• Imprimeix

La motxilla bioclimàtica

Presentació del programa

El programa La motxilla bioclimàtica, des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumne assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic, matemàtic i social, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut des d’una òptica experimental i vivencial. Aquest programa s’inicià l’any 2010 en fase experimental i fou dissenyat pel Camp d’aprenentatge de Juneda conjuntament amb la Universitat de Lleida.

Finalitat

La finalitat del programa La motxilla bioclimàtica és fomentar la motivació de l’alumne a partir del treball interdisciplinari del procés d’indagació per a la gestió energètica i la salut. Aquest programa es concreta en els centres educatius en diferents projectes vinculats a la motxilla bioclimàtica.

Àmbits de referència

Àmbit cientificotecnològic

Àmbit social

Àmbit lingüístic

Àmbit digital

Àmbit cultura i valors ètics

Objectius generals del programa

Els objectius generals de cadascuna de les propostes didàctiques vinculades que planteja el programa, segons el nivell de complexitat, són les següents:

 1. Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.
 2. Experimentar la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.
 3. Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Objectius específics

 1. Emprar adequadament les principals unitats de mesura de les magnituds físiques implicades.
 2. Emprar adequadament els aparells per a l’obtenció de valors de mesura i comparació de dades.
 3. Analitzar les característiques bioclimàtiques de l’aula i proposar millores si s’han detectat problemes.
 4. Realitzar una auditoria bioclimàtica d’una aula o d’un centre educatiu, pel que fa a l’eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l’aire i la salut, emprant un conjunt d’aparells de mesura.

El programa es pot graduar de menor a major complexitat en tres nivells i el producte final és l’obtenció de resultats en format d’auditoria bioclimàtica

 

 1. Nivell bàsic

Aquesta proposta és recomanable per als centres que fan servir la motxilla per primera vegada. L’objectiu és que l’alumne es familiaritzi amb les magnituds i els diferents aparells de mesura que ofereix el recurs:

­ Quina/es variable/s física/ques mesuren?

­ Com funcionen?

­ Quines diferents aplicacions se’ls pot donar?

­ Guanyar autonomia en el seu ús.

Les activitats proposades estan guiades i orientades a que l’alumne explori la magnitud que mesura l’instrument específic, seguint els manuals d’instruccions de cadascun dels aparells. Això fa que siguin molt assequibles i permeten un contacte bàsic amb les possibilitats de La motxilla bioclimàtica.

 

 1. Nivell intermedi

Aquesta manera d’utilitzar La motxilla bioclimàtica respon a la idea: “Vull fer un petit estudi o recerca bioclimàtica d’alguna aula del meu centre”. Parteix d’un coneixement previ dels instruments, d’un coneixement bàsic de les magnituds que s’han de mesurar i dels paràmetres i conceptes científics que fonamenten la recerca. Parteix de la pregunta de recerca formulada pels alumnes o el professor.

Els objectius generals d’aquest nivell d’ús de la motxilla bioclimàtica són els següents:

 • Que l’alumnat comprengui la importància dels valors de certes magnituds físiques relacionades amb el bioclimatisme i el confort i la salubritat a l’aula.
 • Que l’alumnat infereixi resultats objectius sobre les conseqüències (positives i negatives) de la variació dels valors d’aquestes variables físiques en funció de les dades mesurades en un ambient tancat controlat (per exemple, l’aula).
 • Que l’alumnat predigui les conseqüències resultants dels valors obtinguts en les mesures realitzades a l’aula.
 • Que l’alumnat avaluï críticament els resultats de les mesures obtingudes a l’aula i proposi de forma crítica i raonada maneres de millorar els valors d’una o més magnituds físiques mesurades per millorar les condicions bioclimàtiques de l’espai estudiat.

  

 1. Nivell avançat: estudi bioclimàtic de la nostra aula

En aquest nivell, l’ús de la motxilla bioclimàtica respon al plantejament d’un projecte de centre per determinar els índexs de confort bioclimàtic:  “Vull fer un estudi bioclimàtic del meu centre

L’obtenció de resultats és més complexa ja que s’interrelacionen diverses variables per obtenir els índex bioclimàtics a partir de l’ús de la calculadora bioclimàtica. El professorat i l’alumnat han d’haver madurat prou els seus coneixements sobre bioclimatisme i sobre els aparells de la motxilla bioclimàtica com per plantejar-se un projecte interdisciplinar amb la participació i implicació del centre, l’objectiu del qual sigui fer un estudi bioclimàtic del centre.

L’estudi es pot plantejar per a una zona determinada del centre (per exemple, en les aules ordinàries), en tota la zona interior del centre, en la zona exterior.

Aquest nivell d’ús de la motxilla implica un coneixement avançat de l’ús dels aparells de mesura, de les variables bioclimàtiques que es treballen i del recurs de càlcul dels índex de confort bioclimàtic (la calculadora bioclimàtica).

Activitats

 1. Nivell bàsic: Manuals dels aparells i activitats de familiarització
 2. Nivell intermedi: Indagacions per a la consolidació de coneixements de variables físiques i petites recerques científiques
 3. Nivell avançat: Auditoria bioclimàtica de l’aula amb l’aplicació calculadora bioclimàtica

La motxillamaleta_pedagogica-motxilla_p està constituïda per un conjunt d'aparells professionals que permeten la mesura de variables ambientals a partir de les quals es fonamenta el treball experimental i l'anàlisi de resultats.

Col·laboradors

UDL - Universitat de Lleida

Museu del Gas

Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save