• Imprimeix

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

El curs 2017-2018 el Departament d'Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Nascut l’any 2013 com a programa experimental, s’adreça als centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, de titularitat del Departament d’Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

Pla d’acció:

Document intern de treball que ha d’elaborar el grup impulsor del GEP en el centre i que ha de servir de base d’orientació per a la implementació del programa al llarg dels tres cursos. El pla d’acció ha de recollir com a mínim la informació següent:

  1. a) Objectius generals i específics del projecte GEP del centre: matèries, hores i cursos que es preveuen impartir en llengua estrangera, procés previst per a la implantació progressiva de la metodologia, resultats esperats en l’alumnat, professorat implicat, etc.
  2. b) Anàlisi de necessitats formatives i informatives, recursos necessaris i disponibles.
  3. c) Planificació de les accions, i temporització prevista per als tres anys.
  4. d) Estratègies per al seguiment del projecte: recull d’acords presos pel grup impulsor, incorporació, si escau, d’acords en el Programació General Anual del Centre, etc.
  5. e) Mecanismes per a l’avaluació dels resultats del projecte i de l’impacte de l’acció (canvis metodològics i/o organitzatius, resultats en l’alumnat i el professorat, integració del projecte en el centre, satisfacció de la comunitat educativa).

Aquest document ha de ser viu en el sentit que cal anar-lo actualitzant cada curs escolar en funció dels resultats de l’experiència i de les accions que es preveuen per al futur immediat.

Contacte: gep@xtec.cat