• Imprimeix

Objectius

Per treballar l’emprenedoria cal incidir en:

 • El desenvolupament de les competències personals relacionades amb l’autonomia i la presa de decisions, amb la reflexió i amb l’assumpció de les conseqüències dels propis actes.
 • La promoció de la creativitat amb propostes que propiciïn l’intercanvi de punts de vista, la generació de nous productes i el desenvolupament i transformació d’ idees en actes.
 • El treball dels continguts curriculars des de la perspectiva dels valors d’emprendre, planificar i gestionar projectes vitals que provoquin canvis i innovacions en qualsevol entorn.

Amb el treball de l’emprenedoria l’alumne ha d’assolir els objectius següents:

 • Pensar, planificar i materialitzar projectes. 
 • Posar els mitjans precisos per portar a terme les pròpies decisions.
 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i l’autonomia: prendre decisions i preveure les seves conseqüències, saber triar i decidir per un mateix, amb confiança.
 • Solucionar els problemes i situacions de manera innovadora original i creativa.
 • Adaptar-se a les noves situacions i contextos mantenint una actitud constructiva.
 • Mostrar un esperit de superació permanent i regular en la feina i davant de les dificultats, superant la dilació de certs desitjos i mantenint una actitud positiva i proactiva per desenvolupar el treball i l’aprenentatge.
 • Confiar en les pròpies capacitats i possibilitats de desenvolupament, identificar les capacitats personals i promoure els punts forts i potenciar-los.
 • Descobrir els propis interessos.
 • Comprendre i percebre els sentiments i les necessitats dels altres, per actuar en conseqüència.
 • Treballar en equip amb els altres, en un ambient de col·laboració i confiança.
 • Autoafirmar els propis drets de forma respectuosa i ferma, sense deixar-se manipular pels altres (assertivitat).
 • Preveure, afrontar i resoldre conflictes interpersonals des del respecte per obtenir resultats satisfactoris
 • Percebre, escoltar i transmetre de manera efectiva.
 • Entendre les relacions existents entre els diferents actors socials de l’entorn ( família, comunitat, ciutat...).