• Imprimeix

Normativa

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. (DOGC 29/03/1993)

L’article 44 disposa que les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedagògiques, faciliten l’accés a la cultura, eduquen l’alumne en la utilització de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formació i el seu lleure.
Preveu que en els centres d’ensenyament no universitari s’ha d’establir una biblioteca escolar, com a part  integrat de l’ensenyament i en col•laboració amb el Sistema de Lectura Pública. Explicita que les normes específiques sobre l’organització, l’activitat i el finançament de les biblioteques dels centres públics d’ensenyament no universitari han d’ésser fixades per reglament.

 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  (LEC). (DOGC  16/07/2009)

L’article 88 explicita sobre la biblioteca escolar que:

Tots els centres educatius han de disposar d’una biblioteca escolar, com a espai d’accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport a l’abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa.

El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector. A aquest efecte, l’Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos adequats.

El Govern ha de fixar mecanismes de col•laboració de les biblioteques escolars amb els sistema de lectura pública.

 

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

A l'article 4 del capítol 1 defineix els trets característics del projecte educatiu de centre.

DECRET 119/2015  de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

En l’apartat dedicat als continguts i els criteris d’avaluació, es fa referència a la biblioteca com a centre de recursos per a l’aprenentatge i com a font de gaudi de la lectura en els tres cicles; també es fa referència a la biblioteca d’aula i a la biblioteca pública.

 

DECRET 187/2015, del 25 d'agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

A l’annex 3 del document, on es despleguen les competències, continguts clau i criteris d’avaluació de les matèries d’àmbit lingüístic, es fa referència a la necessitat d’ús de la biblioteca del centre per afavorir la competència lectora dels alumnes.

 

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d'Enseyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Es defineixen les característiques del perfil “Lectura i biblioteca escolar” així com els requisits per obtenir-lo.