• Imprimeix

Seminaris de biblioteques i grups de treball

A tots els territoris de Catalunya s’organitzen seminaris i grups de treball de biblioteques escolars. Estan formats pels coordinadors de les biblioteques dels centres educatius, membres de la comissió de biblioteca, assessors de biblioteca escolar dels CRP, personal de la biblioteca pública i altres. El seu objectiu principal és la dinamització de les biblioteques escolars i la creació de xarxa; els seus plans de treball varien cada any en funció de les seves necessitats.

Segons el document del Departament d’Ensenyament Formació permanent del professorat: criteris, instruccions o orientacions del curs actual, les modalitats de seminari i grup de treball tenen les següents característiques:

  • Seminari de coordinació: Modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres. Els seminaris de coordinació poden disposar d’un professional expert com a persona formadora o d’una persona coordinadora.
  • Grup de treball: Modalitat formativa especialment pensada per a professorat amb experiència docent, que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics. Es basa en un treball de reflexió col·lectiva entre iguals. Una de les persones participants fa la funció de coordinació de l’activitat.

En el següent mapa interactiu es reflecteixen els seminaris i grups de treball de biblioteques escolars que funcionen aquest curs en els diferents territoris. El mapa mostra agrupacions, que es poden anar desgranant fins arribar al seminari o grup de treball que interessi consultar.

Orientacions per als Seminaris i Grups de Treball de biblioteques escolar

 

 

Save

Save

Save