• Imprimeix

Àmbits d'actuació

L’organització de centres pot esdevenir un element facilitador de l’Educació Intercultural, cal un marc organitzatiu positiu capaç d’articular, gestionar i donar sentit i coherència a les diferents accions amb una visió oberta a la diversitat. Aquest constitueix el primer recurs per aconseguir una escola intercultural.

En aquest espai hi trobareu recursos per treballar l’Educació Intercultural en l’organització i gestió de centres.

ACTUACIONS RECURSOS

1.Recollir en els documents de centre l'educació intercultural com una acció educativa orientada a aconseguir l'èxit de tot l'alumnat

COLOMÈ, E. (2010) Alumnado de otras culturas. Barcelona. Editorial Graó. A les pàgines 18 i 19 d'aquest llibre, l'autor ofereix reflexions per afavorir el procés educatiu de l'alumnat nouvingut i les seves famílies.

Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives En aquesta guia el Departament d'Educació ofereix als equips docents uns indicadors que permeten avaluar la propia realitat alhora que permeten establir objectius de canvi i innovació cap a l'educació inclusiva.

2.Incloure en el Projecte de convivència de centre, actuacions dirigides a fomentar l'educació intercultural. Projecte de Convivència: Educació Intercultural
El Departament d'Educació ofereix una aplicació informàtica que proporciona als centres educatius eines de diagnosi, orientacions i recursos per treballar l'educació intercultural.
3.Incloure en els plans d'acollida del professorat novell dels centres, informació sobre les característiques contextuals de l'alumnat i les estratègies educatives que el centre preveu per donar respostes adequades a les diferents realitats.

COLOMÈ, E. (2010) Alumnado de otras culturas. Barcelona. Editorial Graó. Entre les pàgines 27 - 35 del llibre, l'autor ofereix reflexions i propostes d'actuació tant per l'acollida d'alumnat nouvingut al centre com pel seu procés educatiu.


Llicencia d'estudis PRAT, M. (2009). L'acollida del professorat novell als centres d'Educació. En aquesta llicència d'estudis, l'autora presenta entre les pàgines 86 i 92 propostes d'acollida i acompanyament pel professorat novell per a que puguin desenvolupar la seva tasca docent i, sobretot, per atendre la diversitat d'alumnat que hi ha a les aules.

 

Projecte de Convivència: Acollida
El Departament d'Educació ofereix una aplicació informàtica que proporciona als centres educatius eines de diagnosi, orientacions i recursos per treballar l'acollida.


Formació interdisciplinar d'acollida per a professionals del Sector Est de Girona.

En el marc del PEE de Girona Est s'organitza un seminari d'acollida per a nous professionals de l'educació formal, no formal o que intervingui en la població del Sector a l'inici del curs. El seminari ofereix un espai interdisciplinar que dóna informació i formació en relació al treball en xarxa de diferents temes i aspectes del territori: plans i programes del Sector est de Girona, les entitats i serveis que hi ha i com participar-hi.

4.Elaborar itineraris personalitzats en la inserció laboral. Itineraris món laboral
En aquest espai es pot trobar informació sobre les diferents sortides professionals a fi que l'alumnat pugui escollir l'itinerari formatiu més adequat.
5. Atendre a la diversitat a través dels programes específics: diversificació curricular de l'ESO, aules d'acollida, aules obertes, projectes singulars, unitats d'escolaritat compartida, oferta de cicles formatius singulars

Plans Individualitzats
En aquest espai del web xtec el Departament d'Educació ofereix eines per l'elaboració, seguiment i avaluació dels plans individualitzats. Els plans individualitzats són una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.

 

Aula d'Acollida
En aquest espai el Departament d'Educació ofereix el professorat propostes didàctiques i materials didàctics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua a alumnat nouvingut, així com recursos plurilingüe

 

Experiències educatives amb alumnat nouvingut d'educació primària i secundària : anticipació de continguts a Ciències Socials i de llengua a l'aula d'acollida, l'expressió oral a Infantil en una aula amb molta diversitat lingüística i diferents projectes innovadors per afavorir els aprenentatges i la inclusió de tot l'alumnat (treball del llibre de Nador a Vic, el meu país d'allà, la ràdio, usos del bloc, mercat solidari,…)

 

Resolució Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (ENS/1245/2012, de 13 de juny) Resolució per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

 

En aquests espai es troba la informació dels continguts dels curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior.

 

En aquest espai del web el Departament d'Educació ofereix informació sobre cicles formatius singulars

 

Instruccions sobre aspectes organitzatius i d'avaluació d'alumnes en unitats d'escolarització compartida.

