• Imprimeix

Informes i estudis

Informes sobre l'avaluació de les aules d'acollida

 • Les aules d'acollida de secundària. Instruments d'avaluació i resultats (2005-2014)

  Les aules d'acollida de secundària. Instruments d'avaluació i resultats (2005-2014)

  Mayans Balsells, Pere i Sánchez Merino, M. José

  Novè Simposi Llengua, educació i immigració

  Descripció: Es presenten els resultats d'un estudi sobre les aules d'acollida de secundària des del curs 2005-2006 fins al curs 2013-2014 tant pel que fa als resultats de llengua catalana i del nivell d'integració dels alumnes com a les característiques dels alumnes i l'organització del recurs.

 • L'acollida de l'alumnat nouvingut

  L'acollida de l'alumnat nouvingut

  Serra, Josep Maria

  Grup Cultura i Educació. Universitat de Girona

  Descripció: Presentació digital sobre l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut. Conté informació sobre l’organització i l’avaluació de les aules d’acollida de primària i secundària. Les conclusions que es presenten es basen en la recollida d’informació, en els qüestionaris d’integració i en les proves de llengua catalana que, per iniciativa del Departament d’Ensenyament, s’administren als alumnes que assisteixen a aquestes aules.

 • Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: Descripció i avaluació dels resultats

  Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: Descripció i avaluació dels resultats

  Sisqués Jofré, Carina

  Tesi doctoral. Universitat de Girona

  Descripció: Aquesta tesi fa un estudi sobre l’aprenentatge del català de l’alumnat nouvingut i sobre les variables personals que hi influeixen. Els resultats de la tesi estan basats en la recollida d’informació, dels qüestionaris d’integració i de les proves de llengua catalana que, per iniciativa del Departament d’Ensenyament, s’administren als alumnes que assisteixen a les aules d'acollida.

 • L'avaluació i potenciació de l'ús de les TIC per a l'atenció a la diversitat

  L'avaluació i potenciació de l'ús de les TIC per a l'atenció a la diversitat

  Rovira, Marta; Saurí, Enric. Envit.

  Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. 2009, 111 p.

  Descripció: Estudia la situació, les funcions i l'ús de les TIC a l'escola catalana. Mostra la funció de les TIC en relació a la diversitat de les escoles. Conté una enquesta i la seva metodologia sobre l'ús de les TIC en el tractament de la diversitat i analitza els resultats segons el tipus d'aula, de titularitat del centre i nivell educatiu.

 • Balanç de la política lingüística a l'educació escolar dels governs de Catalunya (2004-2011)

  Balanç de la política lingüística a l'educació escolar dels governs de Catalunya (2004-2011)

  Vila i Mendiburu, Ignasi

  Societat Catalana 2011. Institut d'Estudis Catalans. Associació Catalana de Sociologia

  Descripció: Aquest article pretén fer un balanç de la les polítiques que es van implementar des del 2004 al 2010 relacionades amb la llengua catalana en l’àmbit escolar. Els apartats referits a les aules d’acollida s’han elaborat a partir de la recollida d’informació, dels qüestionaris d’integració i de les proves de llengua catalana que, per iniciativa del Departament d’Ensenyament, s’administren als alumnes que assisteixen a aquestes aules.

Informes i estudis

 • Ús de llengües, coneixement del català i resultats acadèmics

  Ús de llengües, coneixement del català i resultats acadèmics

  Vila, Ignasi i Siqués, Carina.

  Perspectiva Escolar. Barcelona: Rosa Sensat, núm 365, setembre/octubre 2012, pàg. 9-14.

  Desripció: Article que ofereix una reflexió al voltant de les dades de diferents estudis sobre la llengua en el nostre sistema educatiu. S'analitzen d'acord amb les llengües familiars i el temps d'estada i formulen algunes recomanacions.

 • Los jóvenes y las competencias. Trabajar con la educación

  Los jóvenes y las competencias. Trabajar con la educación

  Rose, Pauline (directora)

  UNESCO, 569 p.

  Descripció: Informe sobre el grau d’acompliment dels sis objectius de la “Educació per a tothom” que la UNESCO es va proposar. És una bona manera de saber com va l’educació en el món, també conté informacions sobre diferents països i sistemes educatius que poden ser de gran utilitat per conèixer millor el bagatge i l’entorn dels joves que venen de fora.

  Resum:               

  Document sencer:

 • El reagrupament familiar a Catalunya, una aproximació quantitativa.

  El reagrupament familiar a Catalunya, una aproximació quantitativa.

  Alcalde Campos, Rosalina; Bayona Carrasco, Jordi; Domingo Valls, Andreu; González Ferrer, Amparo i López-Falcón, Diana.

