• Imprimeix

Programes institucionals

En els darrers anys s’han produït canvis importants en els camps tecnològic, demogràfic, comercial i cultural que impliquen una adaptació constant del sistema educatiu que, entre d’altres, ha de donar resposta a la necessitat de coneixement de diverses llengües alhora que preserva i garanteix el coneixement i l’ús de la llengua catalana i dels elements propis de la nostra cultura al conjunt de la població.

Aquest nou context, que genera necessitats altament competencials, reclama una acció educativa orientada a la promoció del plurilingüisme com a eina de cognició i coneixement, com a recurs d’internacionalització i de participació digital, i com a estratègia d’inserció sociolaboral i cultural. Per això cal garantir que l’alumnat accedeixi al domini lingüístic i comunicatiu de les llengües que previsiblement necessitarà al llarg de la vida, però molt especialment al domini d’estratègies que li facilitin l’aprenentatge d’altres llengües en un futur.

Tenint en compte que els objectius d’ensenyament i aprenentatge a Catalunya han de prioritzar tant l’eficàcia comunicativa i l’excel·lència lingüística com la transferència i l’analogia pròpies de l’educació plurilingüe, cal plantejar activitats orientades a l'activació d'estratègies de transferència interlingüística des de l'enfocament plurilingüe i accions d’impuls a les llengües curriculars que proporcionin a l’alumnat capacitat comunicativa per desenvolupar-se en l’entorn escolar i al llarg de la vida.

Es tracta d’establir, dins dels centres, processos coherents amb els plantejaments didàctics d’adquisició i ensenyament i aprenentatge de les llengües diversificant-ne el tractament segons les llengües i els aprenents i coordinant les accions adreçades a les diferents llengües del currículum integrant en el Projecte Lingüístic totes les accions previstes pels centres i la utilització dels recursos de què disposen.

 

Altres programes adreçats a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües a Catalunya.