6. Promoure la participació de l'alumnat en el teixit associatiu.

Tastet d'entitats

En el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Sant Cugat es realitza aquesta actuació en la qual es presenten als alumnes les entitats de la ciutat i se'ls explica les actuacions que realitzen. Després se'ls passa un full perquè triïn quines prefereixen conèixer i en quina prioritat. En grups reduïts entre 10 i 15 alumnes visiten a dues entitats de la ciutat.


Cau els Xots
En el PEE de Castelló Empúries es va crear aquest agrupament format per joves voluntaris que treballen per a l'educació en el lleure d'infants i joves, tot oferint una oportunitat de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia a través de tallers, jocs, excursions i altres activitats educatives. Els destinataris són nens i joves de 6 a 14 anys.

7. Col•laborar amb l'administració local i altres entitats de l'entorn per promoure projectes d'àmbit comunitari amb una visió intercultural

Plans educatius d'entorn

El Departament d'Educació planteja el desenvolupament dels plans educatius d'entorn com una proposta educativa que vol donar una resposta comunitària als reptes educatius, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

8.Col•laborar amb altres entitats per promoure el Servei Comunitari com una acció educativa que fomenta l'arrelament al territori

Servei Comunitari

El Departament d'Educació impulsa el Servei Comunitari, com una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 

Les àrees del currículum són les vies a través de les quals es fa el treball de reproducció i de producció cultural, i que són els eixos que organitzen i vertebren el temps escolar i el treball de professorat i alumnat. La inserció de la interculturalitat a totes les àrees del currículum no s'ha de plantejar ni com una feina d'addició a un currículum, ni com una feina de substitució d'uns continguts més o menys inadequats per uns altres de més adients, sinó com una "mirada" diferent, com un "enfocament" més inclusiu i més just.

L'actual sistema educatiu és universal i integrador. Per aquest motiu cal posar a la pràctica metodologies i recursos, més inclusius i més equitatius. El professorat ha de conèixer els recursos disponibles i més útils per a cada situació i context.En aquest espai hi trobareu recursos per treballar la interculturalitat des del Currículum.

ACTUACIONS RECURSOS
1-Incorporar la perspectiva intercultural a les accions educatives i a les àrees del currículum.

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania. El currículum des d'una perspectiva intercultural. Enric Prats i Ruth Vilà.

Els autors ofereixen orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del currículum de secundària, a la matèria de l'Educació per a la ciutadania.


Interculturalitat i literatura. Jacint Creus

L'autor ofereix orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del currículum de secundària, a la matèria de literatura.


Montserrat: travessa de cultura. Xavier Vilella.

L'autor ofereix orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del Treball de Síntesis.


Producció artística contemporània. Glòria Llompart.

L'autora ofereix orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del currículum de secundària, a la matèria d'Educació Visual i Plàstica.


Orientacions per a un desenvolupament enculturador del currículum de matemàtiques. Xavier Vilella.

L'autor ofereix orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del currículum de secundària, a la matèria de Matemàtiques.

 

La salut i les malalties infeccioses. Materials per a la interculturalitat. Jordi Pons.

L'autor ofereix orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del currículum de secundària, a la matèria de Ciències Naturals.

 

Orientacions per treballar les ciències socials des de la interculturalitat. Encarna Hidalgo.

L'autora ofereix orientacions didàctiques, estratègies i materials per a un desenvolupament intercultural del currículum de secundària, a la matèria de Ciències Socials.

 

VILELLA, X. (2007) Matemáticas para todos. Enseñar en un aula multicultural. Barcelona. Editorial Horsori.

A la primera part del llibre, l'autor fa una anàlisi dels problemes a l'aula de matemàtiques. A la segona part, presenta estratègies per al professorat, basades en el repte matemàtic i mitjançant activitats enriquidores per a tots.

 

Projecte euromania

Aquest projecte té com objectiu desvetllar interessos plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès. Ofereix un material que consta de 20 dossiers per a l'aprenentatge multilingüe de les àrees de matemàtiques, història, ciències i tecnologia i va adreçat a l'alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.


Exposició: Candel, la llibertat d'expressió

Exposició digitalitzada que fa un recorregut a la vida i obra de Paco Candel. L'exposició va acompanyada d'una Guia pedagògica que proposa activitats a realitzar abans, durant i després de visualitzar l'exposició, amb l'objectiu d'apropar l'alumnat a la figura que representà Paco Candel i poder contextualitzar la temàtica de la migració a la realitat que per a ells es més propera.


Connectant mons

La Fundació Intermón ofereix aquesta proposta educativa que combina l'activitat a l'aula amb el treball col¿laboratiu online. En aquest programa participen més de 16.000 alumnes de diferents països, entre els 6 i 17 anys, i de diferents realitats culturals, econòmiques i socials. Cada any s'ofereix una proposta de treball sobre un tema concret relacionat amb l'educació per a una ciutadania global.

