• Imprimeix

Capacitats i competències

Capacitats i emprenedoria

Les capacitats relacionades amb l'emprenedoria a l'educació infantil són les següents:

 

 • Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma

L'infant haurà de ser capaç d’adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

 

 • Aprendre a pensar i a comunicar

 L'infant haurà de ser capaç de progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

 

 • Treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges propis.

 

 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

L'infant haurà de ser capaç de mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

 

 • Aprendre a conviure i habitar el món

L'infant haurà de ser capaç de comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

 

Competències bàsiques i emprenedoria

Les competències bàsiques de cada àmbit relacionades amb l’emprenedoria a l’educació primària són les següents:

 

 • Matemàtiques

 Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. 

 

 • Llengua

Competència 4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

 

 • Medi 

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

 Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes I les conseqüències per plantejar propostes de futur.

 Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient.

Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

 

 • Educació en valors socials i físics 

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes  i la coresponsabilitat que es deriva dels actes dels altres.

Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions i generar alternatives als problemes.

Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social envers els altres i envers les situacions d’injustícia.

 

 • Àmbit digital

Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

 

 • Àmbit de l'educació física

Competència 7. Participar en el joc de manera  activa  mostrant-se respectuós amb els altres.

Competència 8. Practicar i organitzar la pràctica d’activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.

 

 • Àmbit de l'educació artística

Competència 9. Actuar amb creativitat en la realització de projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.