• Imprimeix

Pla de lectura de centre i Projecte educatiu de centre

“El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments”.

L’article 4 del capítol 1 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, defineix els trets característics del projecte educatiu de centre:

  • Recull la identitat del centre, n’explicita els objectius.
  • N’orienta l’activitat i li dona sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
  • Contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.
  • Ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials.
  • Per definir-lo o actualitzar-lo, cada centre ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives de l’alumnat.

 

El PEC ha de reconèixer el PLEC com una necessitat pel centre.

En la relació dels objectius generals del centre, s’hauria de contemplar l’excel·lència en l’assoliment de la competència lectora com a base per a l’adquisició de totes les competències bàsiques.

També en la redacció dels criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l'organització pedagògica i l'estructura organitzativa pròpia, caldria fer esment de les actuacions derivades del treball dels tres eixos de la competència lectora (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir).

D’aquesta manera el PLEC s’ha de concebre com un ens totalment vinculat al centre i compromès amb la formació de lectors competents i amb el desenvolupament del currículum.