• Imprimeix

Normativa

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària DOGC 6900 -26.6.201

L’article 3 del Decret 119/2015, de 23 de juny, sobre l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària estableix que l’educació primària contribuirà a respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural


DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. DOGC 6945 - 28.08.2015

L’article 3 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, sobre l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria estableix que l’educació secundària obligatòria contribuirà a conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.


 DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS.

L’article 1 de la Declaració universal dels drets humans afirma que Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets.

L’article 18 de la Declaració universal dels drets humans afirma que tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

L’article 26 de la Declaració universal dels drets humans fa èmfasi en el fet que l'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals.


CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.

L’article 16 de la Constitució espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap altra limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

L’article 27 de la Constitució espanyola fa èmfasi en el fet que l'educació tindrà com a objecte el desenvolupament ple de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.


ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA.

El Preàmbul de l’Estatut de Catalunya afirma que Catalunya és un país ric en territoris i gents, una diversitat que la defineix i l'enriqueix des de fa segles i l'enforteix per als temps venidors.

L’article 4 de l’Estatut de Catalunya afirma que els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.


LLEI ORGÀNICA d’Educació 2/2006, de 3 de maig (BOE n. 106, de 4/5/2006)

L’article 17 de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig afirma que un dels objectius de l’educació primària és conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures.

L’article 23 de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig afirma que l’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar a l’alumnat les capacitats afectives de tots els àmbits de la seva personalitat i en la seva relació amb els altres, rebutjant els prejudicis de qualsevol tipus.

L’article 121 de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig afirma que el projecte educatiu de centre haurà de tenir en compte les característiques de l’entorn social i cultural del centre.


LLEIS 24, 25 i 26/1992 Acord de Cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques, Federació de Comunitats Israelites i la Comissió Islàmica  d’Espanya.

Art. 12, punt 2, estableixen les condicions per a la dispensa d’assistència a classe. Per tant, les absències a classe durant aquestes festivitats de l’alumnat d’aquestes confessions religioses han d’entendre’s sempre com a justificades, essent improcedents, en aquests casos, les sancions o les recriminacions per raó de la no assistència a classe. Caldrà, però, el corresponent justificant familiar.


LLEI 26/1992 on s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica  d’Espanya

Art. 14, punt 4, estableix que  l’alimentació dels alumnes musulmans dels centres docents públics i privats concertats que ho sol·licitin,  procurarà adequar als preceptes religiosos islàmics. així com l’horari de menjars durant el mes del Ramadà.


LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (DOGC 5422 – 16.7.2009) (Pàg. 56589)

L’article 2 afirma que un dels principis que regeix el sistema educatiu és la inclusió escolar i la cohesió social.

L’article 4 afirma que tothom té dret a accedir en condicions d'igualtat al sistema educatiu.

L’article 7 afirma que tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la.

Els articles 21 i 22 regulen els drets i els deures de l’alumnat.

L’article 30 fa èmfasis en la convivència en el centre.

L’article 32 anomena la mediació com un procediment per a la prevenció i regulació de conflictes.

L’article 47 remarca que els criteris de prioritat mai no poden comportar discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal de l'alumne o alumna o de la seva família.

L’article 77 afirma els criteris que regeixen a cada centre l'organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir a la integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d'inclusió.


DECRET 279/2006, de 4 de juliol de drets i deures de l’alumnat. DOGC 4670 - 06.07.2006

L’article 2 anomena els principis generals del Decret.

L’article 3 afirma que l'administració educativa en general i als òrgans de govern dels centres educatius en particular garantir, en el seu respectiu àmbit d'actuació, el correcte exercici i l'estricta observança dels drets i deures de l'alumnat

L’article 4 anomena els òrgans de centre que poden proposar i iniciatives per a millorar la convivència.

L’article 10 del Decret 279/2006, de 4 de juliol de drets i deures de l’alumnat afirma que l’alumnat té el dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques. 


DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. DOGC 5686 - 05.08.2010

L’article 5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius estableix que el projecte educatiu de cada centre ha de contenir els principis de l’educació inclusiva.

L’article 7 estableix la carta de compromís educatius amb les famílies, en el punt 4 afirma que els compromisos s’han de referir al respecte a les conviccions ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis.

L’article 31, afirma que al director o a la directora li correspon assegurar els plantejaments d’inclusió en el projecte de direcció.

 

En aquest enllaç trobareu  legislació i normes que afecten a diferents àmbits relacionats amb l'educació intercultural com gestió positiva dels conflictes, la inclusió, l'educació per la pau, l'educació emocional...