• Imprimeix

Sobre el programa

El Programa de biblioteca escolar “puntedu”, un espai de coneixement i aprenentatge, s’inicia el curs 2004-2005 dins del marc dels Programes d’Innovació Educativa amb l’objectiu de potenciar la biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya.
Els objectius inicials del Programa, tot i que són vigents en l’actualitat, s’han anat adequant al nostre present immediat marcat per l’inici de l’era digital.
Així el Programa entén la biblioteca escolar actual com un centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE)  fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de la competència lectora i l’adquisició d’aprenentatges autònoms, on la informació s’ofereix en tot tipus de suports.
La biblioteca escolar actual incorpora espais i serveis virtuals de difusió i es comunica i interacciona amb la seva comunitat d’usuaris (alumnat, professorat i famílies) mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, així com té presència en els entorns virtuals d’aprenentatge i en els sistemes d’informació del centre educatiu.

 

Tríptic del Programa de biblioteca escolar “puntedu”

 

Contacte: biblioteques@xtec.cat

 

 

 

Els objectius actuals que persegueix el Programa són els següents:

 • Potenciar el model biblioteca escolar com a Centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE)
 • Incentivar el seu ús per a tota la comunitat educativa.
 • Donar suport al Pla de lectura de centre en el desenvolupament dels àmbits de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
 • Oferir orientacions i recursos materials per a l’organització i funcionament de les biblioteques escolars i d’aula.
 • Difondre experiències reeixides del centre on hi ha hagut el suport de  biblioteca escolar.
 • Fomentar la col·laboració entre la biblioteca escolar i la  biblioteca pública.
 • Promoure la xarxa de biblioteques escolars.

El Programa biblioteca escolar “puntedu” va dirigit a tots els centres educatius de Catalunya interessats a impulsar i consolidar la seva biblioteca escolar. 

Per a l’assoliment dels objectius fixats, el Programa realitza diverses accions definides en les línies d’actuació següents.

Formació

El Programa ofereix una formació telemàtica específica, dirigida preferentment al professorat coordinador de la biblioteca escolar, però també s’adreça als membres integrants de la comissió de biblioteca i de la comissió TAC, així com a la resta de docents de tots els nivells educatius que vulguin aprofundir en aquest camp.

La finalitat és donar, als responsables de la biblioteca escolar i professorat interessat, les tècniques i els recursos bàsics per poder desenvolupar la seva tasca. Aquesta formació, que s’organitza en cursos de formació bàsica i en cursos d’ampliació, està reconeguda pel Departament d’Ensenyament per a l’acreditació del perfil professional del lloc de treball de Lectura i biblioteca escolar(1).

(1)   [RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.] 

Programari de gestió de biblioteques ePèrgam

Per tal de gestionar el fons de la biblioteca escolar, el Programa ofereix  l'aplicació en línia Epèrgam.  Per  obtenir l'accés a aquesta aplicació, cal que, prèviament, el coordinador de la biblioteca escolar rebi la formació telemàtica del curs BE1: La Biblioteca escolar I: Concepte, dinamització i aplicació de gestió ePèrgam per tal d’aprendre a  usar-la de forma eficient. Es poden consultar els centres educatius que utilitzen  l’aplicació ePèrgam per a la gestió de les seves biblioteques.

Elaboració de documents

En el període 2005-2015 el Programa ha coordinat l’elaboració  d’una sèrie de documents i materials de referència per ajudar els centres en el desenvolupament de les biblioteques escolars. Són els següents:

 

El curs 2015-2016 han acabat de veure la llum els documents i materials següents:


Col·laboració amb l’Impuls de la Lectura

El Departament d’Ensenyament té com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

La biblioteca escolar és un element clau per a la millora de la competència lectora dels  alumnes. En aquest sentit, cal que els dos programes, “puntedu” i Impuls de la lectura, col·laborin per unificar els esforços. És per això que, des del Programa de biblioteques escolars, s’ofereix formació lligada als tres àmbits de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. Aquesta formació vol donar orientacions sobre com pot donar suport la biblioteca escolar a la millora de la competència lectora en aquests tres àmbits. 

Recollida i difusió d’experiències

El Programa, en col·laboració amb els referents de biblioteques i els assessors dels Serveis Educatius dels diversos territoris, va iniciar el curs 2014-2015, la recollida d’experiències reeixides dels centres educatius realitzades amb el suport de la seva biblioteca escolar. Un gran nombre d’aquestes bones pràctiques posen de manifest la col·laboració i el suport al treball de la biblioteca escolar dels diversos agents que actuen en el territori com són els CRP, la biblioteca pública, els plans educatius d’entorn i les entitats locals.

