• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Formació general

La formació que es proposa respon a la construcció d’un model d’educació plurilingüe i intercultural basat en un enfocament competencial i de plurilingüisme integrador. La llengua catalana n’és l’eix vertebrador, per a garantir l’equitat i la cohesió social, i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües.

L’objectiu del model és garantir que tots els alumnes, en acabar l’ensenyament obligatori, independentment del seu origen lingüístic familiar, tenen un ple domini operatiu de les llengües oficials al mateix nivell i de, com a mínim, una llengua estrangera, que gaudeixen d’oportunitats per a l’accés al coneixement d’almenys una segona llengua estrangera, i que disposen de les estratègies que els han de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües en el futur.

Per a assolir aquest objectiu, l’oferta formativa del Departament facilita al professorat les orientacions, tècniques i recursos bàsics necessaris per desenvolupar accions o pràctiques que contribueixin a la concreció i a l’aplicació del projecte lingüístic de cada centre i s’organitza a partir d’una formació específica i continuada per al professorat especialista de llengües estrangeres, una altra d’orientada a la vessant didàctica i pedagògica des de les diferents àrees i matèries i des de tots els nivells educatius i una última, d’estrictament lingüística, en col·laboració amb les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i l’Institut Obert de Catalunya (IOC.

Inscripció oferta formativa

Àmbit lingüístic