• Imprimeix

Formació del programa

Biblioteca escolar

La biblioteca escolar, concebuda com a CRAE (centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament) és un recurs que hauria de/d’:

 • Formar part del projecte educatiu de centre
 • Estar integrat al centre i compromès amb el desenvolupament del currículum de les diverses àrees o matèries i del projecte educatiu
 • Donar suport a l’aprenentatge de l’alumnat i a l’acció docent
 • Tenir en compte les famílies com a col·laboradores del despertar de l’hàbit lector de l’alumnat

D’aquest model de biblioteca es desprèn la necessitat d’una formació específica i continuada per al docent que n’és responsable, perquè pugui complir les funcions que li atribueixen el projecte educatiu de centre i el projecte de biblioteca.

El Programa biblioteca escolar “puntedu”, del Departament d’Ensenyament, ofereix una formació telemàtica específica, adreçada al professorat responsable de la biblioteca escolar, com també als docents que formin part de la comissió de biblioteca. Aquesta formació es divideix en bàsica i d’aprofundiment. Tots els cursos que s’ofereixen representen una transferència al centre, de manera que cal un suport de l’equip directiu.

Tota la formació del Programa biblioteca escolar “puntedu” compleix els requisits per acreditar el perfil "Lectura i biblioteca escolar" (RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels "perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los").

 

Curs de formació bàsica

 

BE: Biblioteca escolar: Concepte, dinamització i aplicació de gestió ePèrgam (60 h)

Es presenta un model de biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament i s'aprofundeix en la seva organització, gestió i dinamització.

S’inicia en l’ús de l’aplicació de gestió ePèrgam i es dona l’accés al centre educatiu (cal fer aquesta formació per obtenir l’accés a l’aplicació).

És imprescindible el suport de l’equip directiu del centre, ja que l’activitat principal del curs consisteix a iniciar el projecte de la biblioteca.

Adreçat a centres d’educació primària i secundària.

 

Formació d’aprofundiment

 

BECI: Biblioteca escolar i competència informacional (60 h)

S’analitza el paper de la biblioteca escolar en el desenvolupament de la competència informacional i s’inicia el professorat en les fases d’aquesta competència (cerca, tractament i comunicació de la informació) en el treball a les àrees.

BEAL – Biblioteca escolar i aprenentatge de la lectura (30 h)

Es presenta el procés lector i els seus components i es reflexiona sobre com la biblioteca escolar pot donar-hi suport, a totes les etapes educatives, en tres línies diferents:

 • Disposició i selecció de recursos de suport per a l’aprenentatge de la lectura
 • Actualització freqüent i sistemàtica del fons de la biblioteca central i d’aula
 • Organització d’accions per afavorir la presència de la lectura en el centre

BEGL – Biblioteca escolar i gust per llegir (30 h)

S’analitza el paper de la biblioteca en el desenvolupament del gust per llegir i l’hàbit lector dels alumnes:

 • Es reflexiona sobre l'espai com a mediador entre llibres i lectors
 • S’ofereixen criteris de selecció de fons bibliogràfic
 • S’analitzen diferents tipus de lectura (autònoma, compartida, lectura guiada, lectura a les àrees curriculars)

BEPL: Biblioteca escolar i Pla de Lectura de Centre (PLEC) (60 h)

Es tracta d’una formació adreçada al centre, en què es defineix què és un PLEC, es donen orientacions per elaborar el del propi centre i s’acompanya en la fase de diagnosi.

Pel grau de complexitat que implica elaborar un PLEC, es recomana no fer la formació de manera individual, sinó en un petit grup de professors (3 o 4 persones entre les quals hi ha d’haver algun membre de l’equip directiu).

És requisit indispensable haver fet formació de l’Impuls de la Lectura o del Programa biblioteca escolar “puntedu”:

 • BE1: La Biblioteca escolar I: Concepte, dinamització i aplicació de gestió ePèrgam
 • BE2: La Biblioteca escolar II: La competència informacional
 • BECL – La competència lectora des de la biblioteca escolar
 • BEGL – El gust per llegir des de la biblioteca escolar

La formació comença amb una sessió presencial obligatòria (5h).

BEED – Biblioteca escolar i eines 2.0 (30 h)

Es reflexiona sobre l'ús d’eines 2.0. per al funcionament i la dinamització de la biblioteca escolar.

BEB1 – El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts (45 h)

S’orienta el professorat en la tria de l’aplicació tecnològica, el disseny de l'estructura i la publicació de continguts que ha de tenir el blog de la biblioteca escolar.

És requisit indispensable el suport del centre, que haurà d’autoritzar la creació del blog amb les credencials institucionals.

BEB2: El blog de la biblioteca escolar. Aprofundiment i dinamització (30h)

Es reflexiona sobre la situació del blog actual de la biblioteca del centre i les seves possibles millores: aspecte visual, continguts, marca personal...

S’ofereixen orientacions per dinamitzar-lo, utilitzar diverses eines 2.0 i planificar les tasques de manteniment.

És requisit indispensable el suport del centre, que haurà d’autoritzar les modificacions i actualització del blog de la biblioteca.

BERD: Recursos digitals per a la biblioteca escolar (30 h) 

Es reflexiona sobre el concepte i l’ús dels recursos digitals d'informació en el procés de cerca, es defineixen els criteris de selecció d’aquests recursos per a la biblioteca digital del centre i es reflexiona sobre la seva explotació didàctica.

La tasca principal consisteix en la creació de la biblioteca digital, usant el blog com a eina tecnològica, a partir d’un paquet de recursos digitals d'informació seleccionats pel Programa biblioteca escolar “puntedu”. És requisit indispensable el suport del centre, que haurà d’autoritzar la creació del blog amb les credencials institucionals.

BEEP: Biblioteca escolar: aplicació de gestió ePèrgam (30h)

S’introdueix el Programa de gestió bibliotecària ePèrgam per a la biblioteca del centre i
s’ofereixen criteris per a la catalogació dels documents. Es dona accés a l’aplicació al centre educatiu.

Destinat al professorat de formació persones adultes, ensenyaments artístics i esportius i escoles oficials d'idiomes.