• Imprimeix

Geobiografies

Projecte col·laboratiu adreçat a l'alumnat de cicle superior de primària i de l'ESO

 

El projecte Voltem pel món no es desenvoluparà durant el curs 2018-2019.

Projecte basat en la geolocalització i l’ús d’aplicacions digitals en l’entorn del Mobile History Map (MHM), que inclou, de manera integrada, el treball de competències lingüístiques i comunicatives dels alumnes.  Es tracta de geolocalitzar  la biografia d’una persona  rellevant de l’entorn del centre o vinculada als continguts curriculars de les àrees o matèries (literatura, ciències socials o naturals, arts plàstiques…).

Una part important de les activitats del curs correspon al treball que els docents participants, amb l’acompanyament dels formadors, han de fer aplicant els continguts del curs amb els seus alumnes.

El projecte Geobiografies està inclòs en el MHM (Mobile History Map) impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA. El MHM és basa en la creació  col·lectiva de continguts geolocalitzats mitjançant l’ús de la tecnologia mòbil.

La coordinació del projecte es fa conjuntament entre el Servei TAC, Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics de la Subdirecció de Llengua i Plurilingüisme.

Objectius 

 • Promoure l’ensenyament i aprenentatge basat en projectes.
 • Incorporar l’ús de les TAC en el procés d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat.
 • Familiaritzar els docents amb l'entorn del MHM i altres recursos webs que ofereix la xarxa. 

Pel que fa a les competències lingüística i audiovisual i d’aprenentatge autònom:

 • Interpretar textos escrits biogràfics.
 • Produir textos orals, escrits i audiovisuals a partir de models.
 • Aplicar estratègies de mediació entre diferents llengües com a estratègia per a la resolució d’activitats. 

Pel que fa a la participació a l'aula virtual: 

 • Usar la llengua en entorns col·laboratius amb el registre adequat.
 • Interactuar entre iguals mitjançant la xarxa
 • Compartir informacions i materials diversos (fotos, textos, presentacions digitals, enllaços a pàgines web interessants...).
 • Dur a terme projectes de manera col·laborativa.
 • Utilitzar les TAC en el desenvolupament de tasques comunicatives i cooperatives. 

Continguts

 • Comprensió de textos biogràfics escrits
 • Característiques dels textos biogràfics
 • Producció de textos multimèdia
 • Estratègies plurilingües
 • Tractament de la informació
 • Ús d’aplicacions digitals
 • Criteris d'ús de les eines digitals
 • Treball en entorns col·laboratius
 • Geolocalització 

Nivells educatius

 • Cicle superior de primària i ESO. 
 • Cada professor participant és el reponsable, com a mínim, d'un grup classe, dividit en grups de treball.

Llengües 

 • Català, occità, castellà i anglès 
 • És una activitat plurilingüe. La llengua base és el català i han d’aparèixer alguna altra llengua en, com a mínim, una de les activitats 

Àmbit territorial 

Centres educatius de Catalunya. També hi podran participar centres d’altres territoris de parla catalana

Àrees curriculars 

 • Àrea de llengües 
 • Àrees no lingüístiques (en funció dels personatges triats). 
 • El projecte permet el treball interdisciplinar entre diverses àrees 

Activitats 

 • Geolocalitzar l'escola i presentar el grup i l'entorn.
 • Llegir en línia una biografia. Es farà una proposta de personatges i es proporcionaran recursos en línia.
 • Triar una personatge rellevant del món de la ciències, les lletres o de les arts (plàstiques, literatura….) per fer una biografia multimèdia. 
 • Geolocalitzar esdeveniments de la biografia del personatge triat amb informació multimèdia, una breu descripció, un enllaç i vídeo i/o àudio
 • Activitats col·laboratives per interactuar entre els grupsdel diferents centres.

Certificats 

Es lliurarà un certificat de formació de 35 hores per al professorat participant. El criteri per a la seva obtenció és la participació a la sessió pesencial, la finalització del 80% de les activitats i respondre el qüestionari de valoració. 

Participants 

Poden participar-hi grups d'alumnesde CS de eprimària i de l'ESO amb un únic professor o professora responsable.

Per a més informació, contacteu amb l'Equip coordinador del Projecte Geobiografies 

Calendari 

Bloc Dates
Inscripció Del 12 al 26 de setembre de 2017
Assignacions A partir del 10 d'octubre de 2017
Calendari de les activitats Presentació del professorat, alta al MHM i familiarització de l'entorn Moodle:  Del 23 de novembre al 22 de desembre de 2017
Mòdul 1: Presentació dels grups d'alumnes. Del 8 de gener al 1 de febrer de 2018
Sessió presencial: data a determinar
Mòdul 2: Biografies (Tipologia textual a partir de textos). Del 2 al 22 de febrer de 2018
Mòdul 3: Geolocalització de biografies de personatges contemporanis o històrics. Del 23 de febrer al 23 de març de 2017
Mòdul 4:  Activitats col·laboratives. Del 3 d'abril al 24 d'abril de 2018
Mòdul 5:  Valoració del projecte. Del 24 d'abril al 15 de maig de 2018