• Imprimeix

araART

araescric

L’escola catalana compta amb una rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país, amb un ampli i divers teixit bastit per un conjunt plural d’iniciatives educatives que s’han dut a terme des del professorat, els centres, les entitats educatives i l’Administració,.

A través de l’ensenyament s’ha de desvetllar i potenciar el coneixement de la cultura com a factor d’inclusió social, ja que només a través del coneixement del que ens és propi és possible obrir-se a les altres realitats i reconèixer-ne les singularitats.
L’art, com a bé cultural, com a llenguatge i com a mitjà de comunicació no verbal, constitueix un element de valor inqüestionable en la vida de les persones. Forma part de la nostra quotidianitat i pot esdevenir una eina molt poderosa per ajudar a adquirir una personalitat plena i harmoniosa.

Hi ha processos cognitius que són més difícils de treballar en les diferents àrees curriculars que es donen habitualment en les activitats artístiques. Les competències de percebre, interpretar i crear posen en joc les capacitats instrumentals que permeten comprendre i respondre, sentir i distingir, pensar i actuar, implicar-se i construir.

L’art afavoreix  la realització de projectes de centre que formen part del seu ideari pedagògic ja que aglutinen l’alumnat, el professorat i, de vegades, fins i tot famílies, enllaçant amb els moviments associatius propers.

Els projectes de col·laboració entre l’escola i les escoles artístiques de l’entorn s’han convertit en l’eix vertebrador de l’aprenentatge i han pogut evidenciar el poder dels ensenyaments artístics dins l’ensenyament general. A Catalunya tenim diferents exemples, els més evidents són els dos centres integrats: l’Institut-Escola Oriol Martorell i l’Escolania de Montserrat. Totes dues escoles tenen un alt nivell en el resultat de les proves de competències bàsiques de l’educació de primària.

L’objectiu del projecte és potenciar l’educació artística a l’escola com a eix vertebrador de la formació integral dels alumnes. El projecte artístic singular de cada centre queda definit en el Projecte Curricular. 
La proposta d’Ara ART s’organitza en 3 nivells d’actuació on l’escola i el centre o l’entitat artística s’impliquen en més o menys grau:

NIVELL SONATA

Alumne com a espectador i participant actiu.

L’alumne assisteix com espectador a esdeveniments relacionats amb les arts i participa en l’activitat com a element actiu.

Aquest projecte es basteix en la participació de tots els alumnes de l’escola en almenys tres projectes durant la seva escolarització a l’educació infantil i primària, organitzats pels serveis educatius dels gran equipaments culturals, per escoles artístiques, institucions o associacions artístiques i culturals.

Els projectes, pensats per a treballar l’aproximació a l’art i la construcció de la mirada de l’espectador, han d’estar programats des d’almenys una de les assignatures de l’àmbit artístic, concretant-se en sessions de treball a l’aula i amb trobades i diàlegs amb els creadors, els gestors, els directors o els intèrprets, per conèixer i apreciar els processos creatius.

Una d’aquestes activitats, com a mínim, s’ha de portar a terme en un equipament cultural i, en totes, hi ha d’intervenir algun agent extern (creador, gestor, director, intèrpret, etc.).

NIVELL DUET

Els alumnes són participants actius en un projecte vertebrador i dinamitzador de l’activitat artística a l’escola, concebut a partir del conveni amb una escola artística de l’entorn, recollit al Projecte curricular de centre.

Els projectes, adreçats a l’aprenentatge artístic durant un curs, com a mínim, han d’estar programats almenys des d’una de les assignatures de l’àmbit artístic, concretant-se en sessions de treball a l’aula i amb la participació d’algun agent extern, el professorat de l’escola artística, un creador, un gestor, un director, intèrprets, etc. 

Una de les activitats del projecte, com a mínim, s’ha de portar a terme en un equipament cultural.

NIVELL ORQUESTRA

Tots els alumnes són participants actius en un projecte d’escola adreçat a l’aprenentatge artístic, vertebrador i dinamitzador i que queda recollit al Projecte curricular de centre.

Aquest projecte, concebut a partir d’un conveni entre l’escola i una escola artística de l’entorn, ha de tenir caràcter transversal i ha d’arribar a tots els alumnes del centre durant la seva escolaritat.

El professorat de l’escola artística ha de tenir una implicació directa en el projecte, ja sigui impartint classe a l’alumnat de l’escola o assessorant als mestres.

Alguna de les activitats del projecte s’ha de portar a terme en un equipament cultural.