fitxer corresponent, d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades.

La normativa aplicable varia en funció de la titularitat del centre docent:

A–Fitxers de titularitat pública:

  • Elaboració d'una memòria justificativa de la instal·lació.
  • Elaboració d'una proposta de disposició general de creació del fitxer.
  • Sol·licitud d'un informe a l'ApdCat:
   • Preceptiu a l’àmbit de la Generalitat
   • Potestatiu en el cas d’ens locals o altres entitats
  • Publicació de la disposició general de creació del fitxer.
  • Inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

 

Per als centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya dependents del Departament d'Ensenyament:

   • la direcció del centre ha de sol·licitar al Departament la creació del fitxer i ha d'aportar la informació següent:
    • sol·licitud de creació del fitxer
    • memòria justificativa de la instal·lació
    • descripció del fitxer a declarar d'acord amb l'article 20 de la LOPD.

Els tràmits corresponents a aquest expedient ja inclouen l'informe preceptiu a l'ApdCat.

Un cop publicada la disposició de creació del fitxer, el Departament procedirà a la inscripció del fitxer en el Registre de Protecció de Dades.

També s'han de tramitar i inscriure les modificacions i supressions del fitxer.

B–Fitxers de titularitat privada

 • Elaboració memòria
 • Possibilitat informe APDCAT
 • Inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Consells per als centres que volen instal·lar videovigilància:

 • Assegurar que l'empresa instal·ladora coneix la normativa que aplica als òrgans, organismes vinculats o dependents de les institucions públiques de Catalunya i de l'Administració de la Generalitat en particular, que formen part de l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 • Incloure en el servei la instal·lació dels cartells informatius (Deure d'informació) i la confecció de la memòria (Model Memòria a la Intranet del Departament: El Departament | Protecció de dades | Videovigilància)

Consells per als centres que ja disposen de videovigilància:

 • Si el fitxer no està declarat ni inscrit, tramitar la corresponent sol·licitud al Departament per tal que es legalitzi i legitimi el tractament.
 • En tot cas, demanar a l'empresa instal·ladora que complementi la memòria justificativa de la instal·lació i instal·li els cartells informatius, cas que no estiguin ja instal·lats.
 • Observar les mateixes consideracions que al punt anterior pel que fa a l'existència d'un encarregat de tractament i a les mesures de seguretat a aplicar.

En qualsevol cas:

 • Si les imatges són tractades per compte d'un tercer, que pot ser la mateixa empresa instal·ladora o no, cal formalitzar el contracte que dóna cobertura a aquesta activitat d'acord amb la Recomanació 1/2010 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les imatges captades i que n'evitin l'alteració, pèrdua, accés indegut o tractament no autoritzat.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades, estableix que el dret d’accés a la informació és un dret fonamental de la persona, i només pot ser exercit pel titular de les dades o el seu representant legal.

Per telèfon o correu electrònic, no es pot comprovar que la persona que està sol·licitant la informació és el titular de les dades o el seu representant. Per aquest motiu, i per la seva pròpia seguretat i intimitat, no podem proporcionar la informació per aquest mitjà.

Per correu electrònic només es poden admetre sol·licituds signades electrònicament pel titular de les dades. Per a donar resposta s'ha d'utilitzar qualsevol sistema que permeti acreditar que s'ha donat resposta.

La Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, permet la reproducció per a finalitats educatives de textos, imatges o vídeos sempre i quan se n'esmenti l'autoria.

«Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza.

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.”

Es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar fonts que tinguin la llicència CC (Creative Commons)