 

Escola Sant Jaume de la FEP de l'Hospitalet de Llobregat.

Aquest centre cada any dedica el Treball de Síntesi dels alumnes de 3r d'ESO a la Interculturalitat a Catalunya. Aquest treball es desenvolupa durant la Setmana de la Solidaritat i, a partir de les activitats del Treball, es treballen una sèrie de valors ( tolerància, respecte, acolliment, etc...) que contribueixen a millorar la convivència entre diverses cultures presents al seu barri i, per extensió, al nostre país.

2- Prioritzar l'aprenentatge de la llengua catalana com a eina d'igualtat d'oportunitats en un marc de projecte plurilingüe i de respecte a la diversitat cultural.

Pla d’immersió lingüística El Departament d'Educació ofereix per l’Educació Infantil, Primària i ESO orientacions, materials i propostes didàctiques per treballar:

 • Llengua oral.
 • Comprensió de textos de Naturals i Socials.
 • Criteris per adaptar textos per a fer-los comprensibles.
 • Jocs de llengua.

 

Paco Candel, Catalunya un sol poble.Recull bibliogràfic.

El Departament d'Educació ofereix una selecció de novel¿les sobre el fet migratori, la interculturalitat i el plurilingüisme.

 

Paco Candel, Catalunya un sol poble.Guia de lectura.

El Departament d'Educació presenta una guia de lectura per a llibres que tractin el fet migratori i les noves realitats socials en un context plurilingüe i intercultural. La proposta està formada per una sèrie de preguntes de caràcter general, que, en funció de cada lectura, s'han de seleccionar i adaptar.

 

Paco Candel, Catalunya un sol poble.Entrevista sobre el fet migratori.

El Departament d'Educació us presenta una activitat que consisteix a entrevistar una persona que ha viscut el fet migratori en primera persona. Així, a la vegada que l'alumnat aprèn els aspectes tècnics sobre com fer una entrevista, podran conèixer el fet migratori des d'una perspectiva personal.

 

3- Incorporar el tractament integrat de llengua en els continguts curriculars de totes les àrees.

Materials de suport per a les àrees de ciències socials, ciències naturals i matemàtiques

El Departament d'Educació ofereix al professorat recursos i materials didàctics per a l'alumnat nouvingut, respecte al treball de les diferents àrees del currículum, principalment medi social, medi natural i matemàtiques.

 

Treballem amb cintes.

En aquest vídeo es presenta el treball realitzat a l’aula d’acollida de l’Escola Sant Martí de Cerdanyola del Vallès, on l’alumnat nouvingut aprèn català, a partir d’un treball globalitzat de totes les àrees i amb jocs fets amb un material de cintes de diversos colors i mides.

 

 

L'expressió oral al parvulari en una escola amb diversitat lingüística (Escola Collaso i Gil)

En aquest vídeo de l'Escola Collaso i Gil de Barcelona, es mostra el treball a partir de situacions comunicatives significatives per l'alumnat d'Educació Infantil, amb una conversa dirigida, en què la mestra ajusta la seva intervenció.

 

Paco Candel, Catalunya un sol poble.Bloc amb webquests.

El Departament d'Educació ofereix tres webquests per treballar la diversitat cultural a partir de la figura de Paco Candel.

 

Paco Candel, Catalunya un sol poble.Recull de webquests

El Departament d'Educació ofereix un recull de webquests que giren en torn a fet migratori i l'educació intercultural.

 

Concurs de podcast " Contes del Món"

L'associació Comsóc-comunicació social organitza cada any un concurs d'audiocontes en la qual joves conten històries. Es combinen la cultura popular de tradició oral amb les noves tecnologies de la comunicació, i la llengua catalana amb cultures nouvingudes. Cada any es publica un llibre i un CD. Aquesta associació dinamitza també espectacles d'animació i realitza tallers radiofònics per promoure la tradició oral.

 

Programa Tot un món de TV3

En aquest programa es presenta el treball realitzat a partir del projecte contes del món a l'escola de Sant Esteve de Guialbes, amb alumnat de cicle mitjà i superior i amb la participació de les famílies.

 

Col·lecció "Tu i Jo, Nosaltres"

Aquesta col¿lecció presenta 5 contes multilingües en 8 idiomes, adreçada a infants entre els 8 anys i els 14 anys. Cada conte està escrit en català i castellà, romanès, àrab, xinès, wòlof, quítxua i urdú. Són contes per educar en Valors mitjançant l'expressió dels sentiments universals.