Es poden consultar en la secció d’experiències d’aquesta web. 

Configuració de la xarxa

La xarxa de biblioteques escolars facilita el treball col·laboratiu, de suport i d’assessorament als centres educatius i el seu teixit es configura amb diversos perfils:

 • Coordinadors de les biblioteques escolars dels centres educatius.
 • Assessors de biblioteques escolars. Trobem una persona especialista en biblioteques escolars a cada SE/CRP
 • Grups de treball i seminaris de biblioteques escolars que treballen en diverses zones de Catalunya. Aquests grups estan formats pels coordinadors de les biblioteques escolars dels centres educatius i pels assessors en biblioteca escolar dels SE/CRP.
 • Referents territorials de biblioteques escolars. A cada Servei Territorial hi ha una o dues persones amb aquest perfil.
 • Serveis centrals del Departament que dóna suport a la xarxa.
 • Biblioteques públiques i altres entitats de l’entorn relacionades amb la lectura i l’accés a la informació que es coordinen amb els centres educatius i els SE/CRP en diverses zones.

Funcionament de la xarxa

Els centres educatius cooperen i col·laboren amb altres centres educatius per mitjà de seminaris i grups de treball de zona i reben l’assessorament i el suport dels SE/CRP. En aquests seminaris es marquen objectius destinats a cobrir necessitats detectades en la seva àrea territorial. Hi ha Seminaris o Grups de treball de biblioteques escolars que treballen en col·laboració amb la biblioteca pública de la zona i amb altres entitats de l’entorn relacionades amb la lectura i l’accés a la informació.

Els SE/CRP, amb la supervisió de la inspecció educativa i amb la coordinació dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, assessoren la biblioteca escolar dels centres del seu àmbit territorial i hi donen suport, articulant i dinamitzant xarxes locals i comarcals on participen les biblioteques escolars amb la col·laboració de les biblioteques públiques, els municipis o altres entitats.

Des dels SE/CRP també es potencia la formació, amb la realització de jornades territorials i la creació de materials i l’assessorament en biblioteca escolar als centres educatius.

Els serveis territorials designen les persones de referència que es coordinen amb els assessors de biblioteques dels SE/CRP per traspassar informacions institucionals i recollir informacions territorials.

El Programa, des dels Serveis centrals del Departament, es coordina de forma periòdica amb els referents territorials durant el curs escolar, amb l’objectiu d’impulsar accions institucionals al territori o fer-ne el seguiment, i de recollir informacions i donar suport a actuacions programades des de les diverses demarcacions.

D’aquestes dues darreres coordinacions es deriven moltes de les accions que es duen a terme en el territori.

Les biblioteques públiques col·laboren amb les biblioteques escolars i cooperen amb el servei educatiu en els àmbits d’assessorament i suport a la biblioteca escolar preparant activitats i facilitant el préstec interbibliotecari.

L'agrupació de biblioteques en xarxes implica la creació i la utilització d’espais físics i virtuals, i d’eines comunes que afavoreixen el treball cooperatiu, la col·laboració, l’intercanvi i la comunicació. Es poden consultar els diversos espais virtuals de xarxa des de la pàgina Xarxa de biblioteques d’aquest web.

La web del Programa té diversos objectius:

 • Difondre la tasca que fa el Programa
 • Donar accés  a l’aplicació en línia ePèrgam
 • Difondre orientacions, informació i recursos materials propis i externs per ajudar a l’organització i funcionament de la biblioteca escolar.
 • Difondre l’oferta formativa en biblioteca escolar: institucional, territorial i d’altres institucions.
 • Difondre bones pràctiques de biblioteca escolar en els centres educatius.
 • Difondre la xarxa de biblioteques escolars.
 • Mostrar els treballs de col·laboració amb la biblioteca pública
 • Difondre recomanacions a les famílies per fomentar el gust per la lectura i l'ús de les biblioteques en els seus fills

 

S’adreça als diferents perfils interessats en les biblioteques escolars: coordinadors i membres de la comissió de biblioteca escolar/TAC dels centres educatius, professorat interessat en el desenvolupament de la biblioteca escolar del seu centre, professionals del Serveis educatius i territorials del Departament  d’Ensenyament que donen suport a les biblioteques escolars des dels seus àmbits i zones i als professionals del món bibliotecari i  de les institucions i entitats que treballen per ajudar a desenvolupar les biblioteques escolars

És una plataforma web engegada pel Programa el curs 2011-2012 per donar difusió  a tots els espais virtuals de biblioteca escolar que s’anaven creant en els centres educatius de Catalunya, arran de l’impacte i evolució de les noves tecnologies en el món educatiu i en la societat en general.  Inicialment el projecte presentava un triple objectiu: difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa, promoure’n  la dimensió virtual i donar a conèixer les bones pràctiques.

