• Imprimeix

Tractament integrat de llengua i contingut (TILC)

El tractament integrat de llengua i continguts (TILC) és una proposta metodològica orientada a ensenyar de manera integrada la llengua i els continguts en les àrees o matèries dels àmbits no lingüístics, promovent un aprenentatge actiu, més profund i significatiu.

A més de prestar atenció a l’ensenyament del llenguatge acadèmic, el TILC també es proposa desenvolupar les destreses metacognitives, la consciència crítica i la perspectiva intercultural dels aprenents, per aconseguir un alt rendiment en els continguts disciplinaris i a la vegada enriquir l’habilitat en l’ús de la llengua en què s’imparteix l’àrea o matèria.

La metodologia TILC s’aplica a les llengües estrangeres (AICLE), al castellà (en els casos en què aquesta llengua esdevé vehicular de continguts) i a la llengua vehicular de l’aprenentatge, el català, perquè els alumnes que no el tenen com a llengua primera enriqueixin la seva competència comunicativa a la vegada que milloren els resultats en l’àrea o matèria (TILC en català).

La importància de la llengua per a l’aprenentatge i la dificultat del llenguatge acadèmic lligat a cada disciplina científica demanen que les matèries no lingüístiques incloguin aspectes de llengua associats a les necessitats de la disciplina.

Les metodologies TILC aplicades al català en l’ensenyament de les àrees o matèries curriculars proporcionen eines al docent per adequar la resposta didàctica a la diversitat lingüística de l’aula i així atendre, en totes les matèries, les necessitats reals de tots els alumnes, amb l’objectiu final de la millora de resultats acadèmics i l’assoliment de la competència comunicativa en llengua catalana.

Immersió lingüística