 

4-Intervenir amb l’alumnat abans que apareguin les dificultats d’aprenentatge (SEP). Suport Escolar Personalitzat (SEP)

El Departament d'Educació impulsa El Suport Escolar Personalitzat per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, i ofereix entre altres, el recursos següents:

 • Estratègies metodològiques per treballar a l’aula.
 • Orientacions i activitats per treballar la lectura, l’escriptura i les matemàtiques.
5- Promoure metodologies participatives: treball cooperatiu, treball entre iguals, grups interactius, Aprenentatge Servei Estratègies medològiques

El Departament d'Educació oferix diferents instruments de treball per aconseguir una bona gestió d'aula, orientada a millorar la capacitat dels alumnes per aprendre a aprendre, perquè siguin autònoms, perquè segueixin les pautes de funcionament amb un bon clima d'aula. Instruments que presenta:


Coordinadora Mentoria per la inclusió

Aquesta coordinadora ofereix una eina d'intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s'ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d'exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un professional.


Centre Promotor Aprentatge Servei

El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei ofereix un espai generador d'iniciatives i confluència d'accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d'APS.

 

Xarxa Solidària de l'Escola Voramar amb el seu entorn

"El projecte de l'Escola Voramar ofereix al seu alumnat, a més d'aprendre continguts curriculars, la possibilitat de descobrir els valors de la convivència i de la capacitat d'habilitar el món a partir de l'experiència de servei. El projecte es concreta en dues línies de treball: Campanyes solidàries per tots els alumnes de l'escola i accions de voluntariat ofertes als alumnes de 3er i 4t d'ESO".


T'explico un conte del meu país

En aquest projecte, els estudiants de secundària participen dins la programació de les biblioteques públiques de Badalona en l'organització de "L'hora del conte". Alhora que consoliden l'aprenentatge del català, s'apropen a tècniques d'expressió de l'oralitat i fan una tasca de sensibilització intercultural.

 

6-Elaborar i difondre recursos metodològics per gestionar la diversitat de necessitats dels alumnes. Projecte de Convivència: Inclusió.

El Departament d'Educació ofereix una aplicació informàtica que proporciona als centres educatius eines de diagnosi, orientacions i recursos per treballar l'Educació Intercultural.

 • Gestió aula efectiva.
7-Fer de la lectura una eina per acostar mirades, aprendre a valorar la diversitat, donar a conèixer el nostre patrimoni, compartir experiències i facilitar la creació d'identitats múltiples. Impuls de la lectura

En aquest espai de la web xtec.cat el Departament d'Educació ofereix orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, per ajudar els centres a incorporar estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.


Cinc tècniques de lectura cooperativa

Aquesta guia mostra cinc tècniques per realitzar lectura cooperativa: lectura compartida, respondre una pregunta, rols diferents, el trencaclosques i round table.


Padrins de lectura

Presentació d'una d'experiència de Padrins de lectura de l'Escola l'Escolapis de l'Escala

 

8-Promoure des del currículum el Servei Comunitari per impulsar el compromís cívic de tot l'alumnat i l'arrelament al territori. Servei Comunitari.

El Departament d'Educació ofereix la documentació i la normativa per dur a terme el Servei comunitari als centres de Secundària.

 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. Comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

En aquest apartat hi trobareu recursos per treballar l’Educació Intercultural en l’acció tutorial.

ACTUACIONS RECURSOS
1. Detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge en l'educació infantil i primària.

Suport Escolar personalitzat (SEP)

El SEP és un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes d'educació infantil i primària. En aquest espai de la XTEC es presenta aquesta actuació impulsada pel Departament d'Educació i s'aporten orientacions i recursos per al professorat.

 

Programa Intensiu de Millora

El Departament d'Educació ofereix aquest programa per tal de prioritzar l'atenció a la diversitat de l'alumnat que accedeix al primer curs de l'educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l'educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

2. Impulsar l’orientació educativa per al pas dels diferents nivells educatius, tot cercant el compromís i implicació de les famílies.

L’orientació educativa en les transicions educatives

El Departament d'Educació aporta unes orientacions als centres d’abans i durant dels períodes de transició entre diferents etapes del sistema educatiu, o bé entre aquest i el món laboral.

Objectius i Continguts de l’Orientació Educativa

El Departament d'Educació ofereix els objectius i els continguts de l’orientació educativa tant en l’acció tutorial, com l’assessorament orientador i psicopedagògic, com el propi compromís de les famílies i, sobretot, la implicació de l’alumnat.

La tutoria

El Departament d'Educació ofereix unes idees en les tasques de la tutoria i de tot l’equip docent en quan l’orientació educativa de l’alumnat a Secundària.

Família i escola: junts X l’educació

El Departament d'Educació ofereix un espai a les famílies que es presenten les informacions i orientacions més destacades del procés escolar en cadascuna de les etapes educatives.

