• Imprimeix

Voltem pel món

VPM

 

El projecte Voltem pel món no es desenvoluparà durant el curs 2018-2019.

 

 

“Voltem pel món" és una activitat col·laborativa en la qual participen docents i alumnes nouvinguts de diferents centres. L’activitat va adreçada a alumnat nouvingut de cicle superior de primària i de l'ESO que tinguin un nivell de llengua suficient per accedir a les activitats proposades.

Les activitats que es proposen es basen en la lectura de textos adaptats al nivell de competència lingüística dels alumnes i en la interacció, a partir de recursos digitals.  A partir de la interpretació de textos audiovisuals i escrits de diferents tipologies textuals, els alumnes fan activitats col·laboratives de comprensió, de construcció de textos, de recerca i elaboració d’informació i de coneixement de l'entorn. L'aula virtual i les TAC s’utilitzen com instruments d’accés a la informació i de construcció del coneixement.

La metodologia d'aprenentatge es basa en tècniques de treball per projectes en grup (cooperatiu, col·laboratiu i en equip).
En la primera etapa, el nois i les noies es presentaran i, en les etapes següents, faran activitats a partir d'una tipologia textual determinada.
L’alumnat haurà d’utilitzar com a base de la major part de les activitats els textos escrits i orals del llibre MOSAIC de l’Editorial Castellnou.

Objectius:

Els objectius de l’activitat són els següents:

 • Interpretar i produir  textos orals, escrits i audiovisuals de diferents tipologies en entorns col·laboratius.
 • Aplicar estratègies de mediació entre diferents llengües com a estratègia per a la resolució d’activitats.
 • Treballar continguts associats a la dimensió literària (anàlisi dels personatges, de l’espai, del temps…).
 • Treballar temes associats al contingut dels textos (mitjans de transport, geografia, coneixement de diverses cultures…).
 • Dialogar i intercanviar experiències entre iguals mitjançant la xarxa.
 • Intercanviar informacions i materials diversos (fotos, textos, presentacions digitals, enllaços a pàgines web interessants...).
 • Utilitzar recursos digitals per al tractament de la informació i l’aprenentatge.
 • Dur a terme projectes de manera col·laborativa.

 

Continguts:

 • Estratègies de comprensió lectora i de producció de textos (escrits, orals i audiovisuals)
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Ús de les TAC en el desenvolupament de tasques comunicatives i cooperatives.

Etapes i activitats:


Etapa 1: Ens presentem. Del 28 de novembre al 12 de gener

 • Entrada a l'entorn i presentació dels nois i noies que formen els equips.

Etapa 2: El temps que farà demà (textos predictius). Del 12 de gener al 2 de febrer

 • Interpretació de textos predictius
 • Activitats interactives de comprensió lectora
 • Producció de textos predictius (crònica del temps)

Etapa 3: Tens un amic (textos poètics). Del 2 al 23 de febrer

 • Interpretació de textos poètics
 • Activitats interactives de comprensió lectora
 • Producció de textos narratius

Etapa 4: Què puc fer a prop de casa meva? (textos descriptius en una plataforma de geolocalització). Del 23 de febrer al 22 de març

 • Interpretació de textos textos expositius i descriptius
 • Geolocalització d'equipaments i llocs de lleure de l'entorn proper
 • Producció de textos expositius i descriptius en un entorn digital

 Etapa 5Activitat col·laborativa.   Del 3 d'abril al 27 d'abril

 • Programa de ràdio compartit entre tots els grups d'alumnes que han participat en el projecte

La valoració del projecte es farà del 7 de maig al 28 de maig

 

Certificats

Es lliurarà un certificat de formació de 30 hores per al professorat responsable del grup i un diploma per a l'aula d'acollida. El criteri per a la seva obtenció és la finalització del 80% de les activitats.

 

Participants

Poden participar-hi  alumnes d'aules d'acollida i grups d'alumnes nouvinguts de centres que no tinguin dotació d'aula d'acollida. S'ha de formar un equip d'alumnes amb un únic professor o professora responsable.

 

Per a més informació, contactar amb el coordinador del projecte: Juanjo Gómez.