  Fundació Jaume Bofill. Col•lecció Informes, núm,. 23, 2010, 94 p.

  Descripció: Amb la caiguda generalitzada dels fluxos migratoris al llarg del 2008, el reagrupament familiar ha guanyat pes com a via d'entrada al nostre país. Presenta la incidència, ritme i conseqüències del reagrupament familiar a Catalunya. Conté dades de les sol•licituds d’autoritzacions de residència per reagrupament familiar a Catalunya. Conté una anàlisi del reagrupament familiar l’any 2008 a la província de Barcelona.

 • Igualar en la diversidad: La atención educativa del alumnado de origen extranjero en los Centros de Educación Primaria en Cataluña y las Islas Baleares.

  Igualar en la diversidad: La atención educativa del alumnado de origen extranjero en los Centros de Educación Primaria en Cataluña y las Islas Baleares.

  Alcalde Campos, Rosalina (Resum executiu de la mateixa autora).

  Migracat.cat. Observatori de la Immigració a Catalunya, 2007, 5 p.

  Descripció: Conté un anàlisi dels factors que influeixen en els centres educatius d’educació primària a l’hora de posar en pràctica determinats models d’actuació educativa orientats a l’alumnat d’origen estranger i identifica els models d’actuació educativa considerant dos eixos d’actuació: atenció a la igualtat a l’educació (accés, tracte, participació) i a la diversitat educativa (individual, sociofamiliar, intel·lectual, curricular, cultural).

 • Els sistemes educatius als països d'origen de l'alumnat immigrat. Una aproximació

  Els sistemes educatius als països d'origen de l'alumnat immigrat. Una aproximació

  Alegre, Miguel Angel; Benito, Ricard; Gonzales, Sheila. 
  Barcelona: Fundació Jaume Bofill, [Informes Breus, núm.8], 2007, 80 pp.
  Descripció: Publicació que pretén identificar aquells elements dels sistemes educatius d’origen que cal tenir presents a l’hora de treballar per a la integració de l’alumnat nouvingut a les aules catalanes.

 • Immigrants als instituts. L'acollida vista pels seus protagonistes.

  Immigrants als instituts. L'acollida vista pels seus protagonistes.

  Alegre, Miquel Àngel; Benito, Ricard, González, Sheila.

  Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques. núm. 55, desembre 2006.

  Descripció: Conté una aproximació en la vivència de alumnat immigrat. Observa com han viscut i viuen les polítiques dissenyades per a la seva incorporació al sistema educatiu català, i com ho viuen les seves famílies. Conté una anàlisi d'una cinquantena d’entrevistes a alumnat d’incorporació tardana que estava cursant l’ESO a diferents municipis.

 • De l'aula d'acollida a l'aula ordinària. Orientacions per a la transició.

  De l'aula d'acollida a l'aula ordinària. Orientacions per a la transició.

  Benito, Ricard i González, Sheila.

  Fundació Jaume Bofill. Col•lecció Informes Breus, núm. 28, 2010, 82 p.

  Descripció: Conté una anàlisi del funcionament de les aules d’acollida. Exposa els seus punts forts i punts febles i les pràctiques i dinàmiques que poden facilitar una millor escolarització de l’alumnat estranger als centres de secundària, posant especial atenció als processos de transició de l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Finalment, ofereix unes reflexions realistes que busquen l’equilibri entre el que seria desitjable i el que els centres educatius poden assolir i assumir.

   

   

 • Evolución y situación actual de la presencia del alumnado extranjero en el sistema educativo español (2001-2012)

  Evolución y situación actual de la presencia del alumnado extranjero en el sistema educativo español (2001-2012)

  Centre Nacional d'Innovació i Recerca Educativa (CNIIE)

  Descripció: Informe anual  sobre l’evolució i la situació actual de la presència de l’alumnat estranger en el sistema educatiu espanyol (2001-2012). Dóna una visió panoràmica del procés d’incorporació d’alumnat estranger al sistema educatiu espanyol en aquest període i ofereix un panorama més precís i detallat del darrer curs 2011-2012.

 • Experiències de socialització de nois i noies de famílies equatorianes: on comença el viatge?

  Experiències de socialització de nois i noies de famílies equatorianes: on comença el viatge?

  Corona, V. i Bermell, O. (Informe executiu elaborat per Corona, V.)

  Migracat.cat. Observatori de la immigració de Catalunya, 2009, 4 p.