La transició de l’educació primària a la secundària. Consell Superior d’Avaluació

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ofereix dos articles d’orientacions del pas de l'educació primària a la secundària:

 • El primer analitza els aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació d'onze instituts escola de Catalunya que aconsegueixen d'amortir moltes de les dificultats que es generen en la transició de l'educació primària a la secundària.. Està signat per Màrius Martínez i Carmina Pinya, de l'ICE de la UAB.
 • El segon presenta el pla d'actuació de l'Institut Baix Camp de Reus per a la transició de l'educació primària a la secundària. Està signat per Miquel Arcas Gómez, coordinador pedagògic del Centre.
3. Establir propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò que ens uneix.

Alumnat nouvingut

El Departament d'Educació ofereix un conjunt de recursos i materials per facilitar l'itinerari educatiu de l'alumnat nouvingut en el procés de la seva incorporació als centres i en el trànsit a l'accés al currículum ordinari:

 

Concurs de podcast Contes del Món

L'associació Comsóc-comunicació social organitza cada any un concurs d'audiocontes en el qual joves expliquen històries. Es combina la cultura popular de tradició oral amb les noves tecnologies de la comunicació, i la llengua catalana amb cultures nouvingudes.

Guia per a la gestió de la llibertat religiosa en els centres educatius.

Aquesta Guia editada per la Generalitat de Catalunya ofereix les dates de les celebracions de diferents religions presents a Catalunya: pàgines 19 - 43:

 • Celebracions i commemoracions en els centres educatius (pag.19-24)
 • L'alimentació als menjadors escolars i la diversitat religiosa (pag. 24-27)
 • El vestuari i l'ús de símbols religiosos (pag. 27-32)
 • El currículum i la diversitat religiosa (pag. 32-43)
 • Els Acords de cooperació existents en matèria educativa amb les diverses federacions i/o entitats representats de les religions majoritàries a Catalunya. pàgines 57 - 68.

 

Colomè, E. (2010) Alumnado de otras culturas. Barcelona: Graó. El llibre ofereix reflexions i propostes d'actuació tant per l'acollida d'alumant nouvingut al centre com pel seu procès educatiu: El paper del tutor, dels professors de l´equip docent, etc., pàgina 54 ¿ 65.r

4. Promoure la participació de l'alumnat d'origen estranger en el lleure educatiu i el teixit associatiu com un element d'arrelament al territori.

Família i escola: junts X l'educació

El Departament d'Educació ofereix un espai a les famílies que es presenten les informacions i orientacions més destacades per la realització d'activitats de lleure i extraescolars.

Com fem que els alumnes participin?

L'Escola Cultura de Pau, entre les Eines per dissenyar un projecte de convivència, ofereix amb aquesta fitxa una proposta de treball amb experiències i recursos per facilitar la participació de l'alumnat en el centre.

Tomás, Ch. i Gres, N. "Cómo se trabaja en un centro cuando éste se propone cambiar" Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 201, maig 2011, (p. 22-26) Les autores d'aquest article expliquen l'experiència de l'Institut de Badia del Vallès a partir del curs 2005-2006. Arran de la implicació i la participació de l'alumnat en la millora del clima de centre, es va aconseguir endegar una jornada de reflexió al voltant dels resultats acadèmics i un procés de formació del professorat que ha permès la implementació de canvis metodològics en el centre educatiu (aprenentatge per competències, projectes interdisciplinaris, treball cooperatiu i mecanismes d'autoavaluació i coavaluació).

Plans educatius d'entorn

Els Plans educatius d'entorn (PEE) són una proposta educativa que vol donar una resposta comunitària als reptes educatius on el Departament d'Educació i els ajuntaments signen un conveni col·laboratiu amb l'objectiu de l'èxit educatiu i la cohesió social. Per formalitzar aquest conveni cal una petició de l'ajuntament amb el vist-i-plau dels Serveis Territorials.

Servei Comunitari

El Departament d'Educació ofereix orientacions, recursos i el marc normatiu per a dur a terme el servei comunitari amb l'alumnat de secundària obligatòria, en aquest projecte entre d'altres, vol garantir el compromís per part de l'alumnat amb les entitats de l'entorn i la participació a aquestes.

5. Orientar als joves que han abandonat el sistema educatiu cap a accions formatives de Segona Oportunitat i formació dual. Col•laborar amb entitats per implantar centres de segona oportunitat

Catàleg de projectes integrats

El Departament d'Educació ofereix bones pràctiques educatives de projectes que els centres han realitzat en els Programes de Qualificació Professional Inicial.

6. Establir mesures perquè els joves que han abandonat precoçment els estudis alternin la formació amb el treball

Educació d’adults

El Departament d'Educació ofereix un espai d’informació necessària sobre l’educació en adults:

 

Formació professional dual

El Departament d'Educació aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. El nou model de formació professional dual fa possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Empreses i inserció laboral

La Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya ofereix diverses actuacions per tal d'aconseguir la inserció laboral de les persones amb dificultats d'accés i permanència en el mercat laboral.