A partir del curs 2015-2016 el Programa ha volgut reforçar el lligam entre el Directori i els espais virtuals de biblioteques enviant un “logotip de pertinença” als centres que compleixin amb uns determinats criteris de contingut, de respecte en el tractament de la informació i d’actualització. Si ho desitgen, els centres podran inserir aquest logotip de pertinença en el seu blog o web. Amb aquesta acció el Directori vol contribuir a: – Col·laborar a fer més xarxa creant un vincle d’anada i tornada amb el Programa de biblioteques. – Fer visible un distintiu de reconeixement del valor del blog pel que fa al compliment dels requisits marcats pel Programa. Es preveu que el logotip es renovi cada curs, si el blog o web manté el compliment dels requisits citats. El Directori ha esdevingut un observatori natural de l’avanç de les biblioteques en el món digital, i ha facilitat l’inici de noves línies d’acció del Programa.

Convocatòries del Programa

Durant els cursos 2005 al 2011 el Programa ha gestionat 7 convocatòries de projectes de biblioteca escolar “puntedu”. Hi han participat els centres d’educació infantil, educació primària i/o educació secundària, els centres que imparteixen ensenyaments d’educació especial i els centres de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.  En total es van concedir projectes de biblioteca escolar a 1062 centres educatius d’arreu de Catalunya. Trobareu les llistes dels centres seleccionats i la informació de les diverses convocatòries en la pàgina Centres “puntedu” i convocatòries.

Taula 1: Convocatòries i  nombre de centres seleccionats

Convocatòries

Nombres centres seleccionats

2005 a 12 zones de Catalunya

285

2006 a tot Catalunya

300

2007 a tot Catalunya

200

Convocatòria interna 2008 per als Plans Estratègics a tot Catalunya

42

2009 a tot Catalunya

65

2010 a tot Catalunya

65

2011 a tot Catalunya

105 

Total centres

1.062

 

Taula 2: Centres seleccionats agrupats per tipus de centres

 

ESCO

ESC MUN

ZER

INS
ESC

INS

SES

INS
MUN

PRIV

CONC

EE

 

EE

MUN

CFA

TOTAL

2005

 

186

6

6

-

59

2

2

22

1

1

--

285

2006

 

184

4

8

-

77

2

--

24

-

1

--

300

2007

 

128

2

6

-

56

2

1

4

-

1

--

200

2008

PAC

19

--

1

-

22

--

--

--

--

--

--

42

2009

 

37

1

1

-

11

1

1

11

1

--

1

65

2010

47

--

1

-

16

--

--

--

1

--

--

65

2011

75

--

2

3

17

4

--

2

1

--

1

105

Total

 

676

13

25

3

258

11

4

63

4

3

2

1062

 

Notes a la taula 2: Quadre confeccionat el curs 2011-2012. En cursos successius hi ha hagut  alguns centres han passat a ser Instituts-Escola, fet que no queda recollit en aquesta taula.

Taula 3: Centres  seleccionats agrupats per convocatòries i Serveis Territorials.

SSTT

2005

2006

2007

2008

PAC

2009

 

 2010

2011

Total

CEB

42

57

26

7

 

8

 

8

11

159

BCO

50

22

22

     4

      5

6

11

120

 

BLA

34

29

21

     4

      6

6

11

111

 

CC (1)

 

-

    29

16

3

8

7

11

74

GIR

37

31

21

4

 

8

8

11

120

LLE

 

41

21

20

4

6

5

11

108

MVO (1)

 

-

33

24

1

9

8

11

86

TAR

32

27

21

 

6

 

6

8

11

111

TEB

 

11

13

8

--

3

3

6

44

VOC

38

38

21

     9

6

 

6

11

129

TOTAL CENTRES

285

300

200

   42

65

65

105

1062

 

Notes a la taula 3:

(1)  No hi ha cap centre del 2005 dels ST CC ni MVO

En aquesta llista s’han distribuït els centres en els 10 SSTT tot i que els de CC i MVO no es van crear fins al 2009.

 

Des del Programa es van elaborar  dos informes per conèixer el grau de continuïtat que ha tingut el projecte de biblioteca escolar en els centres seleccionats en les convocatòries 2005 i 2006 un cop finalitzats els tres anys d’impuls del Programa.

I Informe sobre la situació de les biblioteques escolars (centres 2005-2008)

II Informe sobre la situació de les biblioteques escolars (centres 2006-2009)