• Imprimeix

Estructura d'un Pla de lectura de centre

Per a la redacció del PLEC es proposa l’estructura següent, encara que cada centre pot fer les adaptacions que consideri oportunes per adequar-la a les seves característiques i necessitats.

Característiques del centre i exposició dels motius pels quals decideix elaborar un PLEC.

 

Si bé l’objectiu final del PLEC ha de ser l’assoliment de la competència lectora per part de l’alumnat, cal una redacció d’objectius generals que incorpori tots els aspectes relacionats amb el PLEC.

 

A partir de l’anàlisi del resultat obtingut a la diagnosi practicada en cadascun dels àmbits del PLEC –recursos interns i externs i eixos de la CL–, cal redactar-ne unes conclusions que seran el punt de partida en l’elaboració del PLEC.

 

Concepte

Exposició de com el centre concep l’aprenentatge de la lectura, des de l’aprenentatge inicial –tant el que es fa en les primeres etapes educatives com el que es fa en processos d’incorporació tardana al sistema educatiu– fins a l’aprenentatge de la comprensió lectora al llarg de l’escolaritat obligatòria.

 

Objectius

Relació d’objectius específics que el centre es proposa en relació a l’eix del saber llegir.

 

Acords de centre

Relació d’acords que s’han consensuat al voltant de diferents aspectes: referents d’aula, d’estratègies de lectura, etc.

 

Estratègies

Relació d’activitats dissenyades per assolir els objectius proposats per aquest apartat.

 

Avaluació

Relació de criteris i instruments que s’aplicaran per avaluar l’assoliment dels objectius proposats per a aquest apartat.

 

Concepte

Exposició de com el centre concep la lectura a través de l’aprenentatge. Inclou la lectura a les àrees i la competència informacional.

 

Objectius

Relació d’objectius específics que el centre es proposa en relació a l’eix del llegir per aprendre.

 

Acords de centre

Relació d’acords que s’han consensuat al voltant de diferents aspectes: treball d’estratègies de lectura específiques dels textos de les àrees, estructura dels textos, treball dels nivells de comprensió, planificació de cerca d’informació, etc.

 

Estratègies

Relació d’activitats dissenyades per assolir els objectius proposats en aquest apartat.

 

Avaluació

Relació de criteris i instruments que s’aplicaran per avaluar l’assoliment dels objectius proposats en aquest apartat.

 

Concepte

Exposició de com el centre concep el gust per llegir i l’adquisició de l’hàbit lector.

 

Objectius

Relació d’objectius específics que el centre es proposa en relació a l’eix del gust per llegir.

 

Acords de centre

Relació d’acords que s’han consensuat al voltant de diferents aspectes: itinerari lector, temps de lectura diari, etc.

 

Estratègies

Relació d’activitats dissenyades per assolir els objectius proposats en aquest apartat.

 

Avaluació

Relació de criteris i instruments que s’aplicaran per avaluar l’assoliment dels objectius proposats en aquest apartat.

 

Relació dels recursos de què disposa el centre per desenvolupar el PLEC. Responsabilitats i grau d’implicació. Recursos com la biblioteca escolar, biblioteca d’aula, TIC, biblioteca pública, implicació familiar, etc.

 

Concreció de com farà la difusió del PLEC a tota la comunitat educativa i a l’entorn.

 

Concreció dels criteris d’avaluació del PLEC i periodicitat amb què s’avaluarà i s’actualitzarà.