 • Empreses d'inserció: Té la consideració d'empresa d'inserció aquella que porti a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis i l'objecte social de la qual tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social.

 

Empreses inclusives: és l'empresa que col·labora en la inserció laboral de persones que, per raons diverses, no poden accedir al mercat laboral en igualtat d'oportunitats.

7. Elaboració d'itineraris personalitzats i acompanyament en la inserció laboral.

Itineraris món laboral

El Departament d'Educació aporta els possibles itineraris que podran seguir en acabar els estudis, per tal d'escollir la formació adequada.

8. Orientar i informar de l'oferta de formació a distància

Institut Obert de Catalunya (IOC)

L'IOC depèn del Departament d'Educació per tal de facilitar la continuïtat d'estudis al màxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. Oferta d'estudis:

 • Graduat en educació secundària (GES)
 • Batxillerat
 • Cicles formatius de formació professional
 • Idiomes
 • Curs de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior
 • Formació professional no reglada

 

L’èxit educatiu requereix una acció coordinada entre els diferents agents educatius que actuen en una zona geogràfica determinada. Els centres i tots els agents i entitats educatives de l’entorn han de realitzar una acció educativa conjunta i complementària, compartint objectius i treballant i aprenen en xarxa.
En aquest apartat hi trobareu recursos per treballar l’Educació Intercultural en la comunitat educativa i l’entorn.

ACTUACIONS RECURSOS
1. Promoure mesures de reforç escolar en horari no lectiu

Suport Escolar personalitzat (SEP)

El SEP és un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes d’educació infantil i primària. En aquest espai de la XTEC es presenta aquesta actuació impulsada pel Departament d'Educació i s’aporten orientacions i recursos per al professorat.

2X2 Estudi Solidari

L’Institut Joaquim Pla i Farreras de Sant Cugat, dins de la proposta educativa de Servei Comunitari, els alumnes de 4t d'ESO participen com a monitors de l'estudi assistit de l'alumnat de 1r d’ESO.

2. Promoure la integració a l’aula de tot l’alumnat.

Llengües d’origen

El Departament d'Educació ofereix als centres recursos per treballar 10 llengües diferents per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe: diccionaris, recursos per aprendre les llengües, …:

 • Àrab
 • Romanès
 • Ucraïnès
 • Xinès
 • Amazic
 • Bangla
 • Neerlandès
 • Portuguès
 • Quítxua
 • Urdú
3. Impulsar el servei comunitari i el compromís cívic en l'alumnat de secundària obligatòria, en el marc del currículum, com una eina d'arrelament al territori.

Servei Comunitari

El Departament d'Educació ofereix orientacions i recursos per a dur a terme el servei comunitari amb l'alumnat de secundària obligatòria.

4. Promoure el treball i aprenentatge en xarxa entre els diferents centres com estratègia per millorar l'educació intercultural i la cohesió social.

Xarxa de Competències Bàsiques.

La Xarxa CB elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. Està formada per un equip de docents de 30 centres que desenvolupen el treball per competències als seus centres,

Xarxa AMPA

PEE BADALONA- La SALUT- LLEFIÀ. Es tracta d'una intervenció amb dos nivells ben diferenciats d'actuació: el treball individual amb cadascuna de les associacions i el treball en xarxa. Dintre d'aquest segon nivell, també es pot distingir un grup d'actuacions més lúdiques i un altre més formal relacionat amb les AMPA com a col¿lectiu promotor d'activitats de lleure al barri i, alhora com a promotor/usuari d'activitats de formació. També s'ha de destacar la dinamització com a eina de coordinació del col¿lectiu d'AMPA amb la resta de plans i projectes que treballen al territori.

Els colors de la tardor Barri de Llefià-Salut Badalona

Aquest programa té com a objectius la millora de la convivència als barris, i l'intercanvi de necessitats i interessos comuns. Compta amb l'organització d'actes com els Contes per Adults, la Festa central amb una fira d'entitats, mostra gastronòmica; celebració de festes populars , jocs tradicionals, activitats per als petits amb la participació de la Biblioteca, etc.

5. Impulsar conjuntament amb la Comissió Tècnica Local dels Plans educatius d'entorn i altres programes socioeducatius com una estratègia per millorar l'èxit educatiu de tot l'alumnat i la cohesió social.

