• Imprimeix

Acció tutorial

INTERCULTURALITAT - ambits - accio tutorial

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. Comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

En aquest apartat hi trobareu recursos per treballar l’Educació Intercultural en l’acció tutorial.

ACTUACIONS RECURSOS
1. Detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge en l'educació infantil i primària.

Suport Escolar personalitzat (SEP)

El SEP és un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes d'educació infantil i primària. En aquest espai de la XTEC es presenta aquesta actuació impulsada pel Departament d'Ensenyament i s'aporten orientacions i recursos per al professorat.

Programa Intensiu de Millora

El Departament d'Ensenyament ofereix aquest programa per tal de prioritzar l'atenció a la diversitat de l'alumnat que accedeix al primer curs de l'educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l'educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

2. Impulsar l’orientació educativa per al pas dels diferents nivells educatius, tot cercant el compromís i implicació de les famílies.

L’orientació educativa en les transicions educatives

El Departament d’Ensenyament aporta unes orientacions als centres d’abans i durant dels períodes de transició entre diferents etapes del sistema educatiu, o bé entre aquest i el món laboral.

Objectius i Continguts de l’Orientació Educativa

El Departament d’Ensenyament ofereix els objectius i els continguts de l’orientació educativa tant en l’acció tutorial, com l’assessorament orientador i psicopedagògic, com el propi compromís de les famílies i, sobretot, la implicació de l’alumnat.

La tutoria

El Departament d’Ensenyament ofereix unes idees en les tasques de la tutoria i de tot l’equip docent en quan l’orientació educativa de l’alumnat a Secundària. 

Família i escola: junts X l’educació

El Departament d’Ensenyament ofereix un espai a les famílies que es presenten les informacions i orientacions més destacades del procés escolar en cadascuna de les etapes educatives.

La transició de l’educació primària a la secundària. Consell Superior d’Avaluació

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ofereix dos articles d’orientacions del pas de l'educació primària a la secundària:

  • El primer analitza els aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació d'onze instituts escola de Catalunya que aconsegueixen d'amortir moltes de les dificultats que es generen en la transició de l'educació primària a la secundària.. Està signat per Màrius Martínez i Carmina Pinya, de l'ICE de la UAB.
  • El segon presenta el pla d'actuació de l'Institut Baix Camp de Reus per a la transició de l'educació primària a la secundària. Està signat per Miquel Arcas Gómez, coordinador pedagògic del Centre.
3. Establir propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò que ens uneix.

Alumnat nouvingut

El Departament d'Ensenyament ofereix un conjunt de recursos i materials per facilitar l'itinerari educatiu de l'alumnat nouvingut en el procés de la seva incorporació als centres i en el trànsit a l'accés al currículum ordinari:

Concurs de podcast ¿ Contes del Món

L'associació Comsóc-comunicació social organitza cada any un concurs d'audiocontes en el qual joves expliquen històries. Es combina la cultura popular de tradició oral amb les noves tecnologies de la comunicació, i la llengua catalana amb cultures nouvingudes.

Guia per a la gestió de la llibertat religiosa en els centres educatius.

Aquesta Guia editada per la Generalitat de Catalunya ofereix les dates de les celebracions de diferents religions presents a Catalunya: pàgines 19 - 43:

Guia per a la gestió de la llibertat religiosa en els centres educatius.

Aquesta Guia editada per la Generalitat de Catalunya presenta els Acords de cooperació existents en matèria educativa amb les diverses federacions i/o entitats representats de les religions majoritàries a Catalunya. pàgines 57 - 68.

Colomè, E. (2010) Alumnado de otras culturas. Barcelona: Graó. El llibre ofereix reflexions i propostes d'actuació tant per l'acollida d'alumant nouvingut al centre com pel seu procès educatiu: El paper del tutor, dels professors de l´equip docent, etc., pàgina 54 ¿ 65.r

4. Promoure la participació de l'alumnat d'origen estranger en el lleure educatiu i el teixit associatiu com un element d'arrelament al territori.

Família i escola: junts X l'educació

El Departament d'Ensenyament ofereix un espai a les famílies que es presenten les informacions i orientacions més destacades per la realització d'activitats de lleure i extraescolars.

Com fem que els alumnes participin?

L'Escola Cultura de Pau, entre les Eines per dissenyar un projecte de convivència, ofereix amb aquesta fitxa una proposta de treball amb experiències i recursos per facilitar la participació de l'alumnat en el centre.

Tomás, Ch. i Gres, N. "Cómo se trabaja en un centro cuando éste se propone cambiar" Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 201, maig 2011, (p. 22-26) Les autores d'aquest article expliquen l'experiència de l'Institut de Badia del Vallès a partir del curs 2005-2006. Arran de la implicació i la participació de l'alumnat en la millora del clima de centre, es va aconseguir endegar una jornada de reflexió al voltant dels resultats acadèmics i un procés de formació del professorat que ha permès la implementació de canvis metodològics en el centre educatiu (aprenentatge per competències, projectes interdisciplinaris, treball cooperatiu i mecanismes d'autoavaluació i coavaluació).

Plans educatius d'entorn

Els Plans educatius d'entorn (PEE) són una proposta educativa que vol donar una resposta comunitària als reptes educatius on el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments signen un conveni col¿laboratiu amb l'objectiu de l'èxit educatiu i la cohesió social. Per formalitzar aquest conveni cal una petició de l'ajuntament amb el vist-i-plau dels Serveis Territorials.

Servei Comunitari

El Departament d'Ensenyament ofereix orientacions, recursos i el marc normatiu per a dur a terme el servei comunitari amb l'alumnat de secundària obligatòria, en aquest projecte entre d'altres, vol garantir el compromís per part de l'alumnat amb les entitats de l'entorn i la participació a aquestes.

5. Orientar als joves que han abandonat el sistema educatiu cap a accions formatives de Segona Oportunitat i formació dual. Col•laborar amb entitats per implantar centres de segona oportunitat

Catàleg de projectes integrats

El Departament d’Ensenyament ofereix bones pràctiques educatives de projectes que els centres han realitzat en els Programes de Qualificació Professional Inicial.

6. Establir mesures perquè els joves que han abandonat precoçment els estudis alternin la formació amb el treball

Educació d’adults

El Departament d’Ensenyament ofereix un espai d’informació necessària sobre l’educació en adults:

Formació professional dual

El Departament d'ensenyament aposta per augmentar la col¿laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. El nou model de formació professional dual fa possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Empreses i inserció laboral

La Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya ofereix diverses actuacions per tal d'aconseguir la inserció laboral de les persones amb dificultats d'accés i permanència en el mercat laboral.

  • Empreses d'inserció: Té la consideració d'empresa d'inserció aquella que porti a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis i l'objecte social de la qual tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social.
Empreses inclusives: és l'empresa que col¿labora en la inserció laboral de persones que, per raons diverses, no poden accedir al mercat laboral en igualtat d'oportunitats.
7. Elaboració d'itineraris personalitzats i acompanyament en la inserció laboral.

Itineraris món laboral

El Departament d'Ensenyament aporta els possibles itineraris que podran seguir en acabar els estudis, per tal d'escollir la formació adequada.

8. Orientar i informar de l'oferta de formació a distància

Institut Obert de Catalunya (IOC)

L'IOC depèn del Departament d'Ensenyament per tal de facilitar la continuïtat d'estudis al màxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. Oferta d'estudis: