• Imprimeix

Comunitat educativa i entorn

INTERCULTURALITAT - ambits - comunitat educativa i entorn

L’èxit educatiu requereix una acció coordinada entre els diferents agents educatius que actuen en una zona geogràfica determinada. Els centres i tots els agents i entitats educatives de l’entorn han de realitzar una acció educativa conjunta i complementària, compartint objectius i treballant i aprenen en xarxa.
En aquest apartat hi trobareu recursos per treballar l’Educació Intercultural en la comunitat educativa i l’entorn.

ACTUACIONS RECURSOS
1. Promoure mesures de reforç escolar en horari no lectiu

Suport Escolar personalitzat (SEP)

El SEP és un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes d’educació infantil i primària. En aquest espai de la XTEC es presenta aquesta actuació impulsada pel Departament d’Ensenyament i s’aporten orientacions i recursos per al professorat.

2X2 Estudi Solidari

L’Institut Joaquim Pla i Farreras de Sant Cugat, dins de la proposta educativa de Servei Comunitari, els alumnes de 4t d'ESO participen com a monitors de l'estudi assistit de l'alumnat de 1r d’ESO.

2. Promoure la integració a l’aula de tot l’alumnat.

Llengües d’origen

El Departament d'Ensenyament ofereix als centres recursos per treballar 10 llengües diferents per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe: diccionaris, recursos per aprendre les llengües, …:

  • Àrab
  • Romanès
  • Ucraïnès
  • Xinès
  • Amazic
  • Bangla
  • Neerlandès
  • Portuguès
  • Quítxua
  • Urdú
3. Impulsar el servei comunitari i el compromís cívic en l'alumnat de secundària obligatòria, en el marc del currículum, com una eina d'arrelament al territori.

Servei Comunitari

El Departament d'Ensenyament ofereix orientacions i recursos per a dur a terme el servei comunitari amb l'alumnat de secundària obligatòria.

4. Promoure el treball i aprenentatge en xarxa entre els diferents centres com estratègia per millorar l'educació intercultural i la cohesió social.

Xarxa de Competències Bàsiques.

La Xarxa CB elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. Està formada per un equip de docents de 30 centres que desenvolupen el treball per competències als seus centres,

Xarxa AMPA

PEE BADALONA- La SALUT- LLEFIÀ. Es tracta d'una intervenció amb dos nivells ben diferenciats d'actuació: el treball individual amb cadascuna de les associacions i el treball en xarxa. Dintre d'aquest segon nivell, també es pot distingir un grup d'actuacions més lúdiques i un altre més formal relacionat amb les AMPA com a col¿lectiu promotor d'activitats de lleure al barri i, alhora com a promotor/usuari d'activitats de formació. També s'ha de destacar la dinamització com a eina de coordinació del col¿lectiu d'AMPA amb la resta de plans i projectes que treballen al territori.

Els colors de la tardor Barri de Llefià-Salut Badalona

Aquest programa té com a objectius la millora de la convivència als barris, i l'intercanvi de necessitats i interessos comuns. Compta amb l'organització d'actes com els Contes per Adults, la Festa central amb una fira d'entitats, mostra gastronòmica¿; celebració de festes populars , jocs tradicionals, activitats per als petits amb la participació de la Biblioteca, etc.

5. Impulsar conjuntament amb la Comissió Tècnica Local dels Plans educatius d'entorn i altres programes socioeducatius com una estratègia per millorar l'èxit educatiu de tot l'alumnat i la cohesió social.

Plans educatius d'entorn

Els Plans educatius d'entorn (PEE) són una proposta educativa que vol donar una resposta comunitària als reptes educatius on el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments signen un conveni col¿laboratiu amb l'objectiu de l'èxit educatiu i la cohesió social. Per formalitzar aquest conveni cal una petició de l'ajuntament amb el vist-i-plau dels Serveis Territorials

6. Dur a terme grups de treball d'àmbit comunitari interprofessionals (en el marc dels Plans educatius d'entorn o altres programes socieducatius) per impulsar l'educació intercultural com una eina d'èxit educatiu per tot l'alumnat.

