• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Documents de referència

 • El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

  El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

  Publicació del Departament d'Ensenyament  que presenta el marc que defineix i identifica la política lingüística educativa de Catalunya. Amb l'objectiu de contribuir a consolidar un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu català,  el document ofereix orientacions metodològiques i organitzatives que facilitin l'assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat no universitari.

 • Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar

  Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar

  Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.

  Pel que fa al plurilingüisme, les actuacions es troben en l'eix 5.

 • Currículum de l'àmbit de llengües

  Currículum de l'àmbit de llengües

  Ordenació curricular de l'àmbit de llengües:

    Educació primària

    Educació secundària obligatòria

    Batxillerat

  Orientacions per a l'elaboració del currículum mixt batxillerat - baccalauréat

    Programa Batxibac

 • Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic

  Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic

  Documents d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de les etapes de primària i secundària obligatòria amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura, de l’àmbit de llengües.

 • Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

  Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

  Traducció i adaptació al català del document Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment elaborat pel Consell d’Europa. Proporciona unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin exhaustivament el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.

 • European Framework for CLIL Teacher Education

  European Framework for CLIL Teacher Education

  Document en línia que proporciona un conjunt de principis i idees per al disseny de plans d'estudi per al desenvolupament professional dels professors d'AICLE. A més, el Marc també serveix  d'eina per a la reflexió. Està disponible en anglès, francès i alemany.

 • Le CARAP. Un marc de referència per als enfocaments plurals de les llengües i cultures

  Le CARAP. Un marc de referència per als enfocaments plurals de les llengües i cultures

  El terme enfocament plural de les llengües i cultures es refereix als enfocaments didàctics que impliquen la utilització de diversos idiomes i cultures de forma simultània durant el procés d'ensenyament.  Aquesta publicació és un pas important per a la implementació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, en particular, pel que fa a la competència plurilingüe i intercultural.

 • Educació dels fills dels immigrants

  Educació dels fills dels immigrants

  Resolució del Parlament Europeu, de 2 de abril de 2009, sobre l'educació dels fills dels immigrants. Dóna orientacions sobre la gestió de les llengües de la nova immigració.