• Imprimeix

Foment de la dimensió europea en els EP

El Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial organitza el Campionat bianual de Catalunya de Formació Professional, CATSKILLS, que es celebra en diferents centres i seus d’arreu del territori. Aquest campionat permet mostrar les habilitats i les competències professionals dels alumnes que hi participen. Les proves estan inspirades en les descripcions tècniques que 

regeixen la competició internacional WorldSkills Competition.

Els objectius principals són:

 • Promoure l'alta qualitat dels estudis de formació professional que es duen a terme a diferents centres educatius del territori.
 • Impulsar, promoure i prestigiar la formació professional.
 • Crear xarxes de col·laboració, entre els centres, el professorat participant i les empreses del sector.

Els alumnes matriculats en cicles formatius de formació professional de Catalunya, i que l'any del campionat tinguin 21 anys com a màxim, excepte en el cas de Mecatrònica, que han de tenir una edat màxima de 24 anys, poden participar-hi. 

El programa de mobilitat formativa i cooperació internacional dels centres de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial, impulsat i dinamitzat des de la DGFPIERE, pretén acompanyar els centres que imparteixen ensenyaments professionals en l’establiment de la seva pròpia estratègia internacional que permeti la participació del professorat i l’alumnat en projectes de mobilitat formativa i cooperació internacional amb altres països, principalment de la Unió Europea.
 
Els objectius del programa són els següents: 
 
1. Millorar el coneixement per part de la comunitat educativa dels diversos programes europeus, les seves característiques i les seves oportunitats.
2. Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els centres catalans relacionades amb la internacionalització.
3. Posar a disposició dels centres projectes i aliances, establerts pel Departament d’Ensenyament amb empreses, entitats i administracions d’altres països per facilitar la mobilitat i la cooperació.
4. Donar suport als centres en el disseny i la gestió de projectes de cooperació i de mobilitat europeus.
5 . Donar suport als centres per elaborar i desplegar, progressivament, un pla d’impuls de la internacionalització dels ensenyaments professionals
6. Impulsar la participació dels centres en xarxes europees per a l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació en l’àmbit dels ensenyaments professionals. 
 
Els centres es distribueixen en xarxes de treball d'acord amb el seu àmbit territorial. L’assessorament, la dinamització i la coordinació continuada serà realitzada per professorat i tècnics experts en programes de mobilitat internacional del Servei de Programes i Projectes de Forment dels Ensenyaments Professionals. 
 
En finalitzar cada curs, està previst realitzar una jornada de cloenda on:
 • S’avalua el projecte i els seus programes, a partir de la valoració dels centres.
 • Es presenten els resultats assolits, en relació amb els objectius del programa.
 • Es presenten les bones pràctiques desenvolupades.
 • Es presenta una ponència que presenti tendències i estratègies d’actuació.
 • Es proposen els objectius per al proper curs.
 
En funció dels centres presentats i de la seva experiència prèvia, es treballen els temes següents: 
 
 • El nou programa ERASMUS+ i les seves implicacions en l’estratègia d’internacionalització d’un centre de formació.
 • Com presentar una carta ERASMUS (ECHE).
 • Protocol i estratègia d’internacionalització de l’FP d’un centre. 
 • Creació d’equips de treball: organigrama, funcions, coordinació de projectes, etc.
 • Mobilitat d’estudis reconeguda ECVET. 
 • Gestió de projectes de mobilitat PAP (adreçada a centres en projectes en curs a través de la convocatòria DE).
 • Com presentar projectes de mobilitat (identificar necessitats, definir públic diana, etc.). 
 • Com trobar socis.