Francès

Un dels objectius del Servei de Llengües Estrangeres és impulsar el plurilingüisme de l’alumnat per tal que, en acabar l’educació obligatòria, tingui domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i dues llengües estrangeres que el capaciti per a la gestió dels aprenentatges futurs en un món global. El desenvolupament i la millora del coneixement de la llengua francesa per part de l'alumnat és un objectiu estratègic atesos els projectes d’internalització que duen a terme els centres educatius.

Aquest apartat permet donar a conèixer i difondre orientacions, informacions, documentació i recursos en llengua francesa per aconseguir un canvi progressiu de l’ensenyament i aprenentatge de la llengua de Molière, corresponsabilitzant tots els membres de la comunitat educativa. Dins del pla d’impuls del francès, les mesures per facilitar i encoratjar les accions individuals i col·lectives, permeten integrar i afavorir projectes coordinats on les famílies, els centres, l’alumnat, el professorat i l’entorn poden participar per desenvolupar i consolidar la millora del domini de la llengua.