• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Presentació

Aquest apartat vol donar difusió als professionals de l'ensenyament de les accions que desenvolupa el Departament en relació al tractament i ús de les llengües en el sistema educatiu a Catalunya, així com difondre orientacions, informacions, documetació i recursos per ajudar-los en el treball amb l'alumnat.

El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu: el projecte lingüístic

En un món cada vegada més complex, en el qual s’evidencia una forta transformació de la societat, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és, no únicament necessari, sinó gairebé imprescindible i, per tant, el sistema educatiu ha de poder formar parlants plurilingües, amb diferents graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d'interactuar en un context lingüístic i cultural complex, oberts al món i capacitats per accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit.

El Pla de Govern 2013-2016, identifica com a repte de país la millora de l'educació i la formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a l'ensenyament, estableix que cal enfortir el sistema educatiu català i la immersió lingüística com un pilar fonamental de la societat catalana i millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya.

És en aquest context que el Govern de Catalunya desenvolupa l’estratègia L’escola catalana, un marc per al plurilingüisme, que té com a objectiu definir un model propi d'educació plurilingüe que garanteixi que tot alumne, independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, una llengua estrangera a més de reforçar la introducció d'una segona llengua estrangera amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques que s’estableixen en el currículum de Catalunya basades en el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

I ho fa potenciant el domini de la llengua catalana per part de tot l’alumnat, com a eina de cohesió, identitat i convivència en la nostra societat, i el domini de la llengua castellana, cooficial a Catalunya, ambdues com a instruments per actuar en els entorns acadèmics, sociopolítics i laborals més propers. Igualment, ho fa facilitant el domini d’altres llengües, en especial l’anglès, com a eines d’aprenentatge i d’emprenedoria al llarg de la vida i per a l’adquisició d’una capacitació i formació professionals de qualitat. I, finalment, també ho fa promovent el manteniment i la difusió de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, perquè són una riquesa per al sistema educatiu i per a la nostra societat i una oportunitat per a l’alumnat que les parla, en el marc de la globalització i la internacionalització de la societat catalana.

Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació perquè, tenint en compte la singularitat de cada escola, la realitat del seu entorn i el bagatge lingüístic particular de cada alumne, incorporin i sistematitzin en el seu Projecte Lingüístic, estratègies de planificació dels aprenentatges i del tractament metodològic i didàctic de les llengües que els permetin definir una opció curricular, metodològica i organitzativa per al tractament de les diferents llengües que respongui a les seves necessitats i que incrementi l'eficàcia i la qualitat de l'educació lingüística.