• Imprimeix

Llengua catalana primària

Ara i Adés. Aprenentatge del català i llengües d'origen

Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. Benecé Produccions, S.L. Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.

Materials:

 • Material per a l'alumnat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
 • Orientacions per al professorat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
 • Característiques de les llengües. Conté informació sobre els àmbits territorials i el grau d’oficialitat de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, així com la comparació d’aspectes gramaticals d’aquestes llengües i de la llengua catalana.

Etapa educativa: Educació primària i secundària
Àmbit: Treball global de llengua, gramàtica


Llibre: Vila, Joan; Aranda, Alfred. Benvinguts 1 i 2: valencià per a nouvinguts. Alzira: Edicions Bromera.

Etapa educativa: Cicle superior EP
Àmbit: Treball global de llengua


Comencem

Quaderns de treball: Arnáiz,Pilar; Carreras,Gemma; Gómez,Fefa; Via,Rosa Maria; Martínez, David (il·lustrador). Comencem. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006. Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.

 

 

Llibre del professor

Quadern de treball

  Llibre del professor Quadern de treball

Presentació
del material

 

 

Les botigues 

   

La classeEl menjar

   

L'escola i l'institut

   

Els animals

   

El cosLa ciutat

   

Els vestitsEls vehicles

   

La família


Els oficis

   

La casaDiccionari visual

   

Etapa educativa: Cicle superior d'EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Lladó, Joana i altres. Dic. Llengua catalana per a alumnes no catalanoparlants. Nivell Llindar. Palma de Mallorca: Editorial Moll.

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Elisenda Romeu, Mercè Sendrós, Anna Piella. Grup Promotor/Santillana. Material destinat a alumnat nouvingut del cicle superior de primària i de l'ESO. Equival a 3 llibres, un de matemàtiques, un de ciències de la naturalesa i un de ciències socials. Amb aquest material l'alumnat aprèn o repassa continguts de les 3 àrees, alhora que treballa el vocabulari, en coordinació amb l'estudi de la llengua.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària
Àmbit: Interdisciplinar


Llibre i guia didàctica: Boixaderas, Rosa; Majó, Maria; Roquer, Josep. Hola!. Editorial Eumo. Adreçat a alumnat nouvingut a partir de de 10 anys i que ja té un cert domini de la lectoescriptura. Inclou continguts relacionats amb els trets culturals i els costums de Catalunya.

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li

Quaderns de treball: Carreres, M.; Ceña,T.; Cortiles, M. T.; Díez, J.; Galí,M.; Grabalosa, M.; Lozano, A.; Suárez , A. (coordinació);  Martín, C. (assessorament) ; Blanco, L. (il·lustracions). Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006. Material per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Consta de 4 quaderns per a l'alumne graduats de manera que els continguts van adquirint complexitat a mesura que avancen els números.

Els temes són:

1. Anem a l'escola, anem a l'institut. (lletra d'impremta) (lletra lligada)
2. El nostre cos. (lletra d'impremta) (lletra lligada)
3. La casa i la família. (lletra d'impremta) (lletra lligada)
4. El carrer. Els mitjans de transport. (lletra d'impremta)
 

Etapa educativa: Cicle superior d'EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Quaderns de treball: Moreno, Vicent; Payà, Montse; Salort, Mila. Projecte d'Acord. Edicions 96, 2004. Material pensat per tal que l´alumnat nouvingut entre 8 i 12 anys pugui adquirir un nivell mínim i general de domini de la llengua. Es pot accedir a les guies didàctiques en línia

Tìtols publicats:

Jo i la família. quadern de treball  1 (els altres i jo) (Accés a la guia didàctica)
Aprenem junts. Quadern de treball 2 (situacions d'aprenentatge) (Accés a la guia didàctica)
Som amics. Quadern de treball 3 (costuims) (Accés a la guia didàctica)

Etapa educativa: Cicle superior EP
Àmbit: Treball global de llengua


 Vincles

Llibre de l'alumne, quadern d'activitats i guia didàctica: Simó, M. Josep; Dòria, Elisabeth; Ferrer, Dolors; Sánchez, M. José. Departament d'Ensenyament, 2006

Els llibres Vincles han estat elaborats a partir de la programació de llengua catalana per a l'alumnat nouvingut del Nivell llindar.

