• Imprimeix

Emprenedoria a l'educació infantil i primària

L'emprenedoria a l'escola es planteja amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

En aquesta secció trobareu recursos i estratègies per treballar les habiliatats emprenedores, l'explicació de diverses metodologies per potenciar l'emprenedoria i pràctiques de referència que les promouen.

 

L'actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic, situa l'esperit emprenedor com a una competència clau que s'ha d'integrar en el currículum per ésser assolida al final de l'ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

 

Pòsters de cada habilitat amb recursos i materials de suport per treballar a l'aula.

Vídeos de persones que, per la seva trajectòria vital i professional, ens expliquen cadascuna d'aquestes habilitats.

 

Curiositat

Creativitat

Iniciativa

Planificació

Habilitat comunicativa

Treball en equip

Responsabilitat

Autoconfiança