Programacions

 • Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys

  Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys

  Belart, Mercè; Rancé, Lluïsa.

  Departament d'Ensenyament,  1995

  Descripció: Fixa els objectius i els continguts d'aprenentatge per poder dissenyar programacions de català per a alumnes no-catalanoparlants partint d'un enfocament comunicatiu de la llengua, Aquests objectius i continguts són equiparables als que proposa el Consell d'Europa per a les llengües modernes.

 • Programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut

  Programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut

  Departament d'Ensenyament, 1996

  Descripció: Programació elaborada a partir del llibre Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys del Departament d'Ensenyament,1995, que fixa els objectius i els continguts generals per poder dissenyar programacions de català per a alumnes no-catalanoparlants partint d’un enfocament comunicatiu de la llengua i recollint els principis de diversos treballs europeus anteriors.

  Està estructurada en cinc àrees: El altres i jo; Aquí i allà; Fets, accions, estats; Abans, ara, després, i Potser, cadascuna de les quals desenvolupa els continguts en 5 unitats.

 • Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica

  Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica

  Departament d'Educació. Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, 2009

  Descripció: Orientacions per abordar les programacions en cada centre, amb l’objectiu d’orientar el debat amb referència al canvi curricular i dirigir-lo cap a un diàleg pedagògic entre tots els membres dels departaments didàctics i dels equips docents, per tal de visualitzar i revisar les finalitats educatives dels actuals documents de centre i adaptar-los a les noves propostes curriculars, dins l’autonomia de centre.

 • Programa de llengua catalana de nivell inicial

  Programa de llengua catalana de nivell inicial

  Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Caralunya, 2011

  Desripció: Aquest programa de Llengua catalana de nivell inicial per a l’ensenyament d’adults és el primer d’aquest nivell que s’elabora seguint les orientacions i els criteris proposats en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar i es correspon amb el nivell de competència inicial (A1), el més baix dels graus de competència lingüística descrits en el Marc proposat pel Consell d’Europa.

 • Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua

  Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua

  Lladó, Joana; Abrines, Bartomeu; Arbona, M. Lourdes; Llobera, Miquel.

  Palma: Universitat de les Iiles Balears, Antropologia de l'Educació, núm.4, 2005

  Descripció: La diversitat lingüística a les aules dels centres educatius de les Illes Balears no s'atura. Atendre la diversitat i afavorir al mateix temps la incorporació plena dels nouvinguts a les aules obliga a pensar en la llengua en ús i contextualitzada, i a plantejar un ensenyament funcional, comunicatiu, participatiu i dinàmic.

Nivells de llengua

Estratègies docents

 • La reconversió de l'ofici d'educar

  La reconversió de l'ofici d'educar

  Carbonell, Francesc; Martuccelli, Danilo.

  Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania intercultural, núm. 9, 2009.

  Descripció: Llibre que vol compartir amb el lector una sèrie de reflexions sobre fenòmens socials contemporanis complexos, per avançar en la seva comprensió: els grans eixos de la globalització, els canvis en la família, el perfil plural de l'alumnat, les noves migracions, la transformació de les institucions i les repercussions de tot plegat en la tasca educativa.

 • Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals

  Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals

  Coelho, Elisabet.

  Barcelona: ICE-Horsori. Quaderns d'educació, núm. 49, 2005.

  Descripció: Identifica els fonaments teòrics més rellevants i ofereix consells als docents i als directors que treballen en escoles amb alumnat culturalment divers.

 • Liderar escuelas interculturales e inclusivas

  Liderar escuelas interculturales e inclusivas

  Essomba, Miquel Àngel

  Barcelona: Graó, 2006

  Descripció: La construcció d’una escola intercultural i el desenvolupament de marcs educatius inclusius on l’alumnat de família immigrada sigui considerat un més, requereix no només mesures de naturalesa didàctica sinó també organitzatives. Aquesta obra fa aportacions teòriques i pràctiques per anar omplint aquest espai.

 • Diversitat cultural i exclusió social

  Diversitat cultural i exclusió social

  Gratacós i Guillem, Pep; Ugidos Franco, Pilar.

  Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania intercultural, núm. 11, 2011.

  Descripció: Llibre que ens ajuda a comprendre com es genera l'exclusió i el fracàs escolar dels alumnes que pertanyen a minories ètniques, a partir d'investigacions etnogràfiques, de l'anàlisi de pràctiques escolars, i de la constatació de la gran influència que tenen les idees, conductes i accions del professorat en l'èxit educatiu de tot l'alumnat.

 • Racisme als centres educatius

  Racisme als centres educatius

  Vives, Núria.

  Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania intercultural, núm. 7, 2009.

  Descripció: Guia on el professorat pot trobar una mena d'"auditoria" individual i col·lectiva per detectar la possible presència d'elements discriminadors en els diferents espais de la vida del centre. Al llarg de la guia hi ha referències creuades entre els casos pràctics i els aspectes teòrics.