Plans educatius d'entorn

Els Plans educatius d'entorn (PEE) són una proposta educativa que vol donar una resposta comunitària als reptes educatius on el Departament d'Educació i els ajuntaments signen un conveni col¿laboratiu amb l'objectiu de l'èxit educatiu i la cohesió social. Per formalitzar aquest conveni cal una petició de l'ajuntament amb el vist-i-plau dels Serveis Territorials

6. Dur a terme grups de treball d'àmbit comunitari interprofessionals (en el marc dels Plans educatius d'entorn o altres programes socieducatius) per impulsar l'educació intercultural com una eina d'èxit educatiu per tot l'alumnat.

Colors

El PEE de Guissona du a terme una experiència de treball en xarxa en la que diferents entitats del municipi es coordinen per tal d'organitzar una jornada que pretén contribuir a la cohesió social mitjançant l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana.

7. Col¿laborar amb administracions públiques i entitats socials i financeres per potenciar l'execució de projectes que redueixin el fracàs escolar i promoguin l'excel¿lència i el talent dels alumnes d'origen estranger i en risc d'exclusió (Escoles Tàndem, ExE, etc.).

Mentoria social

La mentoria és una eina d'intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s'ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d'exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un professional.

Projecte-Rossinyol-UdG

El projecte Rossinyol a la UdG pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes d'origen estranger de les escoles i centres de secundària de les comarques de Girona.

8. Promoure la participació de l'alumnat d'origen estranger en el lleure educatiu i el teixit associatiu del territori.

Agrupació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Cau Xots de Castelló d'Empúries.

Aquest Pla Educatiu d'Entorn ha creat un Cau a Castelló d'Empúries. És un projecte on els joves fan de monitors i participen en activitats culturals i socials de la ciutat.

Caminem plegats (PEE de MATARÓ)

Aquest programa té dos àmbits d'actuació: un intern, on es prioritza la cohesió dins de l'escola; i l'extern, dedicat a les relacions amb l'entorn. Es desenvolupa amb les famílies de P3 fins a 6è propiciant el coneixement de les entitats del barri, de les entitats i els espais més significatius de la ciutat (Ajuntament, biblioteca, IMPEM...). Els eixos fonamentals són: acollida, comunicació i participació.

9. Elaborar conjuntament amb la comunitat educativa protocols per garantir la seguretat i un clima de centre que afavoreixin els processos d'aprenentatge i convivència.

Protocol de detecció i intervenció enfront els NGJOV

El Departament d'Educació i el Departament d'Interior faciliten a la comunitat educativa un protocol per la detecció dels indicis i/o observacions que ens fan determinar que un alumne o una alumna del centre pot estar en procés d'entrar en un NGJOV o ja pertànyer al grup. Aquest protocol també inclou el seguit d'intervencions que cal fer en el cas que es valori que aquests indicis confirmen la pertinència d'un alumne o una alumna a les NGJOV. Al mateix temps facilita a les direccions del centres educatius orientacions sobre les mesures que es poden prendre i quins són els procediments que s'han de dur a terme en l'abordatge d'una demanda.

Protocols per a la millora de la Convivència

El Departament d'Educació ofereix als Centres Educatius una sèrie de protocols per la millora de la convivència del centre educatiu, que poden ser treballats amb una visió comunit:

Protocol de detecció i intervenció en cas de conflictes greus amb l'alumnat

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals

Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu

10. Promoure protocols (interprofessionals) de prevenció, detecció i intervenció de l'absentisme.

Projecte de suport a l'escolarització

Pla Educatiu d'Entorn de Sant Roc, a Badalona desenvolupa un projecte d'àmbit comunitari de suport a l'escolarització incidint en diversos aspectes que es consideren bàsics per a la promoció de l'escolarització a Badalona Sud

Pla de prevenció i intervenció en l'absentisme escolar de Polinyà L'Ajuntament de Polinyà i amb el suport de la Diputació de Barcelona, pretén detectar, prevenir i pal¿liar l'absentisme escolar de forma coordinada i eficaç, treballant en xarxa, en una coordinació interdepartamental i interprofessional. Defineix les funcions dels agents implicats, els circuits d'intervenció i els procediments a seguir pels agents que intervenen: centres educatius de primària i secundària, EAP, Tècnic/a d'Educació, Educadors Socials i policia local.

Pla d'absentisme escolar del Maresme

Aquest pla vol impulsar el treball coordinat entre els equips bàsics d'atenció social amb els centres educatius, amb la finalitat de crear un document marc que serveixi de base tant als municipis que no disposen de protocol d'absentisme, com a la mobilitat de professorat entre els centres de primària i instituts de secundària.

 

La família és el primer referent educatiu i responsable del creixement i de la formació dels seus fills i filles. Per aquest motiu, és necessari dur terme un treball conjunt escola - família que permeti promoure la implicació de la família en el procés escolar i educatiu dels seus fills i alhora facilitar una acció coherent i coordinada. En aquest espai hi trobareu recursos per implicar a les famílies en el procés escolar dels seus fills i en el funcionament del centre.

ACTUACIONS RECURSOS
1. Utilitzar les orientacions de l'aplicatiu Escola i Família: Junts X l'Educació pel que fa a: acollida per les famílies, carta de compromís educatiu, informació i comunicació, participació i formació de les famílies. Escola i família El Departament d'Educació posa a l'abast dels centres el document i l'aplicació informàtica "Escola i família", amb orientacions i recursos per promoure els procesos d'acollida..
2. Promoure actuacions d'acollida, acompanyament i suport a les famílies d'origen estranger

Alumnat nouvingut. Informació per a les famílies.

El Departament d'Educació ofereix informació bàsica sobre Catalunya, el sistema educatiu (en 17 llegües) i el funcionament de la socitat catalana en general.

Escola la Sínia.

El Centre ofereix un document on es detallen els protocols d'acollida de les noves famílies al centre.

Escola El Martinet de Ripollet.

El centre ofereix un document on es reflexiona sobre la importància d'una bona acollida a les famílies.

3. Promoure l'ús del web Família i Escola:Junts X l'Educació entre les famílies d'origen estranger

Família i escola: junts X l'educació

Aquest espai web per a famílies del Departament d'Educació permet als centres promoure la participació i el compromís de les famílies. Entre els recursos que ofereix destaca:

 • Tot el cal saber de l'escolaritat: informació, orientacions i recursos que us poden ser d'utilitat en el seguiment escolar dels fills i filles.
 • Educar i créixer en família: informació, orientacions i recursos que poden ser d'utilitat en la tasca educativa de les famílies.
 • Decàleg per a pares i mares: Aspectes més importants sobre l'acompanyament a casa i la tasca d'educar
4.Promoure l'ús de la carta de compromís educatiu (continguts específics) com una eina de seguiment individual de l'alumne, d'adquisició de compromisos centre, família i alumne (en el cas de secundària) i de valoració de resultats de les mesures acordades

Carta de compromís educatiu

En aquest document del Departament d'Educació trobareu orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu, i en la qual s'han d'expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

Carta de Compromís de l'Institut Manuel de Montsuar de Lleida.

Aquest centre ofereix un model de Carta de compromís elaborada amb la participació de l'alumnat, el professorat, les famílies i l'entorn per tal d'afavorir un bon clima entre tota la comunitat educativa Carta de Compromís de l'Escola Marina de Montgat

Carta de compromís de la ciutat de Cambrils.

La ciutat de Cambrils ofereix una carta de compromís que comparteixen tots els centres, elaborada conjuntament amb les associacions de mares i pares i la regidoria d'educació de l'ajuntament.

5. Promoure la participació de les famílies d'origen estranger a les AMPA i en el funcionament del centre

Associacions de mares i pares d'alumnes

El Departament d'Educació ofereix informació sobre el funcionament i el foment de la participació de les famílies a l'AMPA.

Suport P3

El Pla educatiu d'entorn de Manlleu ofereix la col¿laboració de dones d'origen magrebí, amb domini del català, berber i àrab, amb coneixement dels codis culturals de les societats d'acollida i estrangera, a totes les aules de P3 de Manlleu durant les primeres tres setmanes de setembre.

6. Creació d'espais de trobada i convivència entre famílies de diferents orígens.

Caminem plegats

El Pla educatiu d'entorn de Mataró ofereix un programa amb dos àmbits d'actuació, un intern on es prioritza la cohesió dins de l'escola i l'extern dedicat a les relacions amb l'entorn. Es desenvolupa amb les famílies de P3 fins a 6è propiciant el coneixement de les entitats del barri, de les entitats i els espais més significatius de la ciutat (Ajuntament, biblioteca, IMPEM...). Els eixos fonamentals són: acollida, comunicació i participació.

Tallers de Famílies

El Pla educatiu de Barberà del Vallès ofereix uns tallers de famílies per a la cohesió social per tal de facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del centre, mitjançant una tasca compartida de caire lúdic on es tracten punts d'interès comuns.

7. Promoure l'ús del català a les famílies.

Cursos de Català

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos des dels nivells inicials fins al nivell superior (nivell D) en tot el territori de Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a distància i, amb la plataforma Parla.cat, semipresencial i en línia.

Voluntariat per la llengua

El consorci de normalització lingüística proposa el programa de voluntariat per la llengua per facilitar que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès, i que les persones que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament.

8. Donar orientacions a les famílies per promoure l'hàbit lector dels seus fills.

Lectura en família

El Departament d'Educació ofereix unes recomanacions, generals i per franges d'edats, a les famílies per aconseguir que els seus fills trobin el gust per la lectura.