• Imprimeix

Diagnosi

En el procés d’elaboració d’un PLEC s’han de tenir en compte quatre moments o fases diferents:

  • Motivació i sensibilització del professorat
  • Diagnosi: anàlisi i reflexió
  • Elaboració i desenvolupament
  • Avaluació

 

La fase de diagnosi és imprescindible per poder elaborar un PLEC útil i adequat a les necessitats del centre.

Aquesta fase fa referència al temps que el centre necessita per analitzar, reflexionar i fer una diagnosi del tractament que es fa de la lectura i de quins recursos interns i externs disposa. L’objectiu d’aquesta diagnosi és detectar quins són els punts forts i quins els punts dèbils a partir dels quals prendre decisions de millora.

Per a poder conèixer bé la situació de partida del centre a l’hora d’elaborar el PLEC cal aplicar dos tipus de diagnosi: als recursos del centre i al tractament  de la lectura en els tres eixos de la competència lectora.

 

Recursos del centre:

  • Recursos interns: la biblioteca escolar
  • Recursos externs: plans educatius d’entorn, serveis educatius, famílies, biblioteca pública, etc.

 

Eixos de la competència lectora:

  • Saber llegir: aprenentatge de la lectura i de la comprensió lectora, estratègies de lectura, etc.
  • Llegir per aprendre: la lectura a les àrees, lectura d’estudi, competència informacional, etc.
  • Gust per llegir: lectura autònoma, lectura guiada, lectura compartida, lectura complementària de les àrees, etc.

 

El Departament d’Ensenyament, mitjançant la FIC Pla de lectura de centre, posa a disposició dels centres eines de diagnosi per a cada àmbit del PLEC: recursos del centre i eixos de la competència lectora.

Les eines de diagnosi dels tres eixos de la competència lectora estan adaptades a les característiques de cada etapa educativa: educació infantil i cicle inicial de primària, cicles mitjà i superior de primària, i educació secundària obligatòria. 

Recomanem que l’aplicació d’aquestes eines de diagnosi la faci tot el professorat, independentment de l’àrea o matèria, ja que l’adquisició de la lectura i de la competència lectora és una responsabilitat de tot el centre.

 

El Departament d’Ensenyament, mitjançant la FIC Pla de lectura de centre, també posa a disposició dels centres documents per fer la recollida dels resultats de la diagnosi, extreure’n conclusions i establir acords de centre per a la millora dels punts febles detectats. A partir dels resultats de la diagnosi i de les necessitats del centre s’iniciarà la redacció del PLEC.