Colors

El PEE de Guissona du a terme una experiència de treball en xarxa en la que diferents entitats del municipi es coordinen per tal d'organitzar una jornada que pretén contribuir a la cohesió social mitjançant l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana.

7. Col¿laborar amb administracions públiques i entitats socials i financeres per potenciar l'execució de projectes que redueixin el fracàs escolar i promoguin l'excel¿lència i el talent dels alumnes d'origen estranger i en risc d'exclusió (Escoles Tàndem, ExE, etc.).

Mentoria social

La mentoria és una eina d'intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s'ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d'exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un professional.

Projecte-Rossinyol-UdG

El projecte Rossinyol a la UdG pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes d'origen estranger de les escoles i centres de secundària de les comarques de Girona.

8. Promoure la participació de l'alumnat d'origen estranger en el lleure educatiu i el teixit associatiu del territori.

Agrupació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Cau Xots de Castelló d'Empúries.

Aquest Pla Educatiu d'Entorn ha creat un Cau a Castelló d'Empúries. És un projecte on els joves fan de monitors i participen en activitats culturals i socials de la ciutat.

Caminem plegats (PEE de MATARÓ)

Aquest programa té dos àmbits d'actuació: un intern, on es prioritza la cohesió dins de l'escola; i l'extern, dedicat a les relacions amb l'entorn. Es desenvolupa amb les famílies de P3 fins a 6è propiciant el coneixement de les entitats del barri, de les entitats i els espais més significatius de la ciutat (Ajuntament, biblioteca, IMPEM...). Els eixos fonamentals són: acollida, comunicació i participació.

9. Elaborar conjuntament amb la comunitat educativa protocols per garantir la seguretat i un clima de centre que afavoreixin els processos d'aprenentatge i convivència.

Protocol de detecció i intervenció enfront els NGJOV

El Departament d'Ensenyament i el Departament d'Interior faciliten a la comunitat educativa un protocol per la detecció dels indicis i/o observacions que ens fan determinar que un alumne o una alumna del centre pot estar en procés d'entrar en un NGJOV o ja pertànyer al grup. Aquest protocol també inclou el seguit d'intervencions que cal fer en el cas que es valori que aquests indicis confirmen la pertinència d'un alumne o una alumna a les NGJOV. Al mateix temps facilita a les direccions del centres educatius orientacions sobre les mesures que es poden prendre i quins són els procediments que s'han de dur a terme en l'abordatge d'una demanda.

Protocols per a la millora de la Convivència

El Departament d'Ensenyament ofereix als Centres Educatius una sèrie de protocols per la millora de la convivència del centre educatiu, que poden ser treballats amb una visió comunit:

Protocol de detecció i intervenció en cas de conflictes greus amb l'alumnat

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals

Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu

10. Promoure protocols (interprofessionals) de prevenció, detecció i intervenció de l'absentisme.

Projecte de suport a l'escolarització

Pla Educatiu d'Entorn de Sant Roc, a Badalona desenvolupa un projecte d'àmbit comunitari de suport a l'escolarització incidint en diversos aspectes que es consideren bàsics per a la promoció de l'escolarització a Badalona Sud

Pla de prevenció i intervenció en l'absentisme escolar de Polinyà L'Ajuntament de Polinyà i amb el suport de la Diputació de Barcelona, pretén detectar, prevenir i pal¿liar l'absentisme escolar de forma coordinada i eficaç, treballant en xarxa, en una coordinació interdepartamental i interprofessional. Defineix les funcions dels agents implicats, els circuits d'intervenció i els procediments a seguir pels agents que intervenen: centres educatius de primària i secundària, EAP, Tècnic/a d'Educació, Educadors Socials i policia local.

Pla d'absentisme escolar del Maresme

Aquest pla vol impulsar el treball coordinat entre els equips bàsics d'atenció social amb els centres educatius, amb la finalitat de crear un document marc que serveixi de base tant als municipis que no disposen de protocol d'absentisme, com a la mobilitat de professorat entre els centres de primària i instituts de secundària.