• Imprimeix

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles i estableix que els centres educatius poden determinar, a través del seu projecte lingüístic, els criteris per impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres curriculars.

D’altra banda, l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 2012-2018 estableix com a objectiu estratègic la millora de la competència en llengües estrangeres de l’alumnat del sistema educatiu català, i ho fa a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe.

RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”

El programa “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres” es basa en les orientacions del Consell d’Europa i la Comissió Europea en matèria d’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, i és una de les accions estratègiques del Departament d’Ensenyament per al desplegament d’un marc educatiu per al plurilingüisme.

Resolució de 8 d’abril de 2016 recull els objectius i continguts, i informa dels centres que hi participen en les edicions 2014-2016 i 2015-2017.

GEP al Portal de centres Innovació pedagògica del Departament d’Ensenyament.