Edició 2016-2017

S'obre una nova edició del Projecte Voltem pel món. A partir de la interpretació de textos audiovisuals i escrits de diferents tipologies textuals, els alumnes fan activitats col·laboratives de comprensió, de construcció de textos, de recerca i elaboració d’informació i de coneixement de l'entorn. L'aula virtual i les TAC s’utilitzen com instruments d’accés a la informació i de construcció del coneixement.

La metodologia d'aprenentatge es basa en tècniques de treball per projectes en grup (cooperatiu, col·laboratiu i en equip).
En la primera etapa, el nois i les noies es presentaran i, en les etapes següents, faran activitats a partir d'una tipologia textual determinada.
L’alumnat haurà d’utilitzar com a base de la major part de les activitats els textos escrits i orals del llibre MOSAIC de l’Editorial Castellnou.

Objectius:

Els objectius de l’activitat són els següents:

- Pel que fa a les competències lingüística i audiovisual i d’aprenentatge autònom:

Interpretar textos orals, escrits i audiovisuals de diferents tipologies de manera participativa.
Produir textos orals, escrits i audiovisuals de tipologia diversa a partir de models.
Aplicar estratègies de mediació entre diferents llengües com a estratègia per a la resolució d’activitats.
Treballar temes associats al contingut del text (mitjans de transport, geografia, coneixement de diverses cultures…).

- Pel que fa a la participació a l'aula virtual:

Usar la llengua en entorns col·laboratius amb el registre adequat.
Dialogar entre iguals mitjançant la xarxa i compartir experiències amb persones que estan vivint situacions personals i escolars similars.
Intercanviar informacions i materials diversos (fotos, textos, presentacions digitals, enllaços a pàgines web interessants...).
Aprendre a fer cerques guiades.
Dur a terme projectes de manera col·laborativa.
Utilitzar les TAC en el desenvolupament de tasques comunicatives i cooperatives.

 

Etapes i activitats:


Etapa 1: Ens presentem. Del 29 de novembre al 13 de gener

 • Entrada a l'entorn i presentació dels nois i noies que formen els equips.

Etapa 2: L'entrevista (textos conversacionals). Del 13 de gener al 3 de febrer

 • Interpretació de textos conversacionals
 • Activitats interactives de comprensió lectora
 • Producció de textos conversacionals (entrevista)

Etapa 3: Llegendes de dracs (textos narratius). Del 3 al 24 de febrer

 • Interpretació de textos narratius
 • Activitats interactives de comprensió lectora
 • Producció de textos narratius

Etapa 4: Cases del nostre entorn (textos expositius i descriptius). Del 24 de febrer al 17 de març

 • Interpretació de textos textos expositius i descriptius
 • Geolocalització d'habitatges singulars o amb significació especial (històric o social) de l'entorn proper
 • Producció de textos expositius i descriptius

 Etapa 5Activitat col·laborativa.   Del 17 de març al 7 d'abril

 • Activitat final per compartir amb els grups que han participat en el projecte.

La valoració del projecte es farà del 18 d'abril al 5 de maig

 

Certificats

Es lliurarà un certificat de formació de 30 hores per al professorat responsable del grup i un diploma per a l'aula d'acollida. El criteri per a la seva obtenció és la finalització del 80% de les activitats.

 

Participants

Poden participar-hi  alumnes d'aules d'acollida i grups d'alumnes nouvinguts de centres que no tinguin dotació d'aula d'acollida. S'ha de formar un equip d'alumnes amb un únic professor o professora responsable.

 

Per a més informació, contactar amb el coordinador del projecte: Juanjo Gómez.

Calendari

Bloc Dates
 
Inscripció Del 12 al 28 de setembre 
Consulta d'assignacions A partir del 10 d'octubre
Calendari de les activitats 1a Etapa: Ens presentem. Del 29 de novembre al 13 de gener
2a Etapa: L'entrevista. (textos conversacionals.) Del 13 de gener al 3 de febrer
3a Etapa: Llegendes de dracs (textos narratius). Del 3 al 24 de febrer
4a Etapa: Cases del nostre entorn (textos expositius i descriptius). Del 24 de febrer al 17 de març
5a Etapa. Activitat col·laborativa:  Del 17 de març al 7 d'abril

 

 

Presentació