• Imprimeix

Nivell intermedi

Indagacions per a la consolidació de coneixements de variables físiques i petites recerques científiques

 

És fonamental plantejar aquestes activitats com un procés d’indagació, que permeti arribar a conclusions o a dubtes raonables i que donin respostes o obrin noves recerques.

Si no s’han realitzat activitats dels blocs temàtics proposades en el primer nivell, és convenient seleccionar-ne aquelles que treballen continguts clau estretament relacionats amb l’estudi bioclimàtic que es planteja dur a terme. Per exemple, en el cas de voler estudiar si un espai està ben aïllat tèrmicament, els alumnes han de saber aplicar la idea de capacitat calorífica específica dels materials, la transferència d’energia tèrmica...

 

Les fases que orienten el procés de la recerca poden estructurar-se de la manera següent:

 

  • Percepció i identificació del problema.
  • Plantejament de preguntes investigables.
  • Formulació d’hipòtesis.
  • Identificació de les magnituds a mesurar.
  • Planificació de l’experimentació.
  • Presa de dades.
  • Anàlisi de resultats.
  • Comunicació de resultats, conclusions i propostes d’acció.

 

L’avaluació s’ha d’incorporar en el procés d’aprenentatge per tal de regular i reconduir, si és necessari, i l’autoavaluació i la coavaluació; una possibilitat es fer-ho amb l’ajut de rúbriques d’avaluació. Les rúbriques són una eina molt útil per implicar a l’alumnat en tot el procés i millorar resultats d’aprenentatge.

Les recerques plantejades en el nivell intermedi d’ús de la motxilla bioclimàtica poden incloure, si es considera oportú, la utilització de la calculadora bioclimàtica per determinar algun dels índexs bioclimàtics.