• Imprimeix

Ús de serveis i recursos web 2.0

Model d'autorització

Les eines i serveis de l'anomenat web 2.0 que permeten el treball col·laboratiu i la comunicació entre usuaris/àries s'està estenent en els centres educatius per al treball acadèmic amb l'alumnat donades les seves grans potencialitats.

Atès que per a la utilització d'aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, es tracta del cas regulat a l’article 7 i 92 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de "Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals”, BOE núm. 294, del dia 6 de desembre de 2018, que admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Per tant, per tal que l'alumnat menor de 14 anys es doni d'alta per a l'ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d'aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals especificant quins serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat.

Amb majors de 14 anys es recomana informar els pares i mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l'usuari.

Per tal de facilitar la tasca als centres es proposa un model d'autorització (per a menors de 14 anys) i un model de comunicació (alumnat entre 14 i 18 anys).

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula