• Imprimeix

En centres educatius estrangers

Estades en Institucions a l'estranger per a l'alumnat de cicles formatius

El Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals, i de millorar les competències professionals del seu alumnat i professorat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú dur a terme accions que els permetin realitzar estades formatives en empreses o entitats educatives estrangeres.

Aquestes accions es duen a terme en el marc de projectes de cooperació transnacional que el Departament d’Ensenyament promou i gestiona, en l’àmbit dels ensenyaments professionals, i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea, com el programa Erasmus+, amb vigència durant el període 2014-2020. Aquestes estades representen una iniciativa de primer ordre per a la millora de la qualitat dels ensenyaments professionals.

D’altra banda, la Recomanació (2009/C 155/02) del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la creació del Sistema Europeu de Crèdit per a l’Educació i la Formació Professional (ECVET), estableix un conjunt de principis i especificacions tècniques per tal de facilitar el reconeixement dels resultats d’aprenentatge, en el marc d’una acció de mobilitat, encaminat a l’obtenció d’una titulació, quan es tracti de formació professional inicial. Tal com es preveu a ECVET, la seva aplicació a una titulació concreta ha de ser conforme a la legislació, normes i reglamentacions aplicables a cada Estat membre.

 

Els objectius d'aquesta iniciativa són els següents:

  • Cursar tot o una part d'un mòdul en una institució d'un altre país.
  • Perfeccionar els coneixements lingüístics. Es necessita tenir coneixements bàsics del país on es realitza l'estada.
  • Afavorir la projecció europea dels centres educatius adscrits a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Fomentar i promocionar llaços estables de cooperació mútua entre organismes de formació catalans i d'altres països per fomentar l'intercanvi d'experiències, així com la participació en altres projectes educatius conjunts.

Els centres educatius poden sol·licitar ajuts per aquestes estades mitjançant una convocatòria anual de concessió d'ajuts a alumnes de Formació Professional que cursen els seus estudis en centres d'ensenyament secundari de Catalunya i que volen realitzar estades formatives a institucions d'altres països. Els ajuts contribueixen a cobrir les despeses de l'estada, en els conceptes següents:

  • Allotjament i manutenció per als estudiants i professors que duen a terme el seguiment de l'estada.
  • Viatge d'anada i tornada entre país d'origen/enviament i país de destí/acollida.
  • Transport intern dins del país d'acollida.
  • Programa de visites tècniques i culturals.
  • Assegurances.

 

Per a més informació adreceu-vos a:

Departament d'Ensenyament

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació

Via Augusta, 202, 1B

08021 Barcelona

Tel. +34 935516900 (ext.3751)