• Imprimeix

Funcions de la biblioteca escolar

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.

La biblioteca escolar és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La biblioteca escolar es comunica i interacciona amb les seves comunitats d’usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, integrant-se als entorns virtuals d’aprenentatge i als sistemes d’informació del centre. D’aquesta manera deixa de ser una biblioteca exclusivament en un espai físic per ser una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a la comunicació.

En els Documents d’Organització i gestió del centre el Departament d’Ensenyament

El Departament d’Ensenyament disposa de Directrius i estàndards per a les biblioteques escolars que orienten sobre les funcions de la biblioteca escolar com a servei de suport al Currículum i al Projecte educatiu de centre:

Organitzar i gestionar la informació i el fons documental

La biblioteca recull i gestiona informació i documents que donen resposta a les necessitats del Projecte educatiu del centre. La seva gestió (selecció, adquisició, catalogació i difusió) requereix de personal format, especialitzat i coneixedor del centre educatiu.

Impulsar la lectura

La biblioteca impulsa el Pla de lectura del centre (PLEC). El PLEC és un document de centre que, a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia, recull els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per assegurar l’assoliment de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos, la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a la informació i desenvolupar l’hàbit lector i el gust per llegir.

Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació

La biblioteca, conjuntament amb l’àrea tecnològica, i amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies del centre educatiu, ha de proporcionar eines i estratègies per fomentar la competència en l’ús de la informació i fer que aquesta competència esdevingui un escenari formatiu a l’abast de l’alumnat i del professorat.

Proveir de serveis i recursos per a l'aprenentatge

La biblioteca facilita fonts d’informació i recursos diversos i útils per a l’alumnat, el professorat i les famílies. Així mateix, planifica i desenvolupa serveis i activitats per fer conèixer la biblioteca escolar, els seus serveis i recursos per promoure la lectura i l’accés a la informació, d’acord amb els criteris que s’expliciten en el Projecte educatiu del centre.

Col•laborar amb l’entorn

La biblioteca escolar col•labora i treballa conjuntament amb les entitats de la zona i s’implica en els plans de foment de la lectura i l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

 

És convenient que en cada centre es designi un membre de l’equip docent com a coordinador/a de la biblioteca escolar. El professorat coordinador i responsable de la biblioteca escolar, amb formació especifica, és el referent del centre per portar a terme tasques d’organització i gestió del programari de la biblioteca, la dinamització dels seus recursos i serveis, l’impuls del pla de lectura i de la competència informacional des de la biblioteca. Cal que la persona coordinadora tingui la formació necessària per a portar a terme les tasques pedagògiques i de gestió, independent del curs, àrea o matèria que imparteixi, i per exercir les funcions següents que indiquen les Directrius:

 • Liderar el projecte de biblioteca per facilitar l’assoliment dels objectius del centre educatiu.
 • Elaborar el pla i la memòria anual de la biblioteca, documents que queden recollits en el PEC (Projecte educatiu de centre).
 • Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i informació de tota la comunitat escolar i establir els processos per a resoldre-les, per mitjà d’una política adequada de gestió de la col•lecció i de la implementació de serveis.
 • Liderar i impulsar la comissió de biblioteca com a instància que afavoreixi la cooperació amb el professorat en la preparació de les activitats de la biblioteca, i per a l’adquisició i l’elaboració de materials com també l’adequació de la biblioteca escolar a les necessitats curriculars.
 • Gestionar la biblioteca de l’escola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar fons documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i impresos; gestionar el pressupost i dirigir l’equip de biblioteca.
 • Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn favorable a l’aprenentatge sense exclusions.
 • Garantir l’execució de les programacions per a diferents nivells, que facilitin l’adquisició de les competències en informació de l’alumnat en relació amb els programes curriculars, i que promoguin l’ús autònom de la biblioteca per part de l’alumnat.
 • Participar en l’impuls del pla de lectura del centre liderat per l’equip directiu.
 • Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació.
 • Recopilar i fer conèixer entre el professorat experiències concretes de treball amb la informació i la lectura, que incentivin l’ús de nous mètodes docents i promoguin l’ús de la biblioteca i els seus recursos.
 • Preparar i difondre materials específics de suport a la docència, i organitzar la biblioteca escolar per convertir-la en centre de recursos per a l’aprenentatge.
 • Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació com un instrument per facilitar l’aprenentatge i orientar la comunitat escolar en els aspectes que s’hi relacionin.
 • Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn: biblioteques escolars, biblioteques públiques i universitàries, arxius...
 • Treballar amb la comunitat en general, especialment amb les famílies.

 

Els centres poden disposar d’una comissió de biblioteca/TAC amb l’objectiu de donar suport, col·laborar i integrar les diferents propostes i activitats de la biblioteca en el claustre i recollir i atendre les necessitats informatives de tota la comunitat educativa en relació al Projecte educatiu del centre. Aquesta comissió està formada per: el/la responsable o coordinador/a de la biblioteca, el professorat responsable de les Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement i d’audiovisuals del centre, representants dels diferents cicles i/o departaments del centre educatiu, un/a representat de l’equip directiu, i, si escau, un/a representant de les famílies i un/a representant de l’alumnat. I exercir les funcions següents:

 • Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la comunitat escolar i el PEC.
 • Recollir les necessitats lectores i d’informació dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar a conèixer els acords presos a l’entorn de la biblioteca.
 • Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb el Pla Anual del centre.
 • Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat educativa.