L'Impuls de la lectura té prevista una oferta formativa i d'activitats que permet la millora de la competència lectora de tot l'alumnat, la formació de bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint, i el treball autònom per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura una eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum. Aquests objectius es desenvolupen en dues línies d'intervenció: l'impuls de la cultura avaluativa en els centres educatius i la millora de les competències professionals dels docents.

Els centres que participen en l’Impuls de la lectura prenen un compromís de tres anys de formació amb dos cursos obligatoris cada any (un adreçat al claustre de primària i al professorat dels centres de secundària) i un altre per a l’equip impulsor del centre. La resta de formació és opcional. També s’ofereix formació específica per als mestres d’EI i CI.