  Descripció: Reuneix 14 entrevistes a 18 persones d'origen equatorià que fa anys que viuen a Barcelona amb l'objectiu d'analitzar la manera i a través de quins mecanismes discursius els entrevistats construeixen les seves experiències de socialització. Detecta quins són els temes comuns de les diverses experiències migratòries.

 • La població estrangera als municipis de Catalunya

  La població estrangera als municipis de Catalunya

  La immigració en xifres.

  Direcció General per a la Immigració. Departament de Benestar Social i Família, núm. 13, abril 2012.

  Monogràfic que presenta una anàlisi de la immigració des del punt de vista territorial, en funció de la grandària dels municipis que l’acullen.  Les diferents realitats territorials, però, no suposen grans diferències quant al perfil de les persones estrangeres immigrades que hi viuen, com es posarà de manifest en els diferents apartats de l'estudi.

 • Población inmigrante y escuela: conocimientos y saberes de de investigación

  Población inmigrante y escuela: conocimientos y saberes de de investigación

  Garcia Castaño, F. Javier; Carrasco Pons, Sílvia (editors)

 • L'avaluació i potenciació de l'ús de les TIC per a l'atenció a la diversitat

  L'avaluació i potenciació de l'ús de les TIC per a l'atenció a la diversitat

  Rovira, Marta; Saurí, Enric. Envit.

  Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. 2009, 111 p.

  Descripció: Estudia la situació, les funcions i l'ús de les TIC a l'escola catalana. Mostra la funció de les TIC en relació a la diversitat de les escoles. Conté una enquesta i la seva metodologia sobre l'ús de les TIC en el tractament de la diversitat i analitza els resultats segons el tipus d'aula, de titularitat del centre i nivell educatiu.

 • De l'escolarització obligatòria a la postobligatòria. El cas de l'alumnat d'origen immigrat.

  De l'escolarització obligatòria a la postobligatòria. El cas de l'alumnat d'origen immigrat.

  Serra, Carles; Palaudàrias, Josep Miquel (GRES -UdG)

  Migracat.cat.Observatori de la immigració, 9 p.

  Descripció: Recerca que analitza la incidència dels abandonaments en el pas de l’escolarització obligatòria a la postobligatòria i aporta hipòtesis explicatives sobre les causes del diferencial d’abandonaments. Analitza les trajectòries escolars de l'alumnat de 4t d’ESO per tal d’obtenir informació sobre el pas de l’escolarització obligatòria a la postobligatòria. També fa propostes d’actuació i elabora orientacions destinades a potenciar la continuïtat dels estudis obligatoris als postobligatoris.

 • Continuar o abandonar. L'alumnat estranger a l'educació secundària.

  Continuar o abandonar. L'alumnat estranger a l'educació secundària.

  Serra, Carles; Palaudàrias, Josep Miquel.

  Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, núm. 26, 2010, 166 p.

  Descripció: Presenta dades sobre la continuïtat de l’alumnat d’origen immigrat escolaritzat a Catalunya una vegada finalitzada l’ESO i analitza quins són els factors que condicionen la continuïtat de l’alumnat: per nivell laboral; en funció del nivell d’estudis assolit pels pares i mares; per gènere; per situació familiar; suport educatiu que ofereix la família amb qui han parlat a l’hora de prendre la decisió sobre què faran el curs vinent; acord o desacord amb les famílies en les opcions de continuïtat; nivell d’insistència perquè l’alumnat prengui una opció determinada.

 • Informe sobre la educación de los hijos de los immigrantes

  Informe sobre la educación de los hijos de los immigrantes

  Takkula, Hannu (Ponent)

  Parlament Europeu. Comissió de Cultura i Educació, 2009, 8 p.

  Descripció: Conté una sèrie de recomanacions sobre quines han de ser les polítiques en relació amb l'educació i la integració dels menors i els adults immigrants. És una derivació del document Libro Verde. Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos europeos, que aborda el repte de la presència a les escoles de nombrosos alumnes immigrants en situació econòmica desafavorida.

  Informe sobre la educación de los hijos de los inmigrantes

  Libro verde. Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE 

 • Resum de l'Informe Mundial de la UNESCO. Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

  Resum de l'Informe Mundial de la UNESCO. Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

  Unesco, 2009, 36 p.

  Descripció: Proposta d'una perspectiva coherent de la diversitat cultural que pugui contribuir en les mesures que adopti la comunitat internacional. Mostra les pautes que haurien de ser les bases de l'educació (multicultural i plurilingüe). Els docents no tan sols han de ser especialistes en les matèries, sinó que han de respectar les diferències culturals. Pel que fa a les llengües, cal integrar l'ensenyament de les llengües nacionals, regionals/locals i internacionals per assolir l'objectiu principal per preservar la diversitat lingüística.