• Imprimeix

Normativa

Normativa

 

En l'article 52, es defineixen els conceptes de no-escolarització, absentisme i abandó escolar, i indica que les Administracions públiques han de fer especial atenció en detectar infants i adolescents en aquestes situacions de risc i han d'adoptar de manera coordinada les mesures necessàries per a fer-hi font, mitjançant els protocols corresponents.

Article 90. Les Administracions públiques han d'impulsar els desenvolupament de dissenys curriculars i els programes educatius que han de tenir els continguts necessaris per a promoure l'educació en igualtat d'oportunitats i de gènere, respecte i tolerància, de manera que s'hi afavoreixi la prevenció d'actituds i situacions violentes, i també el coneixement dels drets de la infància.

En l'article 102, s'indica que als efectes del que estableix la llei, s'entén per situació de risc la situació en què el desenvolupament i el benestar de l'infant o l'adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar.

Apartat e) s'indica com a situació de risc: La manca d'escolarització en edat obligatòria, l'absentisme i l'abandó escolar.

Article 104. Mesures que es poden establir com a situació de risc, entre d'altres:

Apartat a)   L'orientació, l'assessorament i l'ajut a la família.

Apartat b)  La     intervenció     familiar     mitjançant     l'establiment    de    programes socioeducatius per als progenitors.

En el Preàmbul s'indica: Les relaciones socials es basen en l'obligació de compensar les possibles
desigualtats d'origen social a l'interior del sistema educatius i abordar amb garanties d'èxit la
integració de tots els alumnes.


En l'article 2. En els principis rectors del sistema educatiu. Apartats:

c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de
tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb
fons públics.

f) La inclusió escolar i la cohesió social.

             El Parlament de Catalunya:

1- Reconeix la identitat del poble gitano i el valor de la seva cultura com a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble.

2- Insta el Govern a fer les gestions pertinents per a contribuir a difondre el reconeixement de la cultura gitana i del valor d’aquesta per a la societat catalana.

              El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar, en el termini d’un any, un estudi sobre la població gitana a Catalunya, amb la col·laboració de les entitats gitanes com a base per a l’elaboració d’un pla integral del poble gitano a Catalunya per als anys 2002-2006 que concreti programes i accions, i n’estableixi elements d’avaluació i un finançament adequat.

2. Participar activament per mitjà del Departament d’Ensenyament, en el si de la Comissió Sectorial d’Educació amb el Ministeri d’Educació i Cultura, en l’elaboració de material didàctic per als centres educatius de Catalunya, amb l’objectiu de donar a conèixer la història i la realitat del poble gitano.

 

Normativa complementària