• Imprimeix

Biblioteca i Pla de lectura de centre

En el desenvolupament d’un pla de lectura de centre és evident el paper nuclear que ha tenir la biblioteca del centre educatiu. En aquest sentit, la Llei 12/2009 d’Educació encomana a la biblioteca escolar (BE) que compleixi el paper de suport a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diferents matèries i de l’hàbit lector.

Aquest suport no és possible si la biblioteca escolar no es concep com un ens totalment vinculat al centre i compromès amb el desenvolupament del currículum. La biblioteca, en si mateixa, no és una institució, sinó que forma part d’una institució que és l’escola. És un recurs del centre, una eina per al desenvolupament del projecte educatiu d’aquest. 

  • La biblioteca escolar, implementada en el centre, ha de funcionar com un centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE), amb unes prestacions específiques que li permetin donar suport al PEC.
  • La BE ha de disposar d’una estructura organitzativa estable que possibiliti el desenvolupament de la seva missió i funcions com a CRAE.
  • La BE ha d’actuar com a agent interdisciplinari, catalitzador de demandes educatives que requereixen materials i accions específiques per donar suport a projectes de centre.
  • La BE ha d’actuar com a agent interdisciplinari, catalitzador de demandes educatives que requereixen materials i accions específiques per donar suport als projectes d’aula.
  • La BE ha de donar suport a la competència lectora en els seus tres eixos (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir) i ha d’actuar com a agent de formació, tant de l’alumnat com del professorat i de les famílies.
  • La biblioteca escolar ha de fer-se visible i interaccionar amb la comunitat educativa i amb l’entorn.

 

Des d’aquesta perspectiva, el model de biblioteca CRAE es converteix en un recurs útil i molt necessari per al desenvolupament del PLEC.