• Imprimeix

Tipologies

A partir d’experiències d’educació emprenedora s’observen diferents plantejaments:

A) L'emprenedoria integrada en totes les àrees

En aquesta tipologia, l’educació emprenedora s’entén com un treball integrat en la programació dels diferents àmbits del currículum i en les activitats que es proposen a l’aula. Es promouen les habilitats emprenedores i les metodologies interactives en cada una de les àrees.

 

B) Projectes emprenedors transversals i/o interdisciplinars

Aquesta tipologia fa referència a projectes concrets que interrelacionen diverses àrees curriculars i /o nivells.  El tema del projecte està vinculat als interessos de l’alumnat.  Les estratègies es defineixen en funció del repte  i inclouen la interacció amb diferents agents formatius: famílies, professionals experts i altres membres de la comunitat.

 

C) Experiències específiques i intensives

Aquesta tipologia desenvolupa actituds emprenedores mitjançant experiències concretes de cooperativisme al centre adreçades a la comunitat  en les quals l’alumnat confecciona i comercialitza un producte seguint les fases pròpies del projecte emprenedor.