Els títols publicats són: 

 

Títols  Guia
didàctica

Llibre
de l'alumne

Quadern
d'exercicis
Proposta
interactiva

Vincles 1
Els altres i jo

       

Vincles 2
Aquí i allà

       

Vincles 3
Què fas?

       

 

Etapa educativa: Cicle superior EP i ESO
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Rut Barjuan, Dolors Maimir. Tallers de llenguatge. Edicions l'Àlber. Conjunt de materials i activitats que treballen els diferents aspectes del llenguatge: fonologia, morfosintaxi, vocabulari, ús de la llengua, habilitats psicolingüístiques (atenció, percepció, memòria) i lectoescriptura.

Títols publicats:

La platja
El dinar
El treball
La ciutat

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua


Llibre: Bennàssar, Carme; Lladó, Joana; Torres, Margarida. Xarxa. Llengua catalana 1  (per a no catalanoparlants). Palma de Mallorca: Editorial Moll, 2004.

Etapa educativa: Cicle superior EP - Secundària
Àmbit: Treball global de llengua

Llibre: Dolors Badia, Lydia Verdeny, Joan Subirana (il·lustrador).

Edicions L'Àlber, 2007.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, material complementari.


Llibre: Ribas, Lurdes; Dolors Gispert, Dolors. Jocs fonològics. Vic: Edicions l'Àlber.

Etapa educativa: Ei i CI d' EP

Àmbit: Llengua oral,


Llibre i guia didàctica: Josep Tió, Anna Bach, Joan Escarrabill, Raquel Hedo, Olga Raset. Edicions l'Àlber, 2006.

Conté els materials i les instruccions de jocs que treballen la comprensió d’un nombre important de paraules bàsiques que ajuden a augmentar la fluïdesa expressiva.

Etapa educativa: Cicle Superior d'EP.

Àmbit: Llengua oral, lèxic


Lèxic il·lustrat català-xinès. Una eina per conèixer-nos

Llibre: Liao Yanping,Sabater, Dolors i Permanyer, M. Dolors. Lèxic il·lustrat català-xinès. Una eina per conèixer-nos. Maguregui  Ediciones.

Vocabulari bàsic agrupat en blocs temàtics.

Etapa educativa: EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral


Llibre: Corominas, Marta; Medina, Núria; Plana, Núria; Pous, Mariona (adaptació). Som-hi? Primers jocs, primeres paraules. Edicions l'Àlber, 2008

L’objectiu és el de donar un seguit de pautes per dur a terme activitats i jocs que permetran engrescar els alumnes a aprendre i utilitzar el català.

Etapa educativa: EP - ESO

Àmbit: Llengua oral


Col·lecció de materials didàctics adreçats a les persones nouvingudes per a la comunicació inicial en llengua catalana.

Títols publicats:

Viure a Catalunya. Comencem a parlar . Guies de conversa. (Llengua oral)

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. (Lèxic)

Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica. (Material complementari)

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic, material complementari


Guies de conversa.

Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència; Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Col·lecció de materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.

Títols publicats:

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'amazic 

Viure a Catalunya. Aprenem català des del romanès

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab

Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'urdú  

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic


Viure a Catalunya. Fes memòria! Jocs per treballar vocabulari del nivell inicial de la llengua catalana

Joc: Consorci per a la Normalització Lingüística.

Jocs per treballar vocabulari del nivell inicial de la llengua catalana. Deriva de les làmines Viure a Catalunya i permet treballar-ne de forma lúdica el vocabulari.

Etapa educativa: EP - ESO

Àmbit: Llengua oral, material complementari.


Llibre: Balaguer, Clara i Ripoll, Oriol. Generalitat de Catalunya, Fundació Jaume Bofill, 2002.

Recull de jocs que treballen l’aprenentatge de les estructures lingüístiques bàsiques a través de situacions comunicatives reals, i des d’una perspectiva d’educació en valors.

Etapa educativa: EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, material complementari.

Comencem a llegir

Llibre: Recasens Cortina, Elena; Ballart Capdevila, Elisabet (il·lustradora). Editorial Barcanova. 2001

Etapa educativa: Cicle Inicial EP

Àmbit: Llengua escrita


Jocs de consciència fonològica

Llibre i guia didàctica: Josep Tió. Editorial L'Àlber, 2006.

Col·lecció Jocs per a parlar i escriure. Jocs que treballen habilitats lingüístiques fonamentals en l’aprenentatge de la llengua escrita.

Etapa educativa: Cicle Inicial  EP.

Àmbit: Lèxic, llengua escrita.


El meu àlbum. Qui sóc i d'on vinc

Llibre i guia didàctica: Rosa Boixaderas i Elisenda Puig. Editorial Eumo, 2003.

Material pensat per a alumnat que s’inicia en l'aprenentatge del català, independentment de l’edat i de l’historial escolar. L’aprenent escriu apunts de la seva biografia i aspectes del seu país introduint-se en l’ús oral i escrit de la llengua catalana. També permet aprendre vocabulari i estructures bàsiques i descobrir la possibilitat d’expressar sentiments, emocions i afectes.

Accés a la guia didàctica

Etapa educativa: EP - Secundària
Àmbit: Llengua escrita, acollida


El nostre món (1, 2 i 3) Mètode d'aprenentatge del català

Llibre, Cd i material gràfic: Falgàs i Casanovas, Rosa M. Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca. 2004.

El material és la conjunció d’un mètode sil•làbic i un de visual (fotografies i CD) i  consta de tres llibres i un material gràfic complementari.

Etapa educativa: EP - Secundària
Àmbit: Llengua escrita


Nexe

Quadern: López Gutiérrez, M. Dolors;  Sala Molist, Josep;  Bassolí, Pau [il·lustrador]. Nexe. Editorial Casals.
Català inicial per a  l'alumnat que acaba d’arribar a Catalunya.

Sèries publicades:

Sèrie blava
Sèrie verda
Sèrie groga

Etapa educativa: CS de Primària- Secundària
Ámbit: Llengua escrita, llengua oral

112 Accions

Dossier d’imatges: Departament d’Ensenyament.

Dossier d’imatges on hi ha representades les accions més habituals. Suport visual per dur a terme, a través del joc, propostes didàctiques per al treball de llengua amb l’alumnat nouvingut.

Materials:

  (lletra d'impremta)

  (lletra cursiva)

Etapa educativa:EP-ESO

Àmbit: Lèxic, material complementari


Dòmino d'accions

Dossier d’imatges: Departament d’Ensenyament.

Proposta didàctica per treballar diferents estructures verbals a partir de 7 accions: caminar, córrer, saltar, pujar, baixar, caure i patinar, extretes del dossier 112 accions.

Materials:

  Instruccions

  Dòmino

Etapa educativa: EP-ESO

Àmbit: Lèxic, material complementari


El món de la Dúnia

Col·lecció del projecte “Educar en la diversitat”. Està formada per 3 llibres plurilingües que agrupen les llengües per zones geogràfiques. Cada llibre inclou el vocabulari en català i en 5 llengües més.

Títols publicats:

 • El món de la Dúnia. Llengües asiàtiques   (versió català- xinès, tagàlog, urdú, bengalí i hindi)
 • El món de la Dúnia. Llengües de l'Europa de l'Est ( versió català- romanès, rus, ucraïnès, búlgar i polonès)
 • El món de la Dúnia. Llengües africanes (versió català- àrab, amazic, wòlof, manding i ful.

A la pàgina http://www.puntintercanvi.org/ (Projectes | Educar en la diversitat), es pot accedir als arxius d'àudio.

Etapa educativa:  EP

Àmbit: Lèxic, material plurilingüe.


Els llibres de la Nur

Col·lecció de llibres il·lustrats bilingües, en català i en les llengües dels col·lectius majoritaris de persones immigrades. L’objectiu d’aquesta col·lecció és facilitar la comunicació inicial i l’aprenentatge de la llengua i apropar a l'alumnat nouvingut elements significatius de la cultura catalana.

Títols publicats:

 • Hola, Nur!
 • La Nur aprèn
 • Els llibres de la Nur  versions: català-amazic, català-romanès, català-urdú, català-xinès,català-wòlof

A la pàgina http://www.puntintercanvi.org/ (Projectes | Educar en la diversitat), es pot descarregar la guia didàctica.

Etapa educativa: EP - Secundària

Àmbit: Acollida, lèxic, material plurilingüe.


 

Jocs de consciència fonològica

Llibre i guia didàctica: Josep Tió. Editorial L'Àlber, 2006.

Col·lecció Jocs per a parlar i escriure. Jocs que treballen habilitats lingüístiques fonamentals en l’aprenentatge de la llengua escrita.

Etapa educativa: Cicle Inicial  EP.

Àmbit: Lèxic, llengua escrita.


Jocs de lèxic i expressió

Llibre i guia didàctica: Josep Tió, Anna Bach, Joan Escarrabill, Raquel Hedo, Olga Raset. Edicions l'Àlber, 2006.

Conté els materials i les instruccions de jocs que treballen la comprensió d’un nombre important de paraules bàsiques que ajuden a augmentar la fluïdesa expressiva.

Etapa educativa: Cicle Superior d'EP.

Àmbit: Llengua oral, lèxic


Les botigues

Dossier d’imatges: Departament d’Ensenyament.

Recull d’imatges de botigues i productes que s’hi poden trobar. Material que permet dur a terme propostes didàctiques per treballar la llengua amb l’alumnat nouvingut.

 

  

   lletra d'impremta

lletra cursiva

Botiga de roba

   

Carnisseria - cansaladeria

   

Forn de pa - pastisseria

   
Fruites i verdures    

Joguines

    

Llibreria - papereria

   

Peixateria

   

Supermercat

   

Etapa educativa: EP-ESO

Àmbit: Lèxic, material complementari


Viure a Catalunya

Col·lecció de materials didàctics adreçats a les persones nouvingudes per a la comunicació inicial en llengua catalana.

Títols publicats:

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic, material complementari


Viure a Catalunya. Aprenem català des de...

Guies de conversa. Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència; Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Col·lecció de materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.

Títols publicats:

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària

Àmbit: Llengua oral, lèxic


Xerrim-xerram. Targes de vocabulari i activitats per a l'adquisició de vocabulari

Llibre i guia didàctica: Cardo, Andreu;  Anna Català, Anna; Pous, Mariona (adaptació). Edicions l'Àlber, 200.

Material que planteja un treball bàsicament oral mitjançant activitats de reconeixement, repetició i producció de vocabulari en una fase inicial d'aprenentatge de la llengua.També pot ser usat per activitats de reforç, ampliació i consolidació de vocabulari.

Accés a la guia didàctica

Etapa educativa: EP

Àmbit: Lèxic


Diccionari en imatges català-àrab

Editorial Panini, 2008

Diccionari que conté més de 500 paraules il·lustrades amb imatges i organitzades en temes per ajudar als més petitts en les primeres passes amb la llengua àrab.

Ara i Adés. Aprenentatge del català i llengües d'origen

Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. Benecé Produccions, S.L.

Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.

Materials:

 • Material per a l'alumnat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
 • Orientacions per al professorat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
 • Característiques de les llengües. Conté informació sobre els àmbits territorials i el grau d’oficialitat de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, així com la comparació d’aspectes gramaticals d’aquestes llengües i de la llengua catalana.

Etapa educativa: Educació primària i secundària

Àmbit: Treball global de llengua, gramàtica


Jocs d'ortografia

Llibre: Tió, Josep. Edicions l'Àlber. 2006

Treballa per mitjà del joc les habilitats lingüístiques bàsiques per a una fonamentació de l'ortografia.

Etapa educativa: Cicle mitjà  EP
Àmbit: Llengua escrita, gramàtica


La Lupa. Recursos per al treball de morfosintaxi

Llibre: Bau, Montserrat; Pujol, Motserrat Rius, Agnès. Edicions l'Àlber, 2007.

Proposta didàctica que consta d'una sèrie d’exercicis per ajudar els alumnes a reforçar i treballar la morfosintaxi. Es tracta d’una eina de treball complementària, pràctica i útil per generalitzar l’aplicació de les regles gramaticals.

Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària.

Àmbit: Llengua escrita, gramàtica.