• Imprimeix

Tractament integrat de les llengües (TIL)

El tractament integrat de llengües (TIL) és una proposta metodològica basada en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses llengües curriculars que s’imparteixen en un centre educatiu. Proposa un treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües de l’escola a partir de tots els elements que comparteixen, facilita el desenvolupament competencial de l’alumnat i promou un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, vehiculat a través de totes les llengües.

Més enllà de la coordinació en l’ensenyament de les llengües, aquest enfocament promou també la reflexió metalingüística conscient per part de l’alumne i el contrast entre formes lingüístiques, la qual cosa afavoreix un aprenentatge profund en totes les llengües i matèries.

Aplicar aquest enfocament a l’aula implica treballar àmbits comuns a les llengües (conceptes generals sobre les llengües, procediments i hàbits de reflexió lingüística, actituds de respecte i valoració, etc.) des de qualsevol llengua. Igualment, significa afavorir la coherència metodològica, en el sentit que totes les llengües s’ensenyaran des d’una metodologia que posa l’èmfasi en l’aprenentatge comunicatiu i orientat a l’ús.

Des del punt de vista de l’organització curricular i de la planificació de la docència a l’aula,  implica una selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge lingüístic propis de cada llengua i de cada etapa, amb l’objectiu d’evitar redundàncies innecessàries i de focalitzar els trets específics i distintius propis de cada llengua. I condueix també a desenvolupar activitats d’aula que impliquen l’ús actiu i passiu de més d’una llengua.

Programa Avancem