• Imprimeix

Notes per a la comunicació amb les famílies

Cada centre educatiu, en escolaritzar l’alumnat nouvingut, duu a terme tot un seguit d’accions per propiciar la comunicació i la relació amb l’alumne/a i la seva família i, per tant, per afavorir una bona acollida i una adequada incorporació d’aquests nois i noies al centre educatiu i al seu entorn. A continuació us presentem unes notes que s’anomenen “d’interrelació”, i que estan pensades per a aquests primers contactes, a l’inici de l’escolarització de l’alumnat nouvingut, i que pretenen contribuir també a l’acolliment i la comunicació amb les famílies.

Les notes, en format PDF, estan centrades en els àmbits de: l’entrevista centre-família, el funcionament i l’organització de la institució escolar, i les justificacions i els avisos puntuals. Aquestes notes tenen un llenguatge senzill, i n’hi ha que, pel seu breu contingut, es presenten en un mateix full la versió catalana i la traducció corresponent. Les notes més extenses s’han realitzat en fulls independents; per aquest motiu es recomana que es proporcioni a les famílies tant la versió catalana com la traduïda.

Les notes estan disponibles en les llengües següents: alemany, anglès, àrab, búlgar, francès, italià, polonès, portuguès, romanès, rus, tagal, ucraïnès, urdú, wòlof i xinès.

Relació de notes per al centre:

1 - Sol·licitud d’entrevista per part del centre educatiu
2 - Horari setmanal de l’alumne/a
3a - Professorat - Educació Primària
3b - Professorat - Educació Secundària
4 - Servei de menjador. Medicació
5 - Subministrament de medicaments
6 - Autorització per participar en sortides culturals durant el curs
7 - Autorització sortida cultural puntual
8 - Autorització per a l’ús del dret d’imatge de l’alumne/a
9 - Faltes no justificades d’assistència
10 - Comunicació detecció polls. Recomanacions

Relació de notes per a la família: (és convenient que aquestes notes es lliurin a les famílies a l'inici de l'escolarització de l'alumne/a)

11 - Sol·licitud d’entrevista per part de la família
12 - Justificació d’absència per part de la família