• Imprimeix

Escriptura

Escriure és una activitat quotidiana que el món tecnificat, hipercomunicat i sofisticat en què vivim exigeix cada dia més. L’expressió escrita ens permet demanar informació, transferir coneixement, intentar convèncer, comunicar sentiments i vivències, viure moments de plaer… Per tant, el seu domini és un requisit bàsic per desenvolupar-nos personalment i en societat. 

Una persona competent en expressió escrita dedica temps a pensar abans d’escriure, planifica formulant els objectius, generant i organitzant idees, selecciona la informació interessant i la més rellevant per començar a produir. Redacta el text i el revisa en funció de la situació comunicativa, del context, del destinatari, de l’objectiu que es tingui i de les convencions i normes gramaticals. Escriu en diferents formats i suports, textos continus i discontinus, però sempre de manera adequada, coherent, cohesionada i d’acord amb les convencions de la llengua. 

I tot tenint present que l’escriptura incideix poderosament en la realitat, fins i tot se n’ha emancipat, per regnar sobirana en un món fet només de paraules.