• Imprimeix

Normativa

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. (DOGC 29/03/1993)

L’article 44 disposa que les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedagògiques, faciliten l’accés a la cultura, eduquen l’alumne en la utilització de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formació i el seu lleure.
Preveu que en els centres d’ensenyament no universitari s’ha d’establir una biblioteca escolar, com a part  integrat de l’ensenyament i en col•laboració amb el Sistema de Lectura Pública. Explicita que les normes específiques sobre l’organització, l’activitat i el finançament de les biblioteques dels centres públics d’ensenyament no universitari han d’ésser fixades per reglament.

Llei Orgànica2/2006, de 3 de maig d'Educació (LOE). (BOE 106, de 4-5-2006)

L’ article 113 regula la necessitat que cada centre educatiu disposi d’una biblioteca escolar que contribueixi al foment de la lectura i l’accés a la informació com a espai obert a la comunitat educativa amb la col•laboració del municipi i la biblioteca pública.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  (LEC). (DOGC  16/07/2009)

L’article 88 explicita sobre la biblioteca escolar que:

Tots els centres educatius han de disposar d’una biblioteca escolar, com a espai d’accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport a l’abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa.

El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector. A aquest efecte, l’Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos adequats.

El Govern ha de fixar mecanismes de col•laboració de les biblioteques escolars amb els sistema de lectura pública.

Decrets 142/2007 i 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i d'educació secundària obligatòria. (DOGC núm. 4915 - 29/06/2007)

Ambdós currículums exposen que la finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques i remarca que l’eficàcia en la consecució d’aquestes depèn, entre d’altres, de l’ús de determinades metodologies i recursos didàctics, com la concepció, organització i funcionament de la biblioteca escolar.