• Imprimeix

Administració i gestió

Material Títols LOGSE

Conjunt de 4 manuals que recullen cada un d'ells una àrea diferent:


Area 1: "Marketing"
Area 2: "Gestión de la compra-venta y negociación comercial"
Area 3: "Gestión comercial del espacio"
Area 4: "Logística y distribución comercial"


Aquests manuals contenen unitats didàctiques amb informació teòrica i activitats. Són materials vàlids per al professorat i per a l'alumnat, adequats per a la biblioteca del centre, seminari, aula de gestió, etc. i resulten molt accessibles econòmicament.

Són imprescindibles per al CFGM de Comerç (aparadorisme i marxandatge) i el CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting, i molt adients per a tots els crèdits relacionats amb la compra-venda i la logística tant de la família d'Administració com la de Comerç i Màrqueting.

Per aconseguir més informació:
CAMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA
SERVICIO DE FORMACIÓN.
Referencia: Materiales FORPIDE 2000
C/ Yanguas y Miranda, 27-2º
31003 PAMPLONA

Telèfon: 948-290201
Fax: 948- 231975

ccinavarra@camerdata.es

 • Aplicació informàtica que permet fer simulacions dels casos de transport

  per a les famílies d' Administració o de Comerç i Màrqueting. Podeu descarregar-la de la web del Departament de Política Territorial de la Direcció General de Ports i Transports: http://territori.gencat.cat/ca/inici/

 

 • Anuari estadístic i base de dades d'estadístiques de Catalunya

  Per a les famílies d' Administració o de Comerç i Màrqueting. Disponibles diverses bases de dades, així com estadístiques de: 
  • Demografía, economia i qualitat de vida
  • Cojuntura econòmica
  • Sectors industrials
  • Comerç amb l'estranger
  • Mercat de treball
  • Municipis
  • Comarques

Podeu trobar-les a la web de l'Institut d'Estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat/

 

Per a les famílies de Comerç i Màrqueting o d'Administració

La proposta pot inspirar diverses activitats similars per a cicles diferents, però es concreta l'exemple en un cicle formatiu perquè sigui més entenedora (el CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting).

L'objectiu de presentar aquesta activitat no és tant l'activitat per sí mateixa sinó un exemple de com rendibilitzar una activitat al compartir-la tot el professorat i alumnat del CF, perquè s'ha planificat per l'equip docent del CF i s'ha compartit des de diferents crèdits, ajudant a globalitzar i integrar els continguts del CF.

Proposta d'organització de la visita, diferenciant l'activitat prèvia, el desenvolupament de la visita i el post-visita.


Exemple de material del professorat i el de l'alumnat per al desenvolupament de la visita.


Activitat desenvolupada per l'IES Guillem Catà durant el curs 1997-98. Cal dir que durant el curs es van desenvolupar diverses activitats relacionades amb la franquícia i també s'havia decidit que el crèdit de síntesi del CF de Gestió Comercial i Màrqueting tractés d'aquesta temàtica.

 

Famílies d'Administració i de Comerç i Màrqueting

Podeu recollir els materials dels cursos de formació del professorat que s'indica a la llista de l'apartat Materials de formació.

Alguns d'ells són:

 • Aplicacions educatives del full de càlcul en l'entorn Excel
 • Aproximació a Internet
 • Desenvolupament d'aplicacions amb la base de dadesrelacional Access
 • Processament de textos i eines de presentació (Word i Power Point)

 

Properament, també podreu disposar dels materials específics per a les famílies esmentades.

 

Per als inicis del proper curs el professorat podrà disposar del material didàctic per a impartir aquest crèdit.
El material comprendrà des de la programació del crèdit, amb totes les fitxes d'activitats, fins al material de suport del professorat i alumnat.
Us presentem un avenç per tal de que el professorat que l'hagi d'impartir pugui tenir més informació.

 • UNITAT DIDÀCTICA 1

  Nucli d'activitat 1

  Resolució de casos que impliquin determinar o seleccionar l'àmbit de l'Administració Pública amb competències.

  Activitats

  1. Relacionada amb la Unió Europea
  2. Relacionada amb l'Administració estatal
  3. Relacionada amb l'Administració autonòmica
  4. Relacionada amb l'Administració local
  5. Relacionada amb l'Administració de justícia

Llistat de les activitats 1, 2, 3, 4, 5 del Nucli 1 de la UD 1.

 

Nucli d'activitat 2

Realització d'un expedient administratiu, que impliqui l'elaboració de documents des del punt de vista de l'Admministració i de l'administrat

Activitats

1. Concreció respecte d'una multa de trànsit ,sota el punt de vista de l'Administració
2. Concreció des del punt de vista de l'administrat, que presenta el recurs
3. Concreció essent el ciutadà qui inicia l'expedient


Nucli d'activitat 3

Seguiment d'un expedient administratiu, a nivell de registre, arxiu i comunicació

Activitats

1. Concreció respecte de la sol.licitud d'una Incapacitat Temporal per Maternitat
2. Concreció per a una I.T. per jubilació
3. Concreció per a una declaració complementària d'IRPF

 

 • UNITAT DIDÀCTICA 2

Nucli d'activitat 1

Participació en una convocatòria d'oposicions (oferta pública d'ocupació)

Activitats

1. Participació en una convocatòria d'accés a les forces armades
2. Participació respecte del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya


Nucli d'activitat 2

Realització d'un Contracte Administratiu

Activitats

1. Realització d'un contracte d'obres com a contracte administratiu
2. Activitat relacionada amb els pressupostos